• ՈՒ­շա­ցող վար­չա­պե­տը

  ՈՒ­շա­ցող վար­չա­պե­տը

  13.03.2020| 01:56
  Ե­րեկ օ­րա­վար­տին վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ֆեյս­բու­քի ու­ղիղ ե­թե­րով հայ­տա­րա­րեց. որ ընդ­հա­տել է ար­ձա­կուր­դը ու տե­ղե­կաց­րեց. «Վաղ­վա­նից ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը չեն գոր­ծի, կհ­րա­վիր­վի խոր­հր­դակ­ցու­թյուն։
 • Աշխարհն աշ­խար­հով, սրանք ի­րենց հին «եր­գով»

  Աշխարհն աշ­խար­հով, սրանք ի­րենց հին «եր­գով»

  13.03.2020| 01:47
  Մինչ աշ­խար­հում մո­լեգ­նում է կո­րո­նա­վի­րու­սը, նավ­թի գնե­րը ռե­կոր­դա­յին ան­կում են գրան­ցում, տար­բեր եր­կր­ներ հաշ­վար­կում են այս ա­մե­նի հետևան­քով ի­րենց տն­տե­սու­թյան կո­րուստ­նե­րը, փոր­ձում հնա­րա­վոր ա­մեն ինչ ա­նել հա­սա­րա­կու­թյա­նը վի­րու­սից զերծ պա­հե­լու հա­մար, մեր հայ­րե­նի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը եր­կու տա­րի ա­ռաջ­վա բա­ռամ­թեր­քով ու մո­լուց­քով տր­վել էր քա­րո­զար­շա­վին։ Ան­գամ վարակի նոր դեպ­քե­րը նրանց հետ չեն կանգ­նեց­նում։
 • Ձե՞ռ եք առ­նում

  Ձե՞ռ եք առ­նում

  13.03.2020| 01:42
  Այն­քան ան­լուրջ են մեր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը մո­տե­նում ցան­կա­ցած հար­ցի, որ ա­ռանց սար­կազ­մի անհ­նար է դի­տար­կել խն­դիր­նե­րը։ Հայ­կա­կան հին ու բա­րի ֆիլ­մում այս օ­րե­րին բնո­րոշ շատ լավ խոսք կա. «Ձե՞ռ եք առ­նում, էն կն­գա ուշ­քը գնաց, Մու­րա­դը կա­տա­ղեց, Ա­րու­սը մի բուռ ա դա­ռել»:
 • Բա­ցառ­ված չէ, որ մեր երկ­րում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով մե­կից ա­վե­լի հի­վանդ­ներ կան, հատ­կա­պես Ի­տա­լիա­յից ե­կած

  Բա­ցառ­ված չէ, որ մեր երկ­րում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով մե­կից ա­վե­լի հի­վանդ­ներ կան, հատ­կա­պես Ի­տա­լիա­յից ե­կած

  10.03.2020| 01:48
  Ի­տա­լիա­յում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (COVID-2019) վա­րակ­ված­նե­րի քա­նա­կը, ե­րեկ հրա­պա­րակ­ված պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, ար­դեն հա­սել է 7375-ի, վա­րակ­ված­նե­րից 366-ը մա­հա­ցել են, 622-ը` ա­ռող­ջա­ցել:
 • Հրայր Թով­մա­ս­յա­նին փո­խա­րի­նե­լու են ա­վե­լի նախ­կին­նե­րին ծա­ռա­յող Վա­հե Գրի­գո­ր­յա­նով

  Հրայր Թով­մա­ս­յա­նին փո­խա­րի­նե­լու են ա­վե­լի նախ­կին­նե­րին ծա­ռա­յող Վա­հե Գրի­գո­ր­յա­նով

  10.03.2020| 01:13
  Այս քա­րո­զար­շա­վի ըն­թաց­քում, թերևս, իշ­խա­նու­թյու­նից ա­վե­լի ակ­տիվ աշ­խա­տում է ՀԱԿ-ը։ Այս ու­ժի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ա­մեն կերպ ի­րենց ա­ջակ­ցու­թյունն են ցու­ցա­բե­րում իշ­խա­նու­թյա­նը։ Ան­գամ իշ­խա­նու­թյան ներ­սում իշ­խա­նու­թյու­նից շատ ա­վե­լի մեծ գործ են ա­նում։
 • Խորհր­դա­նիշ­նե­րի հան­դեպ վե­րա­բեր­մունք պի­տի ու­նե­նան բո­լո­րը

  Խորհր­դա­նիշ­նե­րի հան­դեպ վե­րա­բեր­մունք պի­տի ու­նե­նան բո­լո­րը

  10.03.2020| 00:55
  Հայտ­նի մի­ջա­դե­պից հե­տո, երբ աղ­ջի­կը մետ­րո­յում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի տված բուկ­լե­տը պատ­ռեց, քն­նա­դա­տու­թյուն էր հն­չում, թե ինչ­պես կա­րե­լի է Հա­յաս­տա­նի քար­տե­զով ու անձ­նագ­րի պատ­կե­րով բուկ­լե­տը այդ­պես ա­նար­գել։
 • Ին­չու են ղե­կա­վար­նե­րը հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­ներ կա­տա­րում

  Ին­չու են ղե­կա­վար­նե­րը հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­ներ կա­տա­րում

  09.03.2020| 22:46
  Հա­յաս­տա­նի բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րը սկ­սել են կա­տա­րել նաև ի­րենց ղե­կա­վա­րած կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հան­րա­յին կա­պե­րի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի կամ մա­մու­լի քար­տու­ղար­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­նե­րը։
 • Իտալիան՝ փակի տակ

  Իտալիան՝ փակի տակ

  09.03.2020| 10:35
  Իտալիայի իշխանությունները կարանտին են հայտարարել հյուսիսային շրջաններում, որտեղ մոլեգնում է կորոնավիրուսը: Ելքն ու մուտքը այդ շրջաններ փաստացի փակվել են:
 • Հանրապետության մարզերում կվերականգնվի ևս 65 կմ կենսական նշանակության ճանապարհ

  Հանրապետության մարզերում կվերականգնվի ևս 65 կմ կենսական նշանակության ճանապարհ

  07.03.2020| 14:57
  Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի համար երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հանրապետությունում վերականգնել շուրջ 65 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհներ, որոնք կընդգրկեն Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու և Սյունիքի մարզերը:
 • ԵՄ-ն 170 միլիոն եվրո օգնություն կհատկացնի՝ փախստականներին

  ԵՄ-ն 170 միլիոն եվրո օգնություն կհատկացնի՝ փախստականներին

  06.03.2020| 12:05
  ԵՄ-ն Սիրիայում փախստականներին 170 միլիոն եվրո մարդասիրական օգնություն կհատկացնի՝ հաղորդել է եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեպ Բորելը՝ Թուրքիա երկօրյա այցից հետո: