• Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.01.2020| 00:02
  Լույսդ կա­թում է ու­սե­րիս վրա, Թախ­կած հո­գուս մեջ, Մե­ռած կա­րո­տի թե­լե­րը մեղ­միկ, Լույ­սի հպու­մից հատ-հատ ար­ձակ­վում, Ա­ղոթք են դառ­նում:
 • «Երբ ո­ղոր­մու­թ­յուն ես ա­նում, թող քո ձախ ձեռ­քը չի­մա­նա, թե աջն ինչ է ա­նում» (Մատթ. 6; 3)

  «Երբ ո­ղոր­մու­թ­յուն ես ա­նում, թող քո ձախ ձեռ­քը չի­մա­նա, թե աջն ինչ է ա­նում» (Մատթ. 6; 3)

  17.01.2020| 00:00
  Շատ ենք լսում մե­րօ­րյա բա­րե­գործ­նե­րի և բա­րե­գոր­ծու­թյուն­նե­րի մա­սին: Շա­տե­րը մտա­ծում են. «Ի՞նչ վատ է, թող ա­նեն. ինչ ա­նեն, է­լի ժո­ղովր­դին օ­գուտ է»:
 • Բենեդիկտոսը Ֆրանցիսկոսին խնդրել է խնայել ցելիբատը

  Բենեդիկտոսը Ֆրանցիսկոսին խնդրել է խնայել ցելիբատը

  14.01.2020| 14:25
  Հանգստի անցած Բենեդիկտոս 16-րդ պապը խախտել է «ամբողջ աշխարհից թաքնվելու» խոստումը՝ դիմելով Ֆրանցիսկոս պապին կաթոլիկ հոգևորականների համար ցելիբատի կանոնը պահպանելու կոչով:
 • Մար­դիկ սխալ են ըմբռ­նում կամ չա­րա­շա­հում են Աստ­ծո ո­ղոր­մու­թ­յու­նը

  Մար­դիկ սխալ են ըմբռ­նում կամ չա­րա­շա­հում են Աստ­ծո ո­ղոր­մու­թ­յու­նը

  14.01.2020| 00:16
  ՈՒ՞ր է Նրա գալս­տյան խոս­տու­մը, քա­նի որ նա­խա­հայ­րե­րի նն­ջե­լուց հե­տո ա­մեն ինչ այն նույն ձևով է մնում, ինչ­պես էր ա­րար­չա­գոր­ծու­թյան սկզ­բից (Բ Պետ­րոս 3;4)։ Ծաղ­րան­քով հարց­նում են մար­դիկ, որ կար­ծում են, թե ի­րենք բա­վա­կան ժա­մա­նակ կու­նե­նան ա­պաշ­խա­րե­լու, քան­զի ու­շա­նում է Տի­րոջ երկ­րորդ գա­լուս­տը:
 • Մար­դը պա­տիվ ու­ներ և չհաս­կա­ցավ. հա­վա­սար­վեց ան­բան ա­նա­սուն­նե­րին ու նման­վեց նրանց

  Մար­դը պա­տիվ ու­ներ և չհաս­կա­ցավ. հա­վա­սար­վեց ան­բան ա­նա­սուն­նե­րին ու նման­վեց նրանց

  14.01.2020| 00:15
  Մար­դը շուտ մո­ռա­ցավ այն փառ­քը, որ ու­ներ դրախ­տում, և փու­թաց ա­նար­գե­լու այն պա­տի­վը, որ ստա­ցել էր իր հո­գում Աստ­ծո պատ­կե­րի դրոշ­մով:
 • Հի­սուս ի­մա­ցավ նրանց կեղ­ծա­վո­րու­թ­յու­նը և ա­սաց. «Ին­չու՞ եք Ինձ փոր­ձում, կեղ­ծա­վոր­նե՛ր»

  Հի­սուս ի­մա­ցավ նրանց կեղ­ծա­վո­րու­թ­յու­նը և ա­սաց. «Ին­չու՞ եք Ինձ փոր­ձում, կեղ­ծա­վոր­նե՛ր»

  14.01.2020| 00:13
  Ա­վե­տա­րա­նում բազ­մա­թիվ են այն դեպ­քե­րը, երբ շա­տե­րը մո­տե­նում էին և փոր­ձում Հի­սու­սին, որ­պես­զի մի հա­կա­սու­թյուն գտ­նեն և դա­տա­պար­տեն Նրան:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.01.2020| 00:09
  Լույս` ի լույս, Աստ­ված Ճշ­մա­րիտ. Որ ճեր­մա­կազ­գեստ ձյու­նե­րի նման, Արևա­մու­տին ան­ձայն իջ­նում ես ցա­վե­րի վրա, Ա­մո­քե­լու զայնք:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.01.2020| 00:08
  Մի՞­թե Տի­րոջ ձեռքն ան­կա­րող է փր­կել, կամ նա ծան­րաց­րել է իր ա­կան­ջը, որ չլ­սի. ո՛չ, ձեր մեղ­քերն են պատ­նեշ դար­ձել ձեր և Աստ­ծու միջև, ձեր ա­նօ­րե­նու­­թյուն­նե­րի պատ­ճա­ռով է նա իր ե­րե­սը շր­ջել ձեզ­նից, որ չգ­թա։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.01.2020| 00:05
  Ա՜խ եր­նեկ-եր­նեկ փար­վեի լռիկ Քո սուրբ ոտ­նե­րին, ՈՒ կա­րե­նա­յի ըմ­պել մինչև վերջ Բա­ժա­կը, որ Դու մեկ­նել ես կր­կին:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.01.2020| 00:04
  «Իմ խոր­հուրդ­նե­րը նման չեն ձեր խոր­հուրդ­նե­րին, և ոչ էլ իմ ճա­նա­պարհ­նե­րը` ձեր ճա­նա­պարհ­նե­րին,- ա­սում է Տե­րը,- այլ, ինչ­պես եր­կինքն է հե­ռու երկ­րից, այն­պես էլ իմ ճա­նա­պարհ­ներն են հե­ռու ձեր ճա­նա­պարհ­նե­րից, և իմ խոր­հուրդ­նե­րը` ձեր խոր­հուրդ­նե­րից։