• Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  14.02.2020| 01:18
  Իսկ դու՛, Նի­կոլ, չսո­վո­րե­ցիր, է­լի, վիշտ հար­գել, ցա­վակ­ցել: Դու նույ­նիսկ մարդ­կա­յին ող­բեր­գու­թյունն ես սե­փա­կան շա­հիդ ծա­ռա­յեց­նում՝ դեռևս չպարզ­ված հան­գա­մանք­նե­րում տե­ղի ու­նե­ցած դեպ­քի առն­չու­թյամբ, ա­ռանց ի­րա­վա­կան քն­նու­թյան, ըն­դա­մե­նը մա­մու­լում շր­ջա­նառ­վող խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րի հիմ­քով հայ­տա­րա­րում ես, որ պատ­ճա­ռը քրեա­կան են­թամ­շա­կույ­թի մեջ է:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  07.02.2020| 01:10
  Անեծք­ներն իրա­վա­կան պե­տու­թյու­նում սահ­մա­նադ­րա­ի­րա­վա­կան կա­տե­գո­րի­ա չեն, իսկ ով­քեր պե­տա­կան դա­վա­ճան են, կլի­նեն պե­տա­կան դա­վա­ճան մի­այն դա­տա­րա­նի օրի­նա­կան ու­ժի մեջ մտած դա­տավճ­ռով։ Ոչ ոք չի կա­րող հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րով դա­վա­ճան­ներ և սր­բեր կար­գել, օծել, հե­տո էլ փո­խել ու ասել՝ էս մեկն էն ա, էն էլ՝ էն։ Մեզ հետ, խնդ­րում եմ, այդ լեզ­վով չխո­սել, դա ոչ ոք կուլ չի տա­լու:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  31.01.2020| 10:55
  Իշ­խա­նու­թյու­նը, Մնա­ցա­կա­նյան-Մա­մե­դյա­րով հան­դիպ­ման օ­րա­կար­գի, քն­նարկ­վող հար­ցե­րի մա­սին լռե­լով, ին­ֆոր­մա­ցիոն բլո­կա­դա­յի է են­թար­կում ազ­գին: Զու­գա­հեռ՝ կիրթ Ա­լիևի եր­կր­պա­գուն ի լուր բո­լո­րի հայ­տա­րա­րում է ՍԴ հար­ցում իր նկր­տում­նե­րի մա­սին, այս­պի­սով փոր­ձե­լով քաո­սա­յին ի­րա­վի­ճակ ստեղ­ծել երկ­րի ներ­սում, շե­ղել ու­շադ­րու­թյու­նը Ար­ցա­խյան հար­ցից:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  24.01.2020| 04:43
  Մեր ժո­ղո­վուրդն ապ­րե­լու է բա­րե­կե­ցիկ, պատ­վով ու մեծ ե­րա­զան­քով: Իմ բա­ժին ա­ռա­քե­լու­թյան հետևից գնա­լու եմ: Հա­ջո­ղու­թյան չհաս­նե­լու տար­բե­րակ չկա…
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  17.01.2020| 00:48
  Մենք չէինք ու­նե­ցել Էլ­չի­բե­յի պես խե­լա­գար ու կոր­ծա­նա­րար ազ­գայ­նա­մոլ, Գամ­սա­խուր­դիա­յի պես պե­տա­կա­նա­քանդ, Սաա­կաշ­վի­լու պես օ­տա­րահ­պա­տակ, փող­կապ ու­տող ու հիս­տե­րիկ ղե­կա­վար։ Վատ ղե­կա­վար ու­նե­ցել ենք, բայց նրան­ցից որևէ մե­կին չի փակց­վել «գժի» պի­տակ։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  10.01.2020| 00:24
  Ա­ռա­ջին նա­խա­գա­հին մի քր­ֆեք, ո­րով­հետև ա­ռա­ջին­նե­րը դառ­նում են վեր­ջին, չնա­յած ին­քը դա էլ չդար­ձավ։ Ին­քը ոչ մի բան չդար­ձավ։ Նա մնաց որ­պես ա­ռա­ջին։ Դե­բյու­տանտ էր էդ մար­դը։ Դե­բյուտն էլ ձա­խող­վեց։ ՈՒ՞մ հետ չի լի­նում։ Նե­րենք երևի։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  20.12.2019| 00:29
  Այ­սօր­վա նի­կո­լա­կա­նին ե­թե եր­կու-ե­րեք տա­րի տա­րի ա­ռաջ ա­սեին՝ Նի­կո­լը Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վար է դառ­նա­լու, կծի­ծա­ղեր և մո­տա­վո­րա­պես այս­պես կա­սեր՝ «Էդ խեղ­կա­տակ լա­րա­խա­ղացն է պա­կաս։ Նա ա­մե­նա­հե­տին գյու­ղում գյու­ղա­պետ էլ չի դառ­նա»...
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  13.12.2019| 00:05
  Իսկ Փա­շի­նյա­նը գի­տի՞, թե ով է խն­դիր դրել, որ ստեղծ­վի հան­րա­հայտ Jingle Bells-ը: Լրիվ Քաջ Նա­զա­րի ո­ճի մեջ է՝ թա­գա­վո­րա­կան հրա­մանքս է, որ արևը դուրս գա արևել­քից ու մայր մտ­նի արևմուտ­քում...
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  06.12.2019| 00:18
  Տի­կին Հա­կո­բյան-Փա­շի­նյան, Շու­շին մու­ղամ-սե­գյահ լսե­լու ժա­ման­ցի վայր չէ, Շու­շին ա­զա­տագր­ված հա­յոց Ե­րու­սա­ղեմն Է… Իջևան քա­ղա­քից մի ե­րե­սուն-քա­ռա­սուն կմ որ անց­նեք, Ղա­զախն է։ Ա՛յ, այն­տեղ Մեհ­րի­բա­նի հետ և թեյ կխ­մեք, և մու­ղամ կվա­յե­լեք։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  29.11.2019| 02:25
  Այս իշ­խա­նու­թյու­նը ռեպ­րե­սիա­նե­րը սխալ ուղ­ղու­թյամբ է թի­րա­խա­վո­րել, ո­րով­հե­տև, ի տար­բե­րու­թյուն շա­տե­րի, ա­ռա­ջին օր­վա­նից գի­տեինք, թե իշ­խա­նու­թյու­նը ին­չի է ըն­դու­նակ։ Հի­մա էլ գի­տենք, թե ով, որ­տեղ և ինչ­պես է կա­տա­րում ռե­ժի­մի ղե­կա­վա­րից ե­կած ու­ղիղ հրա­հանգ­նե­րը։ Գի­տենք և միշտ հի­շե­լու ենք։