• Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  25.09.2020| 00:50
  Հան­րա­հա­վա­քը, ո­րի մա­սին շուրջ մեկ ա­միս խո­սում էր ընդ­դի­մու­թյու­նը, մաս­նա­վո­րա­պես, «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյու­նը, վեր­ջա­պես կկա­յա­նա. նշա­նակ­վեց կոնկ­րետ օր, և սկս­վեց հետ­հաշ­վար­կը։ Հան­րա­հա­վա­քի օ­րը, ինչ­պես փոր­ձա­գետ­նե­րից շա­տերն են բնո­րո­շում, կլի­նի քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ աշ­նան մի­ջան­կյալ վերջ­նա­կե­տե­րից մե­կը։
 • Հի­մա Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նի սխալ­ներն է խմ­բագ­րում

  Հի­մա Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նի սխալ­ներն է խմ­բագ­րում

  25.09.2020| 00:48
  Կա­ռա­վա­րա­կան կա­բի­նե­տում ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի նման հա­տուկ ձիրք ու տա­ղանդ ու­նե­ցող դժ­վար թե գտն­վի: Ի­րար հետևից այն­պի­սի ո­րո­շում­ներ է ըն­դու­նում, ո­րոնք հե­տո ան­ձամբ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է ստիպ­ված լի­նում խմ­բագ­րել: Զար­մա­նա­լին այն է, որ Փա­շի­նյա­նը նա­խա­րա­րի ո­րո­շում­նե­րի հե­տո­ղոր­մյան ա­նում է ան­տր­տունջ, անխ­ռով:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  25.09.2020| 00:43
  Պե­տա­կան հա­մա­կարգ գո­յու­թյուն չու­նի, վար­չա­պե­տը բո­լո­րին հա­մո­զել է, որ կա ըն­դա­մե­նը մի մե­թոդ՝ աղ­մուկ և փո­ղո­ցա­յին պայ­քար: Կա խու­ժա­նա­պե­տու­թյուն, ո­րում հաղ­թում են գո­մի օ­րենք­նե­րը՝ ով բարձր է բա­ռա­չում, նա էլ հաղ­թում է:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  25.09.2020| 00:42
  …թե ՀԱԿ-ա­կան­նե­րի դժ­գո­հու­թյու­նը Փա­շի­նյա­նից շատ է մե­ծա­ցել և մաս­նա­վո­րա­պես այն մարդ­կանց, ո­րոնք այս իշ­խա­նու­թյան մեջ են սո­ղոս­կել, բայց պոր­տա­լա­րով ընդ­միշտ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հետ են։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը վա­խե­նա­լու շատ պատ­ճառներ ու­նի

  Իշխա­նու­թ­յու­նը վա­խե­նա­լու շատ պատ­ճառներ ու­նի

  25.09.2020| 00:37
  ԲՀԿ, ՀՅԴ և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րը հոկ­տեմ­բե­րի 8-ին հա­մա­պե­տա­կան հան­րա­հա­վաք են ­նա­խա­ձեռ­նել։ Իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը հայ­տա­րա­րում են, թե վտանգ չեն տես­նում, քա­նի որ հան­րու­թյու­նը չի վս­տա­հում այդ ու­ժե­րին, ա­վե­լին, ըմ­բոս­տու­թյան ա­ռիթ էլ չկա։
 • Էն «լո­բով ճա­շը» չեք կե­րել, է՞…

  Էն «լո­բով ճա­շը» չեք կե­րել, է՞…

  24.09.2020| 23:41
  Հա­յաս­տա­նի ա­վան­դա­կան կու­սակ­ցու­թյան՝ ՀՅԴ-ի, դր­սի կա­ռույց­նե­րից մե­կում քա­ղա­քա­կան դիր­քո­րո­շում­նե­րի առն­չու­թյամբ ու­շագ­րավ ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել։ Ե­թե Հա­յաս­տա­նի դաշ­նակ­ցու­թյունն ընդ­գծ­ված հա­կաիշ­խա­նա­կան մո­տե­ցում ու­նի, պատ­րաստ­վում է իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նել, ա­պա ԱՄՆ-ի ՀՅԴ կա­ռույ­ցում միան­գա­մայն այլ ի­րո­ղու­թյուն­ներ են։
 • Բաբկեն Թունյան. Մարդկանց մի մասի հաշվին լավություն է արվում մյուս մասին

  Բաբկեն Թունյան. Մարդկանց մի մասի հաշվին լավություն է արվում մյուս մասին

  24.09.2020| 22:56
  ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը հորդորում է վարկ վերցրած քաղաքացիներին վարկային արձակուրդ կամ համաներում տրամադրելու մասին խոսելիս չմոռանալ մյուս մի քանի հարյուր հազարավոր քաղաքացիների մասին, որ այդ բանկում ավանդներ են դրել:
 • Կորոնավիրուսային վարակից երկու պայմանագրային զինծառայող է մահացել

  Կորոնավիրուսային վարակից երկու պայմանագրային զինծառայող է մահացել

  24.09.2020| 22:55
  Դատախազությունը հաստատել է, որ կորոնավիրուսից մահացել է 2 զինծառայող։ Զինծառայողներից մեկը մահացել է «Սբ․ Գրիգոր Լուսավորիչ» հիվանդանոցում, մյուսը՝ Կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալում։
 • Հայրենադարձը գալով Հայաստան՝ փաստացի հայտնվում է դրսում

  Հայրենադարձը գալով Հայաստան՝ փաստացի հայտնվում է դրսում

  24.09.2020| 22:54
  Հայաստանում վարկային ոլորտում հայրենադարձները մեծ խնդիրների են բախվում՝ Աժ-ում վարկերի հարցով քննարկման ժամանակ ասաց սփյուռքահայ Մերի Էթոյանը։
 • Իտալացի նկարիչների գլուխգործոցները՝ ՀՀ նախագահի նստավայրում

  Իտալացի նկարիչների գլուխգործոցները՝ ՀՀ նախագահի նստավայրում

  24.09.2020| 22:54
  18-րդ դարի իտալացի մեծանուն նկարիչներ Ջովանի Անտոնիո Կանալիի (Կանալետո), Բերնարդո Բելոտոնիի, Ֆրանչեսկո Գվարդինիի և Միկելե Մարիեսկուի կտավները ժամանակավոր կզարդարեն ՀՀ նախագահի նստավայրը: Բացառիկ ցուցահանդեսում ընդգրկված չորս կտավում նկարիչները յուրահատուկ մեկնաբանությամբ պատկերել են Վենետիկի Սուրբ Մարկոսի հրապարակը: