• Վտան­գա­վոր են կո­րո­նա­վի­րու­սի ոչ միայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, այլև տն­տե­սա­կան, ֆի­նան­սա­կան հետևանք­նե­րը

  Վտան­գա­վոր են կո­րո­նա­վի­րու­սի ոչ միայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, այլև տն­տե­սա­կան, ֆի­նան­սա­կան հետևանք­նե­րը

  17.03.2020| 01:08
  Նոր տե­սա­կի կո­րո­նա­վի­րու­սը ոչ միայն խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նում հան­րա­յին ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան‚ այլև հա­մաշ­խար­հա­յին տն­տե­սու­թյան տե­սա­կե­տից։ ՀՀ է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րարն ար­դեն հայ­տա­րա­րել է‚ որ կո­րո­նա­վի­րու­սը ազ­դե­ցու­թյուն կու­նե­նա ՀՀ տն­տե­սու­թյան վրա։ Հա­յաս­տա­նի դեպ­քում տե­սա­նե­լի են հատ­կա­պես զբո­սաշր­ջու­թյան ո­լոր­տում ու­նե­ցած բա­ցա­սա­կան հետևանք­նե­րը‚ ինչ­պես նաև ռու­սա­կան ռուբ­լու ար­ժեզր­կումն ու պղն­ձի գնե­րի ան­կու­մը հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում։
 • Այս իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ինչ­պես այլ հար­ցե­րում, նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի պա­րա­գա­յում էլ կրա­կի հետ են խա­ղում

  Այս իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ինչ­պես այլ հար­ցե­րում, նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի պա­րա­գա­յում էլ կրա­կի հետ են խա­ղում

  17.03.2020| 00:30
  Հա­յաս­տա­նում գնա­լով ա­վե­լա­նում են նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (COVID-19) վա­րակ­վա­ծու­թյան հաս­տատ­ված դեպ­քե­րը, ին­չը, լի­նե­լով իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հան­ցա­վոր ան­գոր­ծու­թյան հետևան­քը, լիո­վին կան­խա­տե­սե­լի էր:
 • ՈՒժ կու­նե­նա՞ն հրա­ժար­վե­լու

  ՈՒժ կու­նե­նա՞ն հրա­ժար­վե­լու

  17.03.2020| 00:18
  Այս օ­րե­րին բու­ժաշ­խա­տող­ներն իս­կա­պես տի­տա­նա­կան աշ­խա­տանք են կա­տա­րում, գեր­ծան­րա­բեռն­ված աշ­խա­տում են ողջ օ­րը՝ ի­րենց ա­ռող­ջու­թյու­նը վտան­գի են­թար­կե­լով։
 • Արտա­կարգ դրու­թ­յու­նից հե­տո նո­րից քա­րո­զար­շավ

  Արտա­կարգ դրու­թ­յու­նից հե­տո նո­րից քա­րո­զար­շավ

  17.03.2020| 00:16
  Հայտ­նի խոս­քը փո­փո­խու­թյան են­թար­կե­լով, կա­րող ենք փաս­տել, որ մեր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը չցան­կա­ցան զբաղ­վել կո­րո­նա­վի­րու­սով, բայց կո­րո­նա­վի­րու­սը զբաղ­վեց նրան­ցով։ Տևա­կան ժա­մա­նակ աչք­կա­պո­ցի ա­րե­ցին, զբաղ­վե­ցին ի­րենց հան­րաք­վեով ու հի­մա ան­գամ հան­րաք­վեն մեջ­տե­ղից դուրս ե­կավ, քա­նի որ վի­րու­սը նախ­կին ու ներ­կա ռե­ժիմ չի ճա­նա­չում։ Ի՞նչ ու­նենք հի­մա. մեր բնակ­չու­թյան թվա­քա­նա­կի հա­մե­մատ ար­ձա­նագր­ված վի­րու­սի լուրջ ցու­ցա­նիշ և, ար­տա­կարգ ռե­ժի­մով պայ­մա­նա­վոր­ված, հե­տաձգ­ված հան­րաք­վե։
 • Բա պին­ցե­տով հատ-հատ հա­նի ու ա­րա­ղով դե­զին­ֆեկ­ցիա ա­րա, ու՞մ ես սպա­սում

  Բա պին­ցե­տով հատ-հատ հա­նի ու ա­րա­ղով դե­զին­ֆեկ­ցիա ա­րա, ու՞մ ես սպա­սում

  17.03.2020| 00:13
  Երբ եր­կի­րը հայ­տն­վում է ճգ­նա­ժա­մա­յին ի­րա­վի­ճա­կում, կա­ռա­վար­ման խն­դիր­ներն ա­վե­լի ցցուն են դառ­նում։ Կո­րո­նա­վի­րու­սը պարզ ցույց տվեց, թե այս իշ­խա­նու­թյունն ինչ հար­ցե­րում է թե­րա­նում ու որ­քան մա­կե­րե­սա­յին մո­տե­ցում­ներ ու­նի լուրջ խն­դիր­նե­րի վե­րա­բե­րյալ։
 • Արտակարգ դրություն Հայաստանում

  Արտակարգ դրություն Հայաստանում

  16.03.2020| 15:37
  Կառավարությունը մարտի 16-ին արտահերթ նիստում որոշեց արտակարգ դրություն հայտարարել հանրապետությունում մարտի 16-ից ապրիլի 14-ը ներառյալ։ Նախագիծը ներկայացրեց արդարադատության նախարար Բադասյանը` հիմք ընդունելով սահմանադրությամբ հաստատված սոցիալական պետության և մարդկանց կյանքի անվտանգության ապահովումը։
 • ԱՀԿ-ի նախագահը Եվրոպան անվանել է պանդեմիայի էպիկենտրոն

  ԱՀԿ-ի նախագահը Եվրոպան անվանել է պանդեմիայի էպիկենտրոն

  16.03.2020| 00:29
  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախագահ Թեդրոս Ադհան Գեբրեյսուսը մարտի 13-ին Ժնևում մամլո ասուլիսում հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի պանդեմիայի էպիկենտրոնը փոխադրվել է եվրոպական երկրներ: ԱՀԿ-ի տվյալներով՝ աշխարհում արդեն կա Covid-19-ով վարակի 130000 դեպք:
 • Անհանգիստ եմ՝ ոչ ոք դեռ չի ասել, թե կորոնավիրուսը նախկինների սաբոտաժն է

  Անհանգիստ եմ՝ ոչ ոք դեռ չի ասել, թե կորոնավիրուսը նախկինների սաբոտաժն է

  13.03.2020| 11:26
  Խիստ անհանգիստ եմ, որևէ մեկն անչափ հուզիչ դեմքով դեռ չի հայտարարել, թե կորոնավիրուսը Հայաստան են ներկրել նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, որ սաբոտաժի ենթարկեն իշխանություններին:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սի կաս­կա­ծան­քով նաև բժիշկ է մե­կու­սաց­վել

  Կո­րո­նա­վի­րու­սի կաս­կա­ծան­քով նաև բժիշկ է մե­կու­սաց­վել

  13.03.2020| 02:46
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը, ըստ երևույ­թին, մի պահ շեղ­վել է ծխող­նե­րի դեմ պայ­քա­րից ու ո­րո­շել Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան կող­մից հա­մաշ­խար­հա­յին հա­մա­ճա­րակ հայ­տա­րար­ված կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ­քե­րով գնալ:
 • Բա­ցառ­ված չէ, որ COVID-2019-ով վա­րակ­ված­նե­րի թիվն ա­վե­լի մեծ է

  Բա­ցառ­ված չէ, որ COVID-2019-ով վա­րակ­ված­նե­րի թիվն ա­վե­լի մեծ է

  13.03.2020| 02:43
  Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սը («COVID-2019») ար­դեն ոչ միայն Հա­յաս­տա­նում է, ին­չի մա­սին Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը գի­տեին դեռ փետր­վա­րի 29-ից, հան­րու­թյու­նը` մար­տի 1-ից, այլև, չնա­յած ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի կեղծ հա­վաստ­մա­նը, COVID-2019-ը Հա­յաս­տա­նում է ան­վե­րահս­կե­լի կեր­պով: Կա­րիք կա՞ ար­դյոք բա­ցատ­րե­լու, որ բազ­մա­թիվ դեպ­քե­րում մա­հա­ցու հի­վան­դու­թյան բռն­կումն ա­ռա­ջի­կա­յում, այդ պա­րա­գա­յում մի­գու­ցե նույ­նիսկ հա­մա­ճա­րա­կը միան­գա­մայն հնա­րա­վոր են: