Ասում են...

Ասում են...
11.10.2019 | 01:00

...թե Հա­յաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցած ԵԱՏՄ նեղ կազ­մով նիս­տի ժա­մա­նակ խիստ «էկ­զո­տիկ» պահ է «ար­ձա­նագր­վել»՝ «դուզ» խոս­քը հու­մո­րով ա­սե­լու վար­պետ Լու­կա­շեն­կո­յի կա­տար­մամբ: Նիս­տի ըն­թաց­քում քն­նարկ­վել են հա­ջորդ հան­դիպ­ման վայրն ու օ­րը, ո­րոշ­վել է ևս մեկ ար­տա­հերթ նիստ անց­կաց­նել՝ հս­տա­կեց­նե­լու՝ ով է լի­նե­լու Տիգ­րան Սարգ­սյա­նի փո­խա­րի­նո­ղը ԵԱՏՄ «վար­չա­պե­տի» պաշ­տո­նում, ու նաև ո­րոշ օ­րեն­սդ­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­ներ վերջ­նա­կան տես­քի բե­րել: Ո­րոշ­վել է` դեկ­տեմ­բե­րի 20-ին, Սանկտ-Պե­տեր­բուր­գում, սա­կայն Վլա­դի­միր Պու­տինն ա­սել է` այդ օ­րը КГБ-ի տոնն է, ես պետք է պարգևներ հանձ­նեմ, հե­տո հա­վե­լել, որ դեկ­տեմ­բե­րի 19-ին կհանձ­նի, այ­սինքն կմաս­նակ­ցի նիս­տին: Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը «պա­պից ա­վե­լի կա­թո­լիկ» է ե­ղել, ա­ռար­կե­լով, թե Հա­յաս­տա­նում նույն­պես տո­նը տոն­վե­լու է, և ին­քը նույն­պես պետք է պարգևներ հանձ­նի: Լու­կա­շեն­կոն ա­սել է. «Էլ ի՞նչ КГБ, ЦРУ»:

Դիտվել է՝ 10894

Մեկնաբանություններ