• Բա­րի հով­վի կեն­դա­նի օ­րի­նակ

  Բա­րի հով­վի կեն­դա­նի օ­րի­նակ

  03.12.2019| 00:08
  Շա­տերս ենք կար­դա­ցել ա­վե­տա­րա­նա­կան բա­րի հով­վի օ­րի­նա­կի մա­սին, ով իր կյանքն է դնում իր ոչ­խար­նե­րի հա­մար: Ի­հար­կե, ա­ռա­ջին հեր­թին մտա­ծում ենք, որ դա ան­ձամբ Հի­սու­սին է վե­րա­բե­րում, և դա իս­կա­պես այդ­պես է, որ­պես Հով­վա­պետ, բայց երկ­րա­յին ի­մաս­տով կան նաև մար­դիկ, ո­րոնք ի­րենց նվի­րա­բե­րել են Տի­րոջ զա­վակ­նե­րին ան­կո­րուստ հով­վե­լու և ուղ­ղոր­դե­լու դե­պի փր­կու­թյան նա­վա­հան­գիստ:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.12.2019| 00:08
  Ո՛վ դու, որ տա­ռա­պ­յալ ես և խախտ­ված, ես հաշտ­վել եմ քեզ հետ, մինչև որ դու մխի­թար­վես։ Ա­հա ես քո քա­րե­րը սու­տա­կից և քո հիմ­քե­րը շա­փ­յու­ղա­յից պի­տի պատ­րաս­տեմ, քո աշ­տա­րակ­նե­րը հաս­պի­սից պի­տի կանգ­նեց­նեմ, դռ­ներդ` բյու­րե­ղից և քո շուր­ջը պա­րիսպ պի­տի քա­շեմ թան­կա­գին և և ըն­տիր-ըն­տիր քա­րե­րից։
 • Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  29.11.2019| 01:08
  Ե­թե մե­կի կի­նը շնա­նա, նրա այ­րը թող նրան ար­ձա­կի և այլ կին առ­նի: Սա­կայն ե­թե ա­մուս­նուն հա­ճո լի­նի, թող միա­սին բնակ­վեն, այս է բա­րին, քա­նի որ պար­տա­վոր է իր կնոջ հա­մար:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  29.11.2019| 00:46
  Հավատքիս ու հոգուս դռները թախկում ու փոշոտվում են Անվերջ:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.11.2019| 00:45
  «Ես եմ, ես այն նույնն եմ, որ մխի­թա­րե­ցի ձեզ։ Ի­մա­ցի՛ր, թե դու ո՛վ էիր, որ վա­խե­ցար մահ­կա­նա­ցու մար­դուց և ա­դա­մոր­դուց, ո­րոնք չո­րա­ցան ինչ­պես խոտ։ Դու մո­ռա­ցար Աստ­ծուն` քո Ա­րար­չին, որ ստեղ­ծեց եր­կին­քը և հաս­տա­տեց եր­կի­րը, ու դու միշտ, ա­մեն օր վա­խե­նում էիր քեզ նե­ղո­ղի բար­կու­թյու­նից` մտա­ծե­լով, թե նա կբ­նաջն­ջի քեզ։
 • Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի`«Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի`«Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  26.11.2019| 00:17
  Կար­ծում եմ այս ի­մա­ցա­բա­նա­կան նա­խա­բա­նը այժմ կա­րող է հիմք դառ­նալ պոռն­կու­թյան և շնու­թյան վատ­թա­րու­թյան, Աստ­ծո դեմ անհ­նա­զան­դու­թյան չա­րի­քի ահ­ռե­լի վնաս­նե­րի և դրանց դա­տաս­տան­նե­րի մա­սին մեր հա­ջորդ խոս­քի հա­մար:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  26.11.2019| 00:06
  Տե՛ր, կր­կին ու կր­կին առջևդ եմ դնում Իմ նա­մակ­նե­րը… Ո­րոնք ի­ցիվ թե գր­ված լի­նեին Քո Հո­գու ձայ­նով… Սա­կայն աշ­խար­հի մա­սին են դրանք:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.11.2019| 00:03
  Զարթ­նի՛ր, զարթ­նի՛ր, ել կանգ­նի՛ր, Ե­րու­սա­ղե՛մ, դու, որ Տի­րոջ ձեռ­քից խմե­ցիր նրա բար­կու­թ­յան բա­ժա­կը, կոր­ծան­ման բա­ժա­կը, ցաս­ման բա­ժա­կը, որ խմե­ցիր ու դա­տար­կե­ցիր։
 • Փաստորեն՝ կրկնօրինակում ենք ռուսների՞ն

  Փաստորեն՝ կրկնօրինակում ենք ռուսների՞ն

  22.11.2019| 11:24
  Լուսավորության նախարարությունը փոխել է սկզբնական դպրոցների համար ստանդարտների նախագիծը՝ վերադարձնելով կրոնի հիմունքների դասավանդումը:
 • Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  22.11.2019| 00:07
  «Տէր Աս­տուած ա­սաց օ­ձին. «Քա­նի որ այդ բանն ա­րե­ցիր, ա­նի­ծեալ լի­նես երկ­րի բո­լոր ա­նա­սուն­նե­րի ու գա­զան­նե­րի մէջ: Քո լան­ջի ու ո­րո­վայ­նի վրայ սո­ղաս, ողջ կեան­քումդ հող ու­տես: