Արցախն աշ­խար­հից կտր­ված չէ, բայց ընտ­րու­թ­յուն­նե­րը չեն չե­ղարկ­վել

Արցախն աշ­խար­հից կտր­ված չէ, բայց ընտ­րու­թ­յուն­նե­րը չեն չե­ղարկ­վել
20.03.2020 | 02:12
Կո­րո­նա­վի­րուսն այս պա­հի դրու­թյամբ պատ­ճառ չէ, որ մար­տի 31-ին հե­տաձգ­վեն Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ու խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում Ար­ցա­խի կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ՍՐ­ԲՈՒ­ՀԻ ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆՅԱ­ՆԸ վս­տա­հեց­րեց՝ աշ­խար­հից, բնա­կա­նա­բար, կտր­ված չեն, ընտ­րու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ ան­պայ­ման կան­խար­գե­լիչ մի­ջո­ցա­ռում­ներ ի­րա­կա­նաց­վե­լու են:
«Ընտ­րու­թյուն­նե­րի ձևա­չա­փի հարցն է հի­մա քն­նարկ­վում, ին­չի մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյամբ հան­դես կգանք: Այս պա­հի դրու­թյամբ թե՛ քա­րո­զար­շա­վի, թե՛ հե­տա­գա­յում ընտ­րա­տե­ղա­մա­սե­րում սահ­մա­նա­փա­կում­ներ մտց­նե­լու մա­սին որևէ ո­րո­շում չու­նենք, քա­նի որ, գի­տեք, սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը մտց­վում են ար­տա­կարգ ռե­ժի­մի սահ­ման­ման պա­րա­գա­յում»,- նշեց մեր զրու­ցա­կի­ցը:
Ար­ցա­խի ԿԸՀ նա­խա­գա­հը մեզ տե­ղե­կաց­րեց նաև, որ հայ­կա­կան երկ­րորդ հան­րա­պե­տու­թյու­նում նա­խընտ­րա­կան ի­րա­վի­ճա­կը նոր­մալ է, ընտ­րա­պայ­քա­րին հա­տուկ մթ­նո­լորտ է, ինչ­քան մո­տե­նում են ընտ­րու­թյուն­նե­րը, այն­քան կր­քե­րը թե­ժա­նում են: Նրա փո­խանց­մամբ՝ թե՛ թեկ­նա­ծու­նե­րը, թե՛ նրանց նա­խընտ­րա­կան շտաբ­ներն ու կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, առ­հա­սա­րակ, վե­րա­նա­յել են ի­րենց աշ­խա­տաո­ճը. «Չնա­յած ի­րա­վա­կան որևէ ռե­ժիմ սահ­ման­ված չէ, բայց, հենց մեր նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ու ներ­քին պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյամբ, թեկ­նա­ծու­նե­րը խու­սա­փում են փակ տա­րածք­նե­րում հան­դի­պում­նե­րից ու բազ­մա­մարդ հան­դի­պում­նե­րից»:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 6363

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ