Կպել են պե­տու­թ­յան հիմ­քե­րին ու ան­հագ խմում են ա­ր­յու­նը

Կպել են պե­տու­թ­յան հիմ­քե­րին ու ան­հագ խմում են ա­ր­յու­նը
25.12.2020 | 00:31

Հա­յաս­տանն այս պա­տե­րազ­մում պարտ­վեց նաև այն պատ­ճա­ռով, որ դա­սա­լիք­նե­րի իշ­խա­նու­թյու­նը բնա­կան հա­կակ­րանք ու­նի բա­նա­կում ծա­ռա­յած­նե­րի, եր­կիր պա­հած­նե­րի, հայ­րե­նի­քի հան­դեպ ա­վանդ ու­նե­ցող­նե­րի նկատ­մամբ։ Այ­սօր էլ իշ­խա­նու­թյու­նը զար­մա­նում է, որ Սյու­նի­քում մար­դիկ ի­րենց հողն ու ջուրն են պա­հում, մեր­ժում ու չեն ըն­դու­նում Սյու­նի­քը թուր­քի ձեռ­քը տված ան­հայ­րե­նի­քին։ Փա­շի­նյա­նը մինչ պա­տե­րազ­մը վար­կա­բե­կեց բա­նա­կը, գե­նե­րալ­նե­րին, հրա­մա­նա­տար­նե­րին, զին­ված ու­ժե­րի ա­ռա­քե­լու­թյու­նը տե­սավ միայն «ե­լակ» ու­տե­լու մեջ, պաշտ­պա­նու­թյան ո­լոր­տում ղե­կա­վար կազ­մը վս­տա­հեց հա­մա­կար­գի ա­մե­նա­թույլ ու մի­ջակ զին­վո­րա­կան­նե­րին, փոր­ձա­ռու­ներ նրանց պետք չէին, գլ­խի­վայր շուռ տվեց բա­նա­կը զի­նե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը։ Պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին ան­գամ զին­վո­րա­կան­նե­րին սև ու սպի­տա­կի բա­ժա­նեց, Ար­ցա­խի ա­մեն թփին ու քա­րին ծա­նոթ, ռազ­մի բո­վով ան­ցած փոր­ձա­ռու­նե­րին մեկ սե­նյա­կում փա­կեց ու չթո­ղեց պա­տե­րազ­մի մեջ մտ­նել։ Այս օ­րե­րին էլ մեկ-մեկ բեր­ման են են­թար­կում Սյու­նի­քը պա­հող, թշ­նա­մու հետ ու­ղիղ կռիվ տվող հա­մայն­քա­պե­տե­րին, ո­րոնց «մեղ­քը» միայն այն է, որ ու­զում են Սյու­նիքն ա­նա­ռիկ պա­հել։


Նրանք հայ­րե­նի­քը սի­րող, պաշտ­պա­նող մարդ­կանց հան­դեպ ա­տե­լու­թյուն ու­նեն, նրանք չգի­տեն Ար­ցա­խի ար­ժե­քը, նրանց հա­մար թանկ չէ հայ­կա­կան հո­ղը, ո­րով­հետև այդ ա­մե­նը նրանց դի­վա­հար է ա­նում։ Ան­հայ­րե­նիք ղե­կա­վա­րու­թյան հա­մար տեղ չու­նեն հայ­րե­նա­պաշտ­նե­րը, նրանք ա­մեն գնով չե­զո­քաց­նե­լու են նրանց, դա բնա­կան գոր­ծըն­թաց է, այն­պես, ինչ­պես դրա­կան ու բա­ցա­սա­կան լից­քե­րը չեն կա­րող հա­մա­տեղ­վել, կարճ միա­ցում է լի­նե­լու։ ՈՒ սա միայն Փա­շի­նյա­նին բնո­րոշ չէ, այլ իր թի­մի գե­րակ­շիռ հատ­վա­ծին։ Տե­սեք, թե իմ­քայ­լա­կան­ներն ինչ­պես ու ինչ են խո­սում։ Մե­կը Սեյ­րան Օ­հա­նյա­նի առն­չու­թյամբ ա­սում է, թե նա բա­նա­կի հա­մար ո­չինչ չի ա­րել, մյու­սը, լի­նե­լով սյու­նե­ցի, ա­սում է, թե «հե­րիք ա Սյու­նի­քի թե­ման դնեք-վե­կա­լեք»...


Երբ կեն­սագ­րա­կա­նումդ ա­մե­նա­կարևոր փաս­տագ­րու­մը 2018-ին փո­ղոց փա­կելն է, բայց դու քեզ ի­րա­վունք ես վե­րա­պա­հում ար­ցա­խյան հե­րո­սա­մար­տե­րով ան­ցած զին­վո­րա­կա­նին, հրա­մա­նա­տա­րին հեգ­նե­լու և նրա ա­րածն առ ո­չինչ հա­մա­րե­լու, սե­փա­կան հո­ղիդ, տանդ անվ­տան­գու­թյունն ան­գամ Փա­շի­նյա­նի ոտ­քե­րի տակ տրո­րե­լու, նշա­նա­կում է դու կապ չու­նես այս երկ­րի հետ, ո­րով­հետև չս­տեղ­ծե­լով ո­չինչ, քան­դե­լով ու ա­վե­րե­լով ե­ղա­ծը, չգ­նա­հա­տե­լով հայ­րե­նի­քը պաշտ­պա­նող­նե­րին, դու ըն­դա­մե­նը մակաբույծ ես, ո­րը տզ­րու­կի պես կպել է պե­տու­թյան հիմ­քե­րին ու ան­հագ խմում է ա­րյու­նը։


Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 7626

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ