• Ներկայացվել են Ալ. Հարությունյանի կամերային ստեղծագործությունները

  Ներկայացվել են Ալ. Հարությունյանի կամերային ստեղծագործությունները

  13.02.2020| 22:23
  Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 11-րդ փառատոնի շրջանակներում ներկայացվեց Ալեքսանդր Հարությունյանի կամերային ստեղծագործությունների ընտրանին։ Հիշեցնենք‚ որ փառատոնը նվիրված է անվանի հայ կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Հարությունյանի 100-ամյա հոբելյանին։
 • Փոքր՝ տարածությամբ, հսկայական՝ ժամանակի մեջ

  Փոքր՝ տարածությամբ, հսկայական՝ ժամանակի մեջ

  11.02.2020| 23:37
  Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում տեղի ունեցավ հունարենի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էր Հայաստանի հունական համայնքների միությունը: Ցերեկույթը կրում էր «Հունարենի համաշխարհային օր» խորագիրը:
 • Վենետիկում կառնավալ է

  Վենետիկում կառնավալ է

  11.02.2020| 16:17
  Դիմակահանդեսների և տպավորիչ երեկույթների սիրահարներն ամբողջ աշխարհից հավաքվել են Վենետիկի ամենամյա կառնավալին: 1966-ից ամենաուժեղ հեղեղումներից մի քանի ամիս անց քաղաքը վերադառնում է բուռն տուրիստական կյանքին:
 • Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի «Ռուսական հնչյուններ» խորագրով համերգային ծրագիրը

  Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի «Ռուսական հնչյուններ» խորագրով համերգային ծրագիրը

  11.02.2020| 12:14
  Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 15-ին Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կներկայացնի ռուսական դասական երաժշտության երեկո։ «Ռուսական հնչյուններ» խորագրով համերգային ծրագիրն ընդգրկում է ռուս կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Սերգեյ Պրոկոֆևի Ջութակի թիվ մեկ կոնցերտը և Ալեքսանդր Սկրյաբինի Թիվ երկու սիմֆոնիան։
 • «Իմ կի­նոն իմ ե­րաժշ­տու­թ­յունն է, ես դե­րե­րը պատ­մում եմ, խա­ղում եր­գե­րի մի­ջո­ցով»

  «Իմ կի­նոն իմ ե­րաժշ­տու­թ­յունն է, ես դե­րե­րը պատ­մում եմ, խա­ղում եր­գե­րի մի­ջո­ցով»

  11.02.2020| 04:01
  Երևան-Փա­րիզ-Բ­ր­յու­սել. այս­պի­սի աշ­խար­հագ­րու­թ­յուն է ան­ցել կոմ­պո­զի­տոր, դաշ­նա­կա­հար, երգ­չու­հի, դե­րա­սա­նու­հի ՆԱ­ՌԱ ՆՈ­ՅԱ­ՆԸ: Մաս­նա­գի­տա­կան այս ուղղ­վա­ծու­թ­յուն­նե­րը մե­կը մյու­սին լրաց­նում են: «Դաշ­նա­մու­րը, ի­հար­կե, այն հիմքն է, ո­րից ծն­վում են իմ ֆիլ­մե­րը, ե­րաժշ­տու­թ­յու­նը, երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յու­նը: Ե­թե դրան­ցից մե­կը չլի­ներ, ես չէի լի­նի այն­պի­սին, ինչ­պի­սին կամ այ­սօր»,- ա­սում է Նա­ռա Նո­յա­նը: Նշենք, որ փետր­վա­րի 22-ին հայ հան­դի­սա­տե­սը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նի ներ­կա լի­նե­լու երգ­չու­հու երևա­ն­յան հեր­թա­կան հա­մեր­գին: Նրա կա­տա­րում­նե­րը մեծ տա­րա­ծում ու­նեն նաև հա­մա­ցան­ցի շնոր­հիվ, թեև ոչ բո­լո­րը գի­տեն, որ սիր­ված եր­գե­րի ինք­նա­տիպ կա­տա­րո­ղը հա­յու­հի է, ա­վե­լին՝ Ժան­նա Բլ­բու­լ­յա­նի դուստ­րը, Լևոն Բլ­բու­լ­յա­նի զար­մու­հին:
 • «Ինձ հա­մար «մութ ու ցուրտ տա­րի­ներ» աս­վա­ծը իմ ազ­գի ապ­րած ա­մե­նա­հե­րո­սա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջանն է»

  «Ինձ հա­մար «մութ ու ցուրտ տա­րի­ներ» աս­վա­ծը իմ ազ­գի ապ­րած ա­մե­նա­հե­րո­սա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջանն է»

  11.02.2020| 03:57
  «Ի­րա­տե­սի» հյուրն է հան­րա­յին ռա­դիո­յի «Ապ­րե­լու բա­նաձև» ու հա­մա­նուն հան­րա­գի­տա­րա­նա­յին հրա­տա­րա­կու­թյան խմ­բա­գիր, զոհ­ված ա­զա­տա­մար­տիկ Ա­շոտ Չա­խո­յա­նի մայ­րը՝ ԳՈ­ՀԱՐ ՄԱՐ­ՏԻ­ԿՅԱ­ՆԸ:
 • Մաեստ­րո Չե­քի­ջ­յա­նը չի խմ­բագ­րել Ալ. Հա­րու­թ­յուն­յա­նի Կան­տա­տի խոս­քե­րը

  Մաեստ­րո Չե­քի­ջ­յա­նը չի խմ­բագ­րել Ալ. Հա­րու­թ­յուն­յա­նի Կան­տա­տի խոս­քե­րը

  11.02.2020| 03:52
  Հայ կոմ­պո­զի­տո­րա­կան ար­վես­տի 11-րդ փա­ռա­տո­նի բաց­ման հա­մեր­գին Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սիմ­ֆո­նիկ նվա­գա­խում­բը և Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան երգ­չա­խում­բը ներ­կա­յաց­րել են Ա­լեք­սանդր Հա­րու­թյու­նյա­նի վո­կալ-սիմ­ֆո­նիկ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը՝ «Ասք հայ ժո­ղովր­դի մա­սին» վո­կալ-սիմ­ֆո­նիկ պոե­մը (խոսք՝ Ա­շոտ Գրա­շու‚ է­պիգ­րաֆ­ներ՝ Սիլ­վա Կա­պու­տի­կյա­նի և Գևորգ Է­մի­նի) և «Կան­տատ հայ­րե­նի­քի մա­սին» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը (խոսք՝ Ա­շոտ Գրա­շու և Սար­մե­նի)։
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  11.02.2020| 03:46
  Մենք ար­դեն քն­նար­կել ենք կո­ռուպ­ցիա­յի երևույ­թը՝ նշե­լով դրա վնա­սա­կար ազ­դե­ցու­թյու­նը եր­կր­նե­րի տն­տե­սա­կան, մշա­կու­թա­յին, ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, սո­ցիա­լա­կան ու մնա­ցած բո­լոր կարևոր բնա­գա­վառ­նե­րի վրա:
 • Ալ. Հարությունյանի վոկալ-սիմֆոնիկ ստեղծագործությունների ներկայացմամբ մեկնարկել է Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 11-րդ փառատոնը

  Ալ. Հարությունյանի վոկալ-սիմֆոնիկ ստեղծագործությունների ներկայացմամբ մեկնարկել է Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 11-րդ փառատոնը

  10.02.2020| 12:18
  ՀՀ վաստակավոր արտիստ Բերճ Քարազյանը նշեց‚ որ ազգային ակադեմիական երգչախումբը պարբերաբար անդրադառնում է Ալեքսանդր Հարությունյանի վոկալ-սիմֆոնիկ գործերին և՜ Հայաստանում‚ և՜ նրա սահմաններից դուրս։
 • Դալի, Պիկասո

  Դալի, Պիկասո

  09.02.2020| 14:02
  Դալի, Պիկասո. երկու մեծություններին առնչվող ցուցահանդես է սպասվում Հայաստանի ազգային պատկերասրահում: