• Դոնալդ Թրամփը արտակարգ դրություն հայտարարեց ԱՄՆ-ում

  Դոնալդ Թրամփը արտակարգ դրություն հայտարարեց ԱՄՆ-ում

  16.03.2020| 00:26
  ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կորոնավիրուսի տարածման սպառնալիքը կանխելու նպատակով արտակարգ դրություն հայտարարեց ԱՄՆ-ում: Սպիտակ տանը լրագրոցների հետ ճեպազրույցում նա ասաց, որ հատուկ դրությունը թույլ կտա իշխանության դաշնային ու տեղական մարմիններին ավելի լավ համակարգել գործողությունները համաճարակի պայմաններում:
 • Ադր­բե­ջա­նը բա­նակ­ցա­յին նոր հո­րի­զոն է բա­ցում

  Ադր­բե­ջա­նը բա­նակ­ցա­յին նոր հո­րի­զոն է բա­ցում

  13.03.2020| 01:40
  Օ­րերս Հա­յաս­տա­նի արտ­գործ­նա­խա­րա­րու­թյու­նը հայ­տա­րա­րու­թյուն տա­րա­ծեց, թե Ադր­բե­ջա­նը սահ­մա­նին լար­վա­ծու­թյու­նը մե­ծաց­րել է։ «Ադր­բե­ջա­նի պար­բե­րա­կան փոր­ձե­րը` սրե­լու ի­րա­վի­ճա­կը Հա­յաս­տա­նի հետ պե­տա­կան սահ­մա­նին, ընդ­լայ­նե­լու լար­վա­ծու­թյան աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը և չկի­րա­ռե­լու առ­կա լար­վա­ծու­թյան նվա­զեց­մանն ուղղ­ված մե­խա­նիզմ­նե­րը վկա­յում են, որ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գու­թյու­նը և խա­ղա­ղու­թյու­նը վտան­գե­լու Ադր­բե­ջա­նի քայ­լե­րը կրում են մի­տում­նա­վոր բնույթ»,- աս­ված էր արտ­գործ­նա­խա­րա­րու­թյան հայ­տա­րա­րու­թյու­նում։
 • Քննիչ հանձ­նա­ժո­ղովն Ար­ցա­խի հրամ­կազ­մին Ստե­փա­նա­կեր­տում կլ­սի

  Քննիչ հանձ­նա­ժո­ղովն Ար­ցա­խի հրամ­կազ­մին Ստե­փա­նա­կեր­տում կլ­սի

  10.03.2020| 01:19
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րա­զի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը տևա­կան ժա­մա­նակ նիստ չի գու­մա­րել։ Հի­շեց­նենք, որ հանձ­նա­ժո­ղով վեր­ջին ան­գամ Գե­րա­գույն շտա­բի պետ Ար­տակ Դավ­թյանն էր հրա­վիր­վել։
 • Ովքեր են Արցախի ընտրությունների ֆավորիտները

  Ովքեր են Արցախի ընտրությունների ֆավորիտները

  07.03.2020| 14:16
  «Ժողովուրդը» գրում է․ «Փետրվարի 26-ից Արցախում մեկնարկել են նախագահի և ԱԺ համապետական ընտրություններ: Նախագահի թեկնածուները 14-ն են, իսկ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակից ուժերը` 12:
 • Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  06.03.2020| 01:22
  Հա­սա­րա­կու­թյու­նը հենց փետր­վա­րին ստա­ցավ թիվ եր­կու տագ­նա­պա­լի ա­հա­զան­գը, այն էլ՝ Ար­ցա­խից։ Մենք բո­լորս ազ­գո­վին, ինչ­պես ա­սում են, «հե­ղա­փո­խու­թյուն խա­ղա­ցինք», բայց որ Ար­ցախն էլ կա­րող էր «վա­րակ­վել այդ վի­րու­սով», դա անս­պա­սե­լի էր։ Բա­նը հա­սավ նրան, որ փետր­վա­րի սկզ­բին Ադր­բե­ջա­նի ԿԸՀ-ն դի­մեց «Ադր­բե­ջա­նի հա­յազ­գի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»։
 • Փոր­ձա­քար Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  Փոր­ձա­քար Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  06.03.2020| 01:17
  Չնա­յած Ար­ցա­խում նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու­նե­րը բա­վա­կան շատ են, բայց նրանց մեջ հա­յաս­տա­նյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հան­դեպ ընդ­գծ­ված քն­նա­դա­տա­կան վե­րա­բեր­մուն­քով ա­ռանձ­նա­նում է Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նը։ Նա­խօ­րեին քա­րո­զար­շա­վի ըն­թաց­քում Բա­լա­սա­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց «Մար­տի 31-ին ո­րոշ­վե­լու է Ար­ցա­խի լի­նել-չլի­նե­լու հար­ցը:
 • Գլխա­վոր ինտ­րիգ­նե­րը դեռ առջևում են

  Գլխա­վոր ինտ­րիգ­նե­րը դեռ առջևում են

  06.03.2020| 01:11
  Այն‚ որ գրե­թե նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում ե­րեք ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­ներ են կա­յա­նա­լու Հա­յաս­տա­նում և Ար­ցա­խում‚ մի վայ­րում՝ սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վե‚ մյու­սում՝ եր­կու հա­մա­պե­տա­կան ընտ­րու­թյուն­ներ՝ նա­խա­գա­հա­կան և խոր­հր­դա­րա­նա­կան‚ վեր­լու­ծա­կան շր­ջա­նակ­նե­րին հիմք է տա­լիս են­թադ­րե­լու‚ որ դա Հա­յաս­տա­նին ռե­սուրս­նե­րի սա­կա­վու­թյան պատ­ճա­ռով հնա­րա­վո­րու­թյուն չի տա մի­ջամ­տե­լու ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րին։
 • Միքայել Մինասյան․ Արցախը մեր ժողովրդի հավաքական երազանքի մարմնացումն է

  Միքայել Մինասյան․ Արցախը մեր ժողովրդի հավաքական երազանքի մարմնացումն է

  29.02.2020| 21:59
  Արցախը մեր ժողովրդի հավաքական երազանքի մարմնացումն է: Սա պաթետիկ բառերի հետևում թաքնվելու փորձ չէ, ոչ էլ՝ ալեգորիաներով ոչինչ չասելու ոճ։ Ասվածը կարելի է հիմնավորել, այդ թվում՝ քաղաքատնտեսական կատեգորիաներով:
 • Արցախում դասապրոցեսն ու բոլոր նախակրթարանների գործունեությունը դադարեցվել են

  Արցախում դասապրոցեսն ու բոլոր նախակրթարանների գործունեությունը դադարեցվել են

  27.02.2020| 14:44
  Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆեյսբուքյան էջը հայտնում է, որ հաշվի առնելով հանրապետությունում վերին շնչառական ուղիների սուր վարակներով և գրիպով հիվանդացության որոշակի աճն ու հարևան երկրներում կորոնավիրուսով հիվանդացության դեպքերը՝ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի գլխավորությամբ և մի շարք գերատեսչությունների ներգրավմամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ՝ կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխելու և հանրապետությունում համաճարակային վիճակը կայուն պահպանելու նպատակով.
 • Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձը

  Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձը

  20.02.2020| 13:04
  Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 20-ին շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի վերածննդի օրվա առթիվ.