«Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հուն­վա­րի 31-ին:               
 
 • Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը, և՝ ոչ միայն

  Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը, և՝ ոչ միայն

  Հունվարի 23-ին Իսրայելում աշխատանքները սկսեց Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը: «Սա պատմական հավաք է ոչ միայն Իսրայելի ու եվրոպացիների համար, այլև՝ ամբողջ մարդկության»՝ նախօրեին հայտարարել է Իսրայելի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինը:
 • Ջուրը չտեսած մի բոբիկացեք

  Ջուրը չտեսած մի բոբիկացեք

  Այս շաբաթ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը, գազի հնարավոր թանկացմանն անդրադառնալով, հայտարարեց, թե դրանից պետք չէ ողբերգություն սարքել։
 • «Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»

  «Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»

  Օ­րեր ա­ռաջ էր, որ սկու­դե­տեի միանձ­նյա ա­ռա­ջա­տա­րը հա­մո­զիչ ե­ղավ «Ռո­մա­յի» հետ մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ 2:1, այն էլ՝ վեր­ջի­նիս հար­կի տակ: Ի­տա­լա­կան «գայ­լե­րը» ան­հա­մո­զիչ էին նաև գա­վա­թի հա­մար մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ այս ան­գամ պարտ­վել են 1:3 հաշ­վով:
 • Ռո­նալ­դուն հին­գե­րորդն է

  Ռո­նալ­դուն հին­գե­րորդն է

  Տա­րես­կզ­բյան փայ­լուն մեկ­նարկ՝ «Յու­վեն­տու­սի» կազ­մում ե­րեք խա­ղում դար­պա­սի վեց գրա­վում, և Rec.Sport.Soccer Statistics Foun­da­tion (RSSSF) վար­կա­ծով Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուն ֆուտ­բո­լի պատ­մու­թյան բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի ռմ­բար­կու­նե­րի ցու­ցա­կում ար­դեն հին­գե­րորդն է՝ մեկ գն­դա­կով շր­ջան­ցե­լով գեր­մա­նա­ցի լե­գեն­դար ֆուտ­բո­լիստ Գերդ Մյուլ­լե­րին, ում մա­սին հաշ­ված օ­րեր ա­ռաջ մենք հրա­պա­րա­կել էինք բա­վա­կան ծա­վա­լուն նյութ:
 • Առանց փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի

  Առանց փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի

  Մինչ այս ըն­թաց­քում եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին թոփ տե­րու­թյուն­նե­րում ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ տր­վում են գա­վա­թա­յին հան­դի­պում­նե­րի «կր­քե­րին», Անգ­լիա­յում հա­մա­ռո­րեն շա­րու­նա­կում են հա­վա­տա­րիմ մնալ ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյան օ­րա­ցու­ցա­յին պլա­նին:
 • Առանց մեզ չի լի­նում

  Առանց մեզ չի լի­նում

  Դեկ­տեմ­բե­րի 22-ից ավ­ստ­րիա­կան Գրաց քա­ղա­քում մեկ­նար­կել է գե­ղա­սահ­քի Եվ­րո­պա­յի հեր­թա­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Քա­ղա­քը լոկ պայ­մա­նա­կա­նո­րեն կա­րե­լի է ան­վա­նել ա­ռաջ­նու­թյան անց­կաց­ման վայր, քա­նի որ սա­հա­դաշ­տը գտն­վում է նրա շր­ջագ­ծից 14 կմ հե­ռա­վո­րու­թյան վրա, ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում է հար­մա­րեց­ված կա­ռույց, ա­վե­լի շատ հի­շեց­նում է վրա­նա­յին շի­նու­թյուն կամ ան­գար:
 • Եվս մեկ կա­ռուց­ված տուն՝ Սյու­նի­քում. լուծ­վել է 26 տար­վա վա­ղե­մու­թ­յան խն­դիր

  Եվս մեկ կա­ռուց­ված տուն՝ Սյու­նի­քում. լուծ­վել է 26 տար­վա վա­ղե­մու­թ­յան խն­դիր

  Սյու­նի­քի մար­զի Ախ­լա­թյան գյու­ղում բնակ­վող Մի­նա­սյան­նե­րը չեն շտա­պել ա­զատ­վել տո­նա­կան եղևնուց: 2020 թվա­կա­նը կարևոր ձեռք­բե­րում­նե­րի տա­րի է դար­ձել նրանց հա­մար. 26 տա­րի կի­սա­կա­ռույ­ցում բնակ­վե­լուց հե­տո, վեր­ջա­պես բա­րե­կար­գել և ա­վար­տուն տես­քի են բե­րել տու­նը:
 • «Այ­սօր հրա­տա­րակ­չա­կան բիզ­նե­սում վեպն ա­վե­լի մեծ պա­հան­ջարկ ու­նի»

  «Այ­սօր հրա­տա­րակ­չա­կան բիզ­նե­սում վեպն ա­վե­լի մեծ պա­հան­ջարկ ու­նի»

  «Հայ գրա­կա­նու­թյու­նը թարգ­մա­նու­թյուն­նե­րում» դրա­մաշ­նոր­հա­յին ծրագ­րի շր­ջա­նա­կում հայ հե­ղի­նակ­նե­րի գր­քե­րը հրա­տա­րակ­վում են ար­տերկ­րում: ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան գրահ­րա­տա­րակ­չու­թյան ո­լոր­տի գլ­խա­վոր մաս­նա­գե­տի պաշ­տո­նա­կա­տար ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ տե­ղե­կաց­մամբ՝ վեր­ջին ե­րեք տա­րում 30-ից ա­վե­լի գր­քի հրա­տա­րակ­ման պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն է ձեռք բեր­վել, ո­րոնց մի մա­սը հրա­տա­րակ­վել է, մյուս մա­սը ըն­թաց­քում է, և ծրա­գի­րը շա­րու­նա­կա­կան է:
 • «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  Դեռևս նա­խորդ վար­չա­պետ­նե­րի կա­ռա­վար­ման տա­րի­նե­րից մտմ­տում էի այս վեր­նագ­րով հոդ­ված գրել հա­մա­կար­գի ինձ հե­տաք­րք­րող տն­տե­սա­կան բլո­կի և վեր­ջի­նիս անվ­տան­գու­թյունն ա­պա­հո­վող կա­ռույց­նե­րի մա­սին:
 • «Կեր­պար­վես­տի Ե­րու­սա­ղեմ» երկ­րի ուխ­տագ­նա­ցը. Դեղձ Ա­շոտ

  «Կեր­պար­վես­տի Ե­րու­սա­ղեմ» երկ­րի ուխ­տագ­նա­ցը. Դեղձ Ա­շոտ

  Խրուշ­չո­վյան ձն­հալ­քը և ձն­հալ­քյան հե­տա­գա շր­ջա­նը Երևա­նում ըն­թա­նում էր ա­ռանց կարծր դի­մա­կա­յու­թյան։ 1958-ին Փա­րի­զից Երևան է հաս­նում ան­վե­րա­պա­հո­րեն 20-րդ դա­րի նշա­նա­վոր քան­դա­կա­գործ­նե­րից մե­կի` Հա­կոբ Գյուր­ջյա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի հա­վա­քա­ծուն։