• Կառավարություն ու ԱԺ ինչու՞ ենք պահում

  Կառավարություն ու ԱԺ ինչու՞ ենք պահում

  12.02.2020| 12:50
  Նիկոլ Փաշինյանը չի թողնում, որ հանրային օրակարգը կես վայրկյան անգամ դատարկ մնա։ Նա մշտապես մարդկանց զբաղեցնելու, քննարկելու մի անկարևոր ու անհեթեթ բան մտածում է։ Ինչպես ասում են՝ բոլոր երգերը երգել էինք, մնացել էր սարի սմբուլը։
 • Պատ­գա­մա­վոր­ներն ա­ռա­ջար­կում են զրո­յաց­նել «պարտ­քու­պա­հան­ջը»

  Պատ­գա­մա­վոր­ներն ա­ռա­ջար­կում են զրո­յաց­նել «պարտ­քու­պա­հան­ջը»

  07.02.2020| 01:35
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­ներ Ար­գիշ­տի Մե­խա­կյանն ու Գևորգ Պա­պո­յա­նը հեր­թա­կան օ­րի­նա­գիծն են շր­ջա­նա­ռել՝ կապ­ված հար­կա­յին պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը զրո­յաց­նե­լու հետ:
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յունն օգ­նեց իշ­խա­նու­թ­յա­նը

  Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յունն օգ­նեց իշ­խա­նու­թ­յա­նը

  07.02.2020| 01:16
  Միայն Հա­յաս­տա­նում է հնա­րա­վոր նույն օ­րը և՛ ՍԴ հիմ­նադր­ման 24-ա­մյակ նշել, և՛ խոր­հր­դա­րա­նում յու­րա­հա­տուկ «շնոր­հա­վո­րան­քի» գոր­ծըն­թաց սկ­սել ՍԴ գոր­ծող կազ­մը լու­ծա­րե­լու նպա­տա­կով։ Այն, ինչ ե­րեկ խոր­հր­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ, պարզ ցու­ցա­նեց ոչ միայն իշ­խա­նու­թյան դի­լե­տան­տու­թյու­նը, այլև ընդ­դի­մու­թյան ա­նող­նա­շար կեց­ված­քը։
 • Պատ­գա­մա­վոր­նե­րը հար­մար տե­ղա­վոր­վել են հնե­րի ձևած կոս­տ­յու­մի մեջ

  Պատ­գա­մա­վոր­նե­րը հար­մար տե­ղա­վոր­վել են հնե­րի ձևած կոս­տ­յու­մի մեջ

  31.01.2020| 11:31
  Աշ­խար­հի բո­լոր քա­ղա­քա­գետ­նե­րին, վեր­լու­ծա­բան­նե­րին, փոր­ձա­գետ­նե­րին չի հա­ջող­վել ու դժ­վար թե երբևէ հա­ջող­վի պար­զել, թե, ի վեր­ջո, ով է հաղ­թե­լու նախ­կին­նե­րի ու ներ­կա­նե­րի ան­վեր­ջա­նա­լի պայ­քա­րում:
 • Ակ­տի­վա­նում են

  Ակ­տի­վա­նում են

  31.01.2020| 11:03
  Ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ո­րոշ ու­ժեր այս օ­րե­րին ակ­տիվ քն­նար­կում­նե­րի մեջ են, հնա­րա­վոր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ձևա­չա­փերն են հս­տա­կեց­նում: Ներ­քուստ «եփ­վում» են գոր­ծըն­թաց­նե­րը, սա­կայն վճ­ռա­կան քայ­լեր դեռ չկան:
 • Նաիրա Զոհրաբյան. Փաշինյանի աքիլեսյան գարշապարը խորհրդարանական այս մեծամասնությունն է

  Նաիրա Զոհրաբյան. Փաշինյանի աքիլեսյան գարշապարը խորհրդարանական այս մեծամասնությունն է

  30.01.2020| 14:23
  «Հրապարակը» գրում է. «Ի՞նչ չեք կիսում «Իմ քայլի» հետ՝ հարցրինք ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին։
 • Վար­չա­պե­տին տես­նե­լով՝ պատ­գա­մա­վոր­նե­րը վա­զե­լով դահ­լիճ են մտ­նում

  Վար­չա­պե­տին տես­նե­լով՝ պատ­գա­մա­վոր­նե­րը վա­զե­լով դահ­լիճ են մտ­նում

  24.01.2020| 04:47
  «Վա­զիր, վա­զիր»,- գոր­ծըն­կե­րոջն ա­սում էր «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը, որ շտա­պում էր կա­ռա­վա­րու­թյան հետ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի հար­ցու­պա­տաս­խա­նին: Ա­ճա­պա­րող խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան միակ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը չէր, որ րո­պե ա­ռաջ ցան­կա­նում էր ԱԺ դահ­լի­ճում իր տե­ղը զբա­ղեց­նել, նրա օ­րի­նա­կին հետևում էր խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը՝ գրե­թե ամ­բողջ կազ­մով:
 • Որտեղ է խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը

  Որտեղ է խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը

  24.01.2020| 04:41
  Այն, որ իշ­խա­նու­թյու­նը հա­սա­րա­կու­թյու­նից կտր­վում է, տե­սել ենք ու հի­մա էլ նո­րերն այդ ճա­նա­պար­հին են, բայց որ ընդ­դի­մու­թյունն է այդ կար­գա­վի­ճա­կում հայ­տն­վել, պար­զա­պես ան­հաս­կա­նա­լի է։
 • Կրկե­սի վե­րած­վող խորհր­դա­րան

  Կրկե­սի վե­րած­վող խորհր­դա­րան

  24.01.2020| 04:35
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դահ­լի­ճը վե­րագ­տել է նախ­կին­նե­րի «փառ­քը»: Քա­ղա­քա­կան վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րից հե­տո բո­լո­րո­վին նոր ո­րա­կի օ­րենս­դիր ձևա­վո­րե­լու մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող­ներն ար­դեն ո­րե­րորդ ան­գամ ա­պա­ցու­ցում են՝ 7-րդ գու­մար­ման ԱԺ-ն ո­րա­կա­կան ու բո­վան­դա­կա­յին որևէ ա­ռա­վե­լու­թյուն չու­նի նա­խորդ­նե­րի նկատ­մամբ:
 • Խորհրդարանական իշխանությունն ու ընդդիմությունն իրար արժեն

  Խորհրդարանական իշխանությունն ու ընդդիմությունն իրար արժեն

  22.01.2020| 14:32
  Այն բառամթերքը, քննարկումների այն մակարդակը, որ երեկ ԱԺ-ում եղավ, ապացուցում է, թե ինչ անորակ խորհրդարան ունենք։ Անկեղծ չենք լինի, եթե ասենք, որ սա միակ գումարման խորհրդարանն է, որտեղ ԱԺ-ին անհարիր, Արարատ Միրզոյանը կասեր՝ «բիսեդկայում լռվածի» անպարկեշտ բառուբանով են պատգամավորները միմյանց հետ վիճում։