• Արա­գա­ծոտ­նի մար­զի դա­տա­խազ պա­րոն Ս. Մնա­ցա­կա­ն­յա­նին

  Արա­գա­ծոտ­նի մար­զի դա­տա­խազ պա­րոն Ս. Մնա­ցա­կա­ն­յա­նին

  14.01.2020| 04:11
  Խոր­հր­դա­յին ժա­մա­նակ­նե­րի զվար­ճա­պա­տում: Բժշ­կա­կան ինս­տի­տու­տի ա­վար­տա­կան քն­նու­թյան ժա­մա­նակ պրո­ֆե­սո­րը մար­դու 3 գլ­խու­ղեղ է դնում սե­ղա­նին և ա­ռա­ջար­կում է ու­սա­նո­ղին ո­րո­շել, թե ինչ­պի­սի մարդ­կանց են դրանք պատ­կա­նում: Ա­հա շր­ջա­նա­վար­տի պա­տաս­խա­նը. «Այս մե­կը տա­ղան­դա­վոր, ա­վե­լի ճիշտ, հան­ճա­րեղ մար­դու գլ­խու­ղեղ է, քա­նի որ բաղ­կա­ցած է միայն ծալ­քե­րից, և գրե­թե հարթ տե­ղեր չկան: Երկ­րոր­դը սո­վո­րա­կան մար­դու գլ­խու­ղեղ է, քա­նի որ ծալ­քե­րը զբա­ղեց­նում են ընդ­հա­նուր ծա­վա­լի գրե­թե կե­սը: Իսկ եր­րոր­դը սպա­յի գլ­խու­ղեղ է, քա­նի որ կա միայն մի ծալք, ո­րը շր­ջա­նաձև ե­րի­զում է գլ­խու­ղե­ղի ստո­րին մա­սը»: Պրո­ֆե­սո­րը, գոհ լի­նե­լով պա­տաս­խա­նից, կա­տա­րում է մի փոքր ուղ­ղում. եր­րորդ գլ­խու­ղե­ղի ստո­րին մա­սը շր­ջա­նաձև ե­րի­զո­ղը ոչ թե ծալք է, այլ ծա­ռա­յո­ղա­կան գլ­խար­կը եր­կար ժա­մա­նակ կրե­լուց ա­ռա­ջա­ցած հետք:
 • «Պաշ­տո­ն­յա­նե­րի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին գե­ղեց­կաց­նում է հա­մես­տու­թ­յու­նը, ոչ թե ֆեյս­բուք­յան գրա­ռու­մը»

  «Պաշ­տո­ն­յա­նե­րի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին գե­ղեց­կաց­նում է հա­մես­տու­թ­յու­նը, ոչ թե ֆեյս­բուք­յան գրա­ռու­մը»

  14.01.2020| 03:37
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է բժիշկ, ա­ռող­ջա­պա­հու­թ­յան կազ­մա­կեր­պիչ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳՐԻ­ԳՈՐ­ՅԱ­ՆԸ:
 • Գո­նե դր­սում ան­հե­թեթ ու ան­հար­մար վի­ճա­կի մեջ չհայտն­վենք

  Գո­նե դր­սում ան­հե­թեթ ու ան­հար­մար վի­ճա­կի մեջ չհայտն­վենք

  14.01.2020| 03:28
  Ի­րա­վա­պահ­նե­րի շր­ջա­նում մի այս­պի­սի միտք կա. մար­դաս­պա­նը նոր դիակ­նե­րով է ծած­կում հի­նը։ Հա­յաս­տա­նի հան­րու­թյու­նը կար­ծես հայ­տն­վել է այս­պի­սի վի­ճա­կում, երբ հեր­թա­կան աղմ­կա­հա­րույց թե­ման կամ թույլ տված սխա­լը թաքց­նե­լու նպա­տա­կով իշ­խա­նու­թյու­նը նոր սկան­դալ է աս­պա­րեզ նե­տում։ Հաշ­վի առ­նե­լով, թե որ­քան հա­ճախ են փոր­ձում հան­րու­թյանն ա­լե­կո­ծել այս կամ այն թե­մա­յով, ակն­հայտ է դառ­նում նաև, թե ինչ­քան շատ են իշ­խա­նու­թյան թույլ տված սխալ­նե­րը։
 • Դավիթ Հարությունյան. Դիտարկումներ՝ ՍԴ դատավորի լիազորությունների կասեցման ընթացակարգի վերաբերյալ

  Դավիթ Հարությունյան. Դիտարկումներ՝ ՍԴ դատավորի լիազորությունների կասեցման ընթացակարգի վերաբերյալ

  11.01.2020| 16:36
  «Փաստինֆո»-ն ներկայացնում է ՀՀ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի դիտարկումները՝ ՍԴ դատավորի լիազորությունների կասեցման ընթացակարգի վերաբերյալ.
 • Արմինե Ֆանյանը նշանակվել է Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ

  Արմինե Ֆանյանը նշանակվել է Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ

  11.01.2020| 01:29
  ՀՀ փաստաբանների պալատում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն հանրային պաշտպանների մասնակցությամբ: Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է եղել հանրային պաշտպանների աշխատանքային պայմաններին, նրանց աշխատանքի արդյունավետության և որակի բարձրացմանն ուղղված քայլերին:
 • «Կարևո­րել ենք ման­կա­կան և մայ­րա­կան մա­հա­ցու­թ­յու­նը կան­խար­գե­լե­լու խն­դի­րը»

  «Կարևո­րել ենք ման­կա­կան և մայ­րա­կան մա­հա­ցու­թ­յու­նը կան­խար­գե­լե­լու խն­դի­րը»

  10.01.2020| 01:37
  Մա­րա­լի­կում ար­շա­լույս­նե­րը խա­ղաղ չէին։ Նոր տա­րին նոր խն­դիր­ներ ա­ռա­ջաց­րեց մա­րա­լիկ­ցի­նե­րի հա­մար. բնա­կիչ­նե­րը պատ­րաստ են ան­գամ ճա­նա­պարհ փա­կե­լու, քա­նի որ փակ­վում է Մա­րա­լի­կի ծնն­դա­տու­նը։
 • Գառ­նա­ռիճ՝ ե­րեք պե­տու­թ­յուն­նե­րի խաչ­մե­րու­կում ապ­րող գյու­ղը

  Գառ­նա­ռիճ՝ ե­րեք պե­տու­թ­յուն­նե­րի խաչ­մե­րու­կում ապ­րող գյու­ղը

  10.01.2020| 01:18
  Նոր Կտա­կա­րա­նում, ըստ Ղու­կաս Ա­վե­տա­րա­նչի, Քրիս­տո­սը, դի­մե­լով ա­շա­կերտ­նե­րին, ա­սում է. «Դուք եք երկ­րի ա­ղը, սա­կայն ե­թե ա­ղը ան­հա­մա­նա, ին­չո՞վ այն կաղ­վի, ո­րով­հետև ոչ մի բա­նի վրա չի ազ­դի, այլ միայն դուրս կթափ­վի և մարդ­կանց ոտ­քի կո­խան կլի­նի»: Հե­տա­գա­յում այ­լա­բա­նո­րեն «երկ­րի աղ» կո­չե­ցին ժո­ղովր­դի ակ­տիվ, ստեղ­ծա­գործ ու­ժը, ո­րի ան­հա­մա­նալն ի­րոք կոր­ծա­նա­րար է ժո­ղովր­դի, երկ­րի, բնա­կա­վայ­րի հա­մար:
 • Նրանց ու­զա­ծը հե՛նց այն է, ինչ ու­զում են Ադր­բե­ջա­նը, Թուր­քիան ու մյուս ար­տա­քին թշ­նա­մի­նե­րը

  Նրանց ու­զա­ծը հե՛նց այն է, ինչ ու­զում են Ադր­բե­ջա­նը, Թուր­քիան ու մյուս ար­տա­քին թշ­նա­մի­նե­րը

  10.01.2020| 00:56
  Հա­յաս­տա­նում գոր­ծող ա­վե­լի քան 60 հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ միա­վո­րող «Գոր­ծըն­կե­րու­թյուն հա­նուն բաց հա­սա­րա­կու­թյան» նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը պատ­րաստ­վում է ՄԱԿ-ի մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դի հա­մընդ­հա­նուր պար­բե­րա­կան դի­տարկ­ման 35-րդ նիս­տին (20-31 հուն­վա­րի, 2020 թ.) ներ­կա­յաց­նել, այս­պես կոչ­ված, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի խմ­բի հա­մա­տեղ զե­կույ­ցը, ո­րին անդ­րա­դար­ձել ենք նաև մեր «… Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար» վեր­լու­ծա­կա­նով և այլ հրա­պա­րա­կում­նե­րով:
 • 2019 թ. ար­դ­յունք­նե­րը. ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն

  2019 թ. ար­դ­յունք­նե­րը. ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն

  10.01.2020| 00:41
  Ա­մեն տար­վա սկզ­բին, ըստ ա­վան­դույ­թի, ամ­փո­փում ենք ան­ցած տար­վա ար­դյունք­նե­րը։ Ներ­քա­ղա­քա­կան կյան­քում գործ­նա­կա­նում գնա­հա­տե­լու բան չկա, ե­թե հաշ­վի առ­նենք, որ գնա­հա­տա­կա­նը պետք է լի­նի լիո­վին օ­բյեկ­տիվ։ 
 • Այս­պես էլ ապ­րում ենք

  Այս­պես էլ ապ­րում ենք

  10.01.2020| 00:37
  Ան­ցած տար­վա դեկ­տեմ­բե­րի 3-ից ա­հա­զան­գում ենք, որ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նում աշ­խա­տան­քա­յին ան­նոր­մալ պայ­ման­ներ են, սն­դի­կի սյու­նը կոնկ­րետ մեր աշ­խա­տա­սե­նյա­կում չի բարձ­րա­նում +14, +15-ից, աշ­խա­տա­կից­նե­րը ցր­տին դի­մադ­րում են վե­րար­կու­ներն ու գլ­խարկ­նե­րը չհա­նե­լով: