• ՀՅԴ-ա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կշա­րու­նա­կեն պա­հան­ջել ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նը

  ՀՅԴ-ա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կշա­րու­նա­կեն պա­հան­ջել ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նը

  14.02.2020| 00:59
  Կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը պա­հան­ջող դաշ­նակ­ցա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րի պա­սի­վու­թյու­նը ժա­մա­նա­կա­վոր է: Բու­հե­րում հայ­րե­նա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րի դա­սա­վանդ­ման ոչ պար­տա­դիր ձևա­չա­փի դեմ պայ­քա­րող­նե­րը չեն նա­հան­ջե­լու:
 • «Հանրապետությունը» միացավ «Այո»-ին՝ վերապահումներով

  «Հանրապետությունը» միացավ «Այո»-ին՝ վերապահումներով

  12.02.2020| 00:12
  «Հանրապետություն» կուսակցությունը ի սկզբանե դեմ էր և ակտիվ «Ոչ»-ի կողմնակից է եղել 2015-ի Սահմանադրության փոփոխություններին ու խորհրդարանական կառավարման մոդելին: Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում հիմնական, չփոփոխվող և արագ որոշումների հնարավորություն տվող մոդել կարող է լինել միայն լրիվ նախագահական կառավարում ապահովող համակարգը։
 • Հա­սա­րա­կու­թյան պա­ռակ­տու­մը ռևանշ հրահ­րող պա­րարտ հող է

  Հա­սա­րա­կու­թյան պա­ռակ­տու­մը ռևանշ հրահ­րող պա­րարտ հող է

  11.02.2020| 12:21
  Հա­յաս­տա­նի դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թյունն իր խոր ան­հան­գս­տու­թյունն ու մտա­հո­գու­թյունն է հայտ­նում մեր հա­սա­րա­կու­թյա­նը պար­տադր­ված պա­ռակտ­ման, «սևե­րի» և «սպի­տակ­նե­րի», «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի» և «հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի» ար­հես­տա­կան բա­ժան­ման փաս­տի վե­րա­բե­րյալ:
 • ԲՀԿ-ն ԼՀԿ-ին տա­սը ստո­րագ­րու­թ­յուն չի տա

  ԲՀԿ-ն ԼՀԿ-ին տա­սը ստո­րագ­րու­թ­յուն չի տա

  11.02.2020| 03:31
  Ապրիլի 5-ին նշա­նակ­ված սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վեի չե­ղար­կու­մը, ո­րը, ըստ էու­թյան, Հրայր Թով­մա­սյա­նին ու ևս հինգ դա­տա­վո­րի պաշ­տո­նանկ ա­նե­լու քվեար­կու­թյուն է, ՍԴ-ն կա­րող է վի­ճար­կել միայն մեկ պա­րա­գա­յում, ե­թե պատ­գա­մա­վոր­նե­րի ընդ­հա­նուր թվի 1/5-ը, այ­սինքն՝ 27 պատ­գա­մա­վոր, ստո­րագ­րու­թյամբ դի­մեն ՍԴ-ին: «Ի­րա­տե­սը» խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մա­դիր եր­կու խմ­բակ­ցու­թուն­նե­րից հե­տաքր­քր­վեց՝ պատ­րաստ­վու՞մ են նման գոր­ծըն­թաց սկ­սե­լու:
 • «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րը Դի­լի­ջա­նում նա­խա­պատ­րաստ­վել են ընտ­րու­թ­յուն­նե­րին

  «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րը Դի­լի­ջա­նում նա­խա­պատ­րաստ­վել են ընտ­րու­թ­յուն­նե­րին

  04.02.2020| 00:11
  Նա­խորդ շա­բաթ­վա աշ­խա­տան­քա­յին վեր­ջին եր­կու օ­րը խոր­հր­դա­րա­նում «Իմ քայ­լի» ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի «դե­ֆի­ցիտ» էր: Իշ­խա­նա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մեծա­մաս­նու­թյու­նը Դի­լի­ջա­նում էր, մի մա­սը՝ Թի­բի­լի­սի գոր­ծուղ­ման էր մեկ­նել, ո­մանք էլ, ըստ երևույ­թին, օգտ­վել էին գոր­ծըն­կեր­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նից ու ի­րենք ի­րենց ար­ձա­կուրդ էին տվել:
 • Ատե­լու­թ­յան դեմ ուղղ­ված պայ­քարն ու գեն­դե­րա­յին ի­րա­վա­հա­վա­սա­րու­թ­յուն քա­րո­զող ՀԿ-նե­րը

  Ատե­լու­թ­յան դեմ ուղղ­ված պայ­քարն ու գեն­դե­րա­յին ի­րա­վա­հա­վա­սա­րու­թ­յուն քա­րո­զող ՀԿ-նե­րը

  31.01.2020| 11:33
  Խոր­հր­դա­րա­նում ա­տե­լու­թյան խոս­քի դեմ պայ­քա­րին ուղղ­ված աշ­խա­տան­քա­յին խմ­բի ա­ռա­ջին իսկ նիս­տից հե­տո խոր­հր­դա­րա­նա­կան «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյու­նը ո­րո­շել է կարճ դա­դար վերց­նել:
 • Ակ­տի­վա­նում են

  Ակ­տի­վա­նում են

  31.01.2020| 11:03
  Ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ո­րոշ ու­ժեր այս օ­րե­րին ակ­տիվ քն­նար­կում­նե­րի մեջ են, հնա­րա­վոր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ձևա­չա­փերն են հս­տա­կեց­նում: Ներ­քուստ «եփ­վում» են գոր­ծըն­թաց­նե­րը, սա­կայն վճ­ռա­կան քայ­լեր դեռ չկան:
 • Նաիրա Զոհրաբյան. Փաշինյանի աքիլեսյան գարշապարը խորհրդարանական այս մեծամասնությունն է

  Նաիրա Զոհրաբյան. Փաշինյանի աքիլեսյան գարշապարը խորհրդարանական այս մեծամասնությունն է

  30.01.2020| 14:23
  «Հրապարակը» գրում է. «Ի՞նչ չեք կիսում «Իմ քայլի» հետ՝ հարցրինք ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին։
 • «Մեջդ» մի պա­հիր, ա­սա

  «Մեջդ» մի պա­հիր, ա­սա

  21.01.2020| 00:29
  ՀՀԿ-ա­կան­ներն այ­սօր­վա ի­րա­վի­ճա­կի լուծ­ման բա­նա­լին հա­մա­րում են ար­տա­հերթ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի անց­կա­ցու­մը։ Սա­կայն դեռևս խու­սա­փում են ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ սկ­սե­լուց, ա­վե­լին, չի խո­սել ան­գամ Սերժ Սարգ­սյա­նը։ Բո­լո­րը, այդ թվում ՀՀԿ-ա­կան­նե­րը, սպա­սում են, թե ինչ է ա­սե­լու եր­րորդ նա­խա­գա­հը։
 • ՀԱԿ-ը կոչ է անում սահմանադրական փոփոխություններով վերականգնել կիսանախագահական մոդելը

  ՀԱԿ-ը կոչ է անում սահմանադրական փոփոխություններով վերականգնել կիսանախագահական մոդելը

  17.01.2020| 15:02
  Սահմանադրական փոփոխությունների առաջնային խնդիրը պետք է դառնա կիսանախագահական կառավարման մոդելի շուտափույթ վերականգնումը՝ գտնում է ՀԱԿ-ը: