• Բրիտանիան նորացնում է իր միջուկային զենքերը

  Բրիտանիան նորացնում է իր միջուկային զենքերը

  28.02.2020| 12:50
  Մեծ Բրիտանիան նորացնում է միջմայրցամաքային բալիստիկ Trident II հրթոիռների արտագլխիկները՝ փոխարինելով նորերով, որ ստեղծվել է ԱՄՆ-ի հետ համատեղ: Մեծ Բրիտանիայի Պն նախարար Բեն Ուոլեսը հայտարարել է, որ կառավարությունը վճռել է նորացնել մարտագլխիկները, որ տեղակայված են Vanguard սուզանավերի վրա և տեղակայվելու են Dreadnought ռազմանավերի վրա, որ կհամալրեն Միացյալ թագավորության ռազմածովային նավատորմը 2030-ականների սկզբին:
 • Մուսուլմանների ու հինդուսների բախումներ Դելիում

  Մուսուլմանների ու հինդուսների բախումներ Դելիում

  28.02.2020| 12:47
  Դելիում 3 գիշեր շարունակվում էին ավերածությունները մուսուլմանաբնակ շրջաններում, սպանվել է 27 մարդ: Չորեքշաբթի բախումներ չեղան, բայց իրավիճակը լարված է մնում: Իշխանությունները ոստիկաններ ու զորքեր են ուղարկել: Մի քանի տասնամյակ Դելիում նման իրավիճակ չէր եղել:
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  28.02.2020| 12:06
  Մի քիչ շեղ­վեմ: Տրա­մադ­րու­թյունս, որ տե­ղը ե­ղավ, էս գի­շեր լայվ եմ մտ­նե­լու ու սա­ղի պոր­տը տե­ղը դնեմ: Ակ­նար­կել եմ, որ է­սօր­վա խոր­հր­դակ­ցու­թյան կո­ֆեբ­ռեյ­քին խաշ տան, ի­րենք չեն ֆայ­մում, բայց, չթաքց­նեմ, սիրտս տա­վա­րի քյալ­լա էլ է ու­զում:
 • Փա­շի­ն­յա­նի «հա­նե­լու­կը»

  Փա­շի­ն­յա­նի «հա­նե­լու­կը»

  28.02.2020| 11:35
  Երբ այ­սօր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը խո­սում է «Մո­նու­մեն­տի» տնե­րի օ­րի­նա­կան և ա­պօ­րի­նի լի­նե­լու մա­սին ու հրա­հան­գում զբաղ­վել այդ հար­ցով, ա­կա­մա­յից հի­շում ես ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին, ո­րը տևա­կան ժա­մա­նակ խոր­հր­դա­րա­նում բարձ­րա­ձայ­նում էր ՎՊ-ի նախ­կին նա­խա­գահ Իշ­խան Զա­քա­րյա­նի ա­ռանձ­նա­տան խն­դի­րը։
 • ՈՒր է տա­նում այս բա­ցա­սա­կան է­ներ­գիան

  ՈՒր է տա­նում այս բա­ցա­սա­կան է­ներ­գիան

  28.02.2020| 11:34
  Հե­ղա­փո­խու­թյուն­նե­րը սո­վո­րա­բար հին աշ­խար­հա­կար­գերն են քան­դում ու նո­րը ստեղ­ծում։ Ի­հար­կե, դժ­վար է ա­սել, թե մե­զա­նում հե­ղա­փո­խու­թյուն է ե­ղել, բայց դա են պն­դում նոր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը։ Ե­թե ի­րենց ա­սե­լով «հե­ղա­փո­խու­թյուն» է ե­ղել, ին­չու՞ այս 2 տար­վա ըն­թաց­քում մեր հան­րա­յին կյան­քում ա­մեն ինչ միայն քանդ­վում է՝ տե­ղը ո­չինչ չս­տեղ­ծե­լով։
 • Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  28.02.2020| 11:26
  Չոր­րորդ. Ի­րա­քի հարևան Սի­րիա­յում տե­ղա­բաշխ­ված ռու­սա­կան եր­կու ռազ­մա­բա­զա­յում ծա­ռա­յում է մի քա­նի հա­զար ռուս զին­վո­րա­կան։ Հուն­վա­րի 7-ի ի­րա­նա­կան հար­ված­նե­րի նա­խօ­րյա­կին ա­վիա­ցիա­յի և ՀՕՊ-ի ու­ժերն ա­պա­հո­վում էին ՌԴ նա­խա­գահ Պու­տի­նի թռիչ­քը Սի­րիա։ Իսկ հուն­վա­րի 7-ի ե­րե­կո­յան նա ար­դեն Սի­րիա­յից Թուր­քիա թռավ։
 • Գրա­գո­ղու­թ­յու­նը՝ հան­րաք­վեի կրե­դո

  Գրա­գո­ղու­թ­յու­նը՝ հան­րաք­վեի կրե­դո

  28.02.2020| 11:22
  Խել­քից դուրս ան­նա­խա­դեպ ի­րո­ղու­թյուն­ներ ար­ձա­նագ­րե­լու ա­ռու­մով իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հան­գիստ կա­րող են Գի­նե­սի ռե­կորդ­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղով դի­մել 2020-ին տպագր­վե­լիք գր­քում տեղ գտ­նե­լու հա­մար:
 • Ոչ միայն հան­րաք­վեի թե­ման է ֆեյք, այլև Ա­ՅՈ-ի լո­գո­յի գոր­ծըն­թացն ու հաղ­թող­նե­րը

  Ոչ միայն հան­րաք­վեի թե­ման է ֆեյք, այլև Ա­ՅՈ-ի լո­գո­յի գոր­ծըն­թացն ու հաղ­թող­նե­րը

  28.02.2020| 11:18
  Սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեի քա­րո­զար­շավն ար­դեն մի քա­նի օր է‚ ինչ պաշ­տո­նա­պես մեկ­նար­կել է‚ սա­կայն ակն­հայտ է‚ որ ա­ռայժմ հա­կա­դիր կող­մերն ա­ռանձ­նա­պես չեն շտա­պում բա­ցել ի­րենց խա­ղա­քար­տե­րը‚ և քա­րոզ­չա­կան լուրջ ակ­տի­վու­թյուն մե­դիա հար­թակ­նե­րում ա­ռայժմ չի նկատ­վում։
 • «Ինչ­պե՞ս է, որ մի տա­րուց ա­վե­լի Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը ձեզ հա­ճե­լի էր, կա­րող էիք նրա հետ նս­տել, զրու­ցել, գրիչ նվեր ստա­նալ»

  «Ինչ­պե՞ս է, որ մի տա­րուց ա­վե­լի Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը ձեզ հա­ճե­լի էր, կա­րող էիք նրա հետ նս­տել, զրու­ցել, գրիչ նվեր ստա­նալ»

  28.02.2020| 11:16
  Չնա­յած հան­րաք­վեի քա­րո­զար­շա­վի ար­դեն երկ­րորդ շա­բաթն է ա­վարտ­վում, բայց և «Ա­յո»-ի, և «Ոչ»-ի շտաբ­ներն ակ­տիվ քա­րոզ­չու­թյուն չեն ի­րա­կա­նաց­նում։ Իշ­խա­նու­թյու­նը քա­րո­զար­շա­վի հա­մար հան­գա­նա­կու­թյուն ա­րեց` պատ­կա­ռե­լի գու­մար հա­վա­քե­լով։ Խիստ զար­մա­նա­լի է, թե այս աղ­քատ երկ­րում այդ­քան ա­րագ ինչ­պես նման գու­մար հա­վաք­վեց։ Ա­ռա­ջի­կա­յում կերևա, թե այդ գու­մար­նե­րով ինչ­պի­սի քա­րո­զար­շավ է ի­րա­կա­նաց­վե­լու։ ՀԴԿ ղե­կա­վար Ա­ՐԱՄ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցե­ցինք հան­րաք­վեի և ներ­քա­ղա­քա­կան այլ խն­դիր­նե­րի շուրջ։
 • Առաս­պե­լա­կան պար­գեևավ­ճա՞րն ա­սեմ, թե՞ անգ­րա­գետ հայ­ցա­դի­մու­մը

  Առաս­պե­լա­կան պար­գեևավ­ճա՞րն ա­սեմ, թե՞ անգ­րա­գետ հայ­ցա­դի­մու­մը

  28.02.2020| 11:11
  Քա­յ­լե­լով ու դըմփ-դըմփ-հու ա­նե­լով իշ­խա­նու­թյան ե­կած չի­նով­նիկ­նե­րը հա­մա­ռո­րեն չեն սո­վո­րում կամ չեն ցան­կա­նում սո­վո­րել՝ ինչ­պես պետք է աշ­խա­տել լրագ­րող­նե­րի հետ: