«Բնա­կիչ­նե­րը պետք է պա­հան­ջա­տեր լի­նեն»

«Բնա­կիչ­նե­րը պետք է պա­հան­ջա­տեր լի­նեն»
08.11.2019 | 01:24

Այս տար­վա ամ­ռա­նից մեծ թա­փով ճա­նա­պար­հա­շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վում, և հա­նուն ճշ­մար­տու­թյան պետք է նկա­տենք, որ, ըստ մաս­նա­գետ­նե­րի, Սևան-Իջևան ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծը ո­րա­կով է հիմ­նա­նո­րոգ­ված։ Ինչ խոսք, ո­րա­կով ճա­նա­պարհ­նե­րը ցան­կա­ցած պե­տու­թյան դեմքն են, սա­կայն շատ կարևոր է հաս­կա­նալ` ար­դյո՞ք ճա­նա­պար­հա­շի­նու­թյու­նը կա­տար­վում է են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի` ջրագ­ծե­րի, գա­զա­տար­նե­րի նո­րոգ­ման հետ զու­գա­հեռ, որ­պես­զի այն­պես չս­տաց­վի, որ մի քա­նի ա­միս հե­տո նո­րոգ­ված ճա­նա­պար­հը քան­դեն, ա­սենք, ջրա­գիծ փո­խե­լու հա­մար։ Սա կարևոր հարց է, ո­րը փոր­ձե­ցինք ճշ­տել Տա­վու­շի մարզ­պետ ՀԱՅԿ ՉՈ­ԲԱ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ զրույ­ցում։

-Պարզ է, որ Դուք չեք կա­րող Սևան-Իջևան ամ­բողջ ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծի հա­մար խո­սել, սա­կայն հե­տաքր­քիր է` Տա­վու­շի մար­զում ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծի հիմ­նա­նո­րո­գումն ի­րա­կա­նաց­վել է այլ են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի նո­րոգ­ման հետ զու­գա­հե՞ռ, թե՞ ոչ։
-Քա­ղա­քա­շի­նա­կան չա­փա­նիշ­նե­րի պա­հանջ­նե­րից ել­նե­լով` չի կա­րող ճա­նա­պար­հա­շի­նա­կան նա­խա­գի­ծը հաս­տատ­վել, ե­թե լուծ­ված չէ այդ հատ­վա­ծի են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի կար­գա­վոր­ման հար­ցը։
-Կա­րե­լի՞ է ա­սել, որ Դի­լի­ջան-Իջևան հատ­վա­ծի ճա­նա­պարհ­նե­րի վե­րա­նո­րո­գու­մը ի­րա­կա­նաց­վել է են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­մամբ։
-Ես ար­դեն ա­սա­ցի, որ նա­խա­գի­ծը չի կա­րող ի­րա­կա­նաց­վել ա­ռանց այդ խնդ­րի լուծ­ման։
-Լավ, այդ դեպ­քում խո­սենք Իջևան քա­ղա­քի ներ­հա­մայն­քա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րից։ Ես պար­բե­րա­բար լի­նում եմ Իջևա­նում և մոտ 20 տա­րի է քա­ղա­քի ճա­նա­պարհ­նե­րը քա­րու­քանդ են, ակ­նա­ռու է, որ ճա­նա­պարհ­նե­րի վե­րա­նո­րո­գում երբևէ չի ար­վել։ Ե՞րբ եք մտա­դիր հիմ­նա­նո­րո­գե­լու այդ ճա­նա­պարհ­նե­րը և Իջևա­նին քա­ղա­քի տեսք հա­ղոր­դե­լու։
-Այս տա­րի ար­դեն սկ­սել ենք ի­րա­կա­նաց­նել մար­զա­յին և ներ­հա­մայն­քա­յին ո­րոշ ճա­նա­պարհ­նե­րի վե­րա­նո­րո­գու­մը։ Մաս­նա­վո­րա­պես այս պա­հին վե­րա­նո­րոգ­վում է Իջևա­նի Բլ­բու­լյան փո­ղո­ցը, Դի­լի­ջա­նում միան­գա­մից վե­րա­նո­րո­գում են մի քա­նի փո­ղոց։ Ճա­նա­պարհ­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րում նոր մո­տե­ցում ենք կի­րա­ռում` վե­րա­նո­րո­գումն ի­րա­կա­նաց­նում ենք ոչ միայն աս­ֆալ­տա­պատ­ման, այլև սա­լի­կա­պատ­ման ե­ղա­նա­կով։ Այս տար­բե­րա­կով հա­մայն­քա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րի վե­րա­նո­րո­գու­մը, կա­ռու­ցումն ա­ռաջ­նա­յին ուղ­ղու­թյուն ենք հա­մա­րում, քա­նի որ սա­լի­կա­պատ­ման ե­ղա­նա­կով կա­ռուց­ված ճա­նա­պարհ­նե­րը ոչ միայն եր­կա­րա­կյաց են, այլև է­կո­լո­գիա­պես մա­քուր են։ Եվ ա­մե­նագլ­խա­վո­րը` ճա­նա­պար­հա­շի­նա­րա­րու­թյան այս ե­ղա­նա­կը նպաս­տում է, որ­պես­զի ներդ­րումն ի­րա­կա­նաց­վի հա­մայն­քի հում­քից։
-Սա­լիկ­նե­րը պատ­րաս­տում են Տա­վու­շի մար­զու՞մ։
-Այս պա­հին սա­լի­կա­պա­տումն ի­րա­կա­նաց­վում է տե­ղի հան­քա­վայ­րե­րից ստաց­ված հում­քից։
-Ի վեր­ջո, 2020-ի ա­վար­տին Իջևա­նում քա­նի՞ կի­լո­մետր ճա­նա­պարհ կնո­րոգ­վի և կկա­ռուց­վի։
-Դժ­վա­րա­նում եմ այս պա­հին հս­տակ թիվ ա­սել, քա­նի որ փո­ղոց­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման հար­ցը հա­մայն­քի ա­վա­գա­նին ինքն է ո­րո­շում, թե իր ու­նե­ցած գու­մար­նե­րի և ակն­կա­լիք­նե­րի շր­ջա­նա­կում ինչ կա­րող է ա­նել։ Մենք ա­ջակ­ցում ենք, և կար­ծում եմ, պետք է այն­պես ա­նենք, որ 2021-ի վեր­ջին Իջևա­նում ճա­նա­պարհ­նե­րի խն­դիր­ներ չլի­նեն։ Շի­նա­րա­րու­թյու­նը պետք է ի­րա­կա­նաց­վի ո­րա­կյալ, ա­ռա­վե­լա­գույնս նոր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րով, ո­րը հա­վե­լյալ ար­ժեք կս­տեղ­ծի տվյալ տա­րա­ծաշր­ջա­նում։ Ինչ վե­րա­բե­րում է ընդ­հա­նուր մար­զի ճա­նա­պարհ­նե­րին, ա­պա մենք նոր ենք սկ­սում 2020-ի շի­նաշ­խա­տանք­նե­րի ծա­վա­լի գնա­հա­տու­մը։ Դրանց մի մա­սը հրա­տապ ծրագ­րե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում է և ի­րա­կա­նաց­վե­լու է պետ­բյու­ջեի հատ­կա­ցում­նե­րով, կան աշ­խա­տանք­ներ, ո­րոնք ի­րա­կա­նաց­վե­լու են մի­ջազ­գա­յին ծրագ­րե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում։ Մաս­նա­վո­րա­պես նա­խա­տե­սում ենք խո­շոր ծրա­գիր ի­րա­կա­նաց­նել տու­րիզ­մի ո­լոր­տում, ո­րի ֆի­նան­սա­վո­րու­մը կլի­նի ՀԲ-ի, ինչ­պես նաև սուբ­վեն­ցիոն ծրագ­րե­րով։
-Պա­րոն Չո­բա­նյան, Իջևա­նի զո­րա­մաս տա­նող ճա­նա­պար­հը, ո­րը հա­մայն­քա­յին նշա­նա­կու­թյուն ու­նի, քա­րու­քանդ վի­ճա­կում է, ար­դյոք չի՞ կա­րե­լի այդ մի փոքր հատ­վա­ծը վե­րա­նո­րո­գել։
-Դուք ինք­ներդ էլ գի­տեք, որ ճա­նա­պար­հա­շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը նա­խա­պես են ծրագ­րվում, գու­մար­նե­րը հատ­կաց­վում... Դուք ե՞րբ եք ե­ղել այդ հատ­վա­ծում։
-Օ­գոս­տո­սին։
-Օ­գոս­տո­սից հե­տո ճա­նա­պարհ­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման ըն­թաց­քում քեր­ված աս­ֆալ­տա­նյու­թով Ձեր նշած ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծում աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վել, և սեպ­տեմ­բե­րին բեր­վել է բար­վոք վի­ճա­կի։ Սա­կայն, բնա­կա­նա­բար, ա­ռա­ջի­կա տա­րի­նե­րին ներ­քա­ղա­քա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րի բա­րե­կարգ­ման շր­ջա­նակ­նե­րում այդ հատ­վա­ծը ևս կհիմ­նա­նո­րոգ­վի։
-Իսկ կլի­նի՞ այդ հատ­վա­ծը ա­ռաջ­նա­յին վե­րա­նո­րո­գել, չս­պա­սել տա­րի­ներ հե­տո, քա­նի որ խոս­քը բա­նա­կի մա­սին է. ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյան խն­դիր կա։
-Ի­հար­կե կա­րե­լի է։
-Երբ զրու­ցում եմ իջևան­ցի­նե­րի հետ, նրանք դժ­գո­հում են ի­րենց քա­ղա­քի ճա­նա­պարհ­նե­րից, աշ­խա­տա­տե­ղե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նից։ Ըստ Ձեզ, ե՞րբ կլուծ­վեն քա­ղա­քում այդ խն­դիր­նե­րը։
-Ի­հար­կե բնա­կիչ­նե­րը պետք է պա­հանջ­կոտ լի­նեն, և դա լավ է, նշա­նա­կում է, որ մար­դիկ չեն հար­մար­վում այ­սօր ե­ղած պայ­ման­նե­րին։ Սրա­նով հան­դերձ ու­զում եմ ա­սել, որ այն փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, որ ար­վե­լու են, կու­նե­նան ի­րենց էա­կան ազ­դե­ցու­թյու­նը, և մար­դիկ կզ­գան տար­բե­րու­թյու­նը։ Տե­սեք, օ­րի­նակ, այ­սօր ար­դեն ձեռք­բե­րում ու­նենք տեքս­տի­լի ո­լոր­տում. Տա­վու­շի մար­զում այս ո­լոր­տում ներգ­րավ­ված է մոտ 700 աշ­խա­տող։ Տեքս­տի­լի ո­լոր­տը գնա­լով զար­գաց­նե­լու ենք մար­զում, ծրագ­րում ենք նոր ներդ­րում, ո­րը կա­պա­հո­վի ևս 700 աշ­խա­տա­տեղ։ Ֆաբ­րի­կա­նե­րը կա­ռուց­վե­լու են Իջևա­նում, Պա­ռա­վա­քար գյու­ղում և Ա­զա­տա­մուտ քա­ղա­քում։
-Հու­սանք, որ 2020-ին այն ամ­բող­ջու­թյամբ վե­րա­նո­րոգ­ված կլի­նի, իսկ մինչ այդ ու­զում եմ ճշ­տել. երբ Դուք նշա­նակ­վե­ցիք մարզ­պետ, խո­սում էիք Իջևա­նում շի­նու­թյուն­նե­րի հո­ղա­տա­րածք­նե­րի կո­պիտ ձևով ի­րա­կա­նաց­ված մաս­նա­վո­րե­ցու­մից, նշե­լով, որ գո­ղու­թյուն է տե­ղի ու­նե­ցել, և գո­ղաց­վա­ծը պետք է վե­րա­դարձ­վի հա­մայն­քին։ Վե­րա­դարձ­վե՞լ է։
-Ոչ, քա­նի որ ու­նենք օ­րեն­սդ­րա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­ներ։ Հույս ու­նենք, որ ԱԺ-ն այդ հար­ցը կլու­ծի և ա­ռա­ջի­կա­յում ա­վե­լի լայն հնա­րա­վո­րու­թյուն մեզ կտա։
-Այ­սինքն, օ­րեն­սդ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի եք սպա­սում։
-Ա­յո, անհ­րա­ժեշտ են օ­րեն­սդ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­ներ, որ­պես­զի ժո­ղովր­դից խլած սե­փա­կա­նու­թյու­նը վե­րա­դարձ­վի ժո­ղովր­դին։
-Վտանգ չե՞ք տես­նում, որ կա­րող է թա­ցը չո­րի հետ խառն­վել և մար­դու սե­փա­կա­նու­թյան ի­րա­վուն­քի սկզ­բուն­քը խախտ­վի։ Ե­թե այդ­պի­սի բան լի­նի, ա­պա Հա­յաս­տա­նը կու­նե­նա լուրջ խն­դիր­ներ նաև մի­ջազ­գա­յին դաշ­տում և կա­րող է կորց­նել վս­տա­հու­թյու­նը ներդ­րող­նե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում։
-Ոչ, վտանգ չեմ տես­նում, քա­նի որ ես չեմ խո­սում ուղ­ղա­կի հո­ղեր հետ վերց­նե­լուց, այլ այս­տեղ կարևոր­վում է ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի գոր­ծըն­թա­ցը, որ­տեղ պետք է հս­տակ տար­բե­րակ­վի թա­ցը չո­րից։ Սա­կայն, որ­պես­զի այդ գոր­ծըն­թաց­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նե­նանք ի­րա­կա­նաց­նե­լու, մեզ այդ հնա­րա­վո­րու­թյու­նը պետք է տա օ­րեն­սդ­րու­թյու­նը, ո­րը մենք այ­սօր չու­նենք։ Ինչ վե­րա­բե­րում է մի­ջազ­գա­յին կար­ծի­քին, ա­պա այս­տեղ ևս խն­դիր չի կա­րող լի­նել, քա­նի որ խոս­քը գո­ղաց­վա­ծը վե­րա­դարձ­նե­լու մա­սին է։


Զրու­ցեց
Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱ­ՆԸ

Դիտվել է՝ 7136

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ