«Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հուն­վա­րի 31-ին:               
 
 • Մե­սին` անձ­նա­կան կյան­քի դի­տան­կ­յու­նից

  Մե­սին` անձ­նա­կան կյան­քի դի­տան­կ­յու­նից

  05.11.2019| 00:29
  Հեր­թա­կան՝ թվով վե­ցե­րորդ «Ոս­կե գն­դա­կը» ստա­նա­լուց հե­տո իս­պա­նա­կան Marca-ն զրույց է ու­նե­ցել կա­տա­լո­նյան «Բար­սե­լո­նի» ու Ար­գեն­տի­նա­յի ազ­գա­յին ընտ­րա­նու հար­ձակ­վող, հա­մաշ­խար­հա­յին ֆուտ­բո­լի գե­րաստղ Լիո­նել Մե­սիի հետ՝ շեշ­տադ­րե­լով բա­ցա­ռա­պես նրա անձ­նա­կան կյան­քի ման­րա­մաս­նե­րը, նա­խա­սի­րու­թյուն­նե­րը, սո­վո­րություն­նե­րը:
 • Առանց մե­դալ­նե­րի

  Առանց մե­դալ­նե­րի

  05.11.2019| 00:26
  Վրաս­տա­նում ա­վարտ­վեց շախ­մա­տի Եվ­րո­պա­յի թի­մա­յին ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Տղա­մարդ­կանց մեր ընտ­րա­նին Բա­թու­մում այդ­պես էլ չկա­րո­ղա­ցավ մե­դալ նվա­ճել։
 • Գե­րա­կումբ­նե­րի ձա­խո­ղու­մը

  Գե­րա­կումբ­նե­րի ձա­խո­ղու­մը

  05.11.2019| 00:25
  Ամեն ին­չի սկիզ­բը դրեց դի­վի­զիո­նի բա­ցա­հայտ հետ­նա­պահ «Դի­ժո­նին» տա­նուլ տված «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը»։ Այս ախ­տը մեկ օր անց վա­րա­կեց «Բար­սե­լո­նին», ո­րը ֆրան­սիա­կան գրանդ ա­կում­բի պես նույն­պես խա­ղը շա­հում էր ար­տագ­նա­յում, սա­կայն նրա պես ճզմ­վեց։
 • Անսո­վոր խո­շոր հա­շիվ

  Անսո­վոր խո­շոր հա­շիվ

  01.11.2019| 01:48
  Ան­սո­վոր խո­շոր հա­շիվ է գրանց­վել Անգ­լիա­յի լի­գա­յի գա­վա­թի «Լի­վեր­պուլ»-«Ար­սե­նալ» դի­մա­կա­յու­թյու­նում: Մեկ քա­ռորդ եզ­րա­փա­կիչ հա­նող այս մր­ցակ­ցու­թյու­նում խա­ղի հա­շիվն ար­դեն վե­ցե­րորդ րո­պեին բա­ցել են տան­տե­րե­րը՝ շնոր­հիվ Մուս­տա­ֆիի ինք­նա­գո­լի: Սրա­նից հե­տո ե­կել է հյու­րե­րի գե­րիշ­խե­լու ժա­մա­նա­կը:
 • Մե­դալ­նե­րի հույ­սով

  Մե­դալ­նե­րի հույ­սով

  01.11.2019| 01:47
  Բա­թու­մում ըն­թա­նում է շախ­մա­տի Եվ­րո­պա­յի թի­մա­յին ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Նա­խոր­դում ռուս­նե­րին զի­ջե­լուց հե­տո մեր ընտ­րա­նին հաղ­թա­կան մր­ցե­լույթ է ու­նե­ցել՝ 3:1 հաշ­վով պար­տու­թյան մատ­նե­լով սլո­վե­նա­ցի­նե­րին:
 • «Սան Սի­րոն» ու­զում են քան­դել, սա­կայն քա­ղա­քա­պե­տը դեմ է

  «Սան Սի­րոն» ու­զում են քան­դել, սա­կայն քա­ղա­քա­պե­տը դեմ է

  01.11.2019| 01:45
  Ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նում ի­տա­լա­կան ֆուտ­բո­լում մի­ջին հա­ճա­խե­լիու­թյու­նը կազ­մել է 25,5 հա­զար մարդ: Ինչ խոսք, որ սա Եվ­րո­պա­յում թիվ մեկ ցու­ցա­նի­շը չէ, սա­կայն հե­տին շար­քե­րից էլ չէ: Սա­կայն մի­ջին ի­տա­լա­կա­նի հա­մե­մատ կտ­րուկ տար­բե­րու­թյուն է տա­լիս մի­լա­նյան հռ­չա­կա­վոր «Սան Սի­րո» ստա­դիո­նի հա­ճա­խե­լիու­թյու­նը. «Ին­տե­րի» դեպ­քում՝ 61,4, «Մի­լա­նի» պա­րա­գա­յում՝ 54,7 հա­զար հան­դի­սա­կան:
 • Եկավ մի­ջամ­տե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը

  Եկավ մի­ջամ­տե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը

  29.10.2019| 01:48
  9։0 և 7։1 հա­շիվ­ներն ա­ռա­ջին հա­յաց­քից կա­րող են վկա­յել մեկ այլ սպոր­տաձևից հի­շա­տակ­վող խա­ղե­րի մա­սին, սա­կայն, ա­րի ու տես, որ նման բա­ներ լի­նում են նաև ֆուտ­բո­լում։
 • Գնա­ցինք, հաղ­թե­ցինք, ե­կանք

  Գնա­ցինք, հաղ­թե­ցինք, ե­կանք

  29.10.2019| 01:42
  Բու­խա­րես­տում ա­վարտ­վեց ծան­րա­մար­տի Եվ­րո­պա­յի մինչև 20 և 23 տա­րե­կան­նե­րի հեր­թա­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նը։ Հաշ­վի առ­նե­լով, որ Հա­յաս­տա­նի տղա­մարդ­կանց ընտ­րա­նին խիստ ե­րի­տա­սարդ է, չէր կա­րե­լի զար­մա­նալ Ռու­մի­նիա­յի մայ­րա­քա­ղա­քում տես­նե­լով մե­ծա­հա­սակ­նե­րի աշ­խար­հի վեր­ջին ա­ռաջ­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի, ով­քեր, ի դեպ, փայ­լուն մաս­նակ­ցու­թյուն ու­նե­ցան ու­ժեղ­նե­րի այդ ստու­գա­տե­սում։
 • Սպա­սենք դեկ­տեմ­բե­րի 2-ին

  Սպա­սենք դեկ­տեմ­բե­րի 2-ին

  25.10.2019| 01:40
  France Football հրա­տա­րա­կու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րել է «Ոս­կե գն­դա­կի» թեկ­նա­ծու­նե­րի ցան­կը: 30 հա­վակ­նոր­դի ցան­կում տեղ չի գտն­վել այդ տիտ­ղո­սը ներ­կա­յումս կրող, Մադ­րի­դի «Ռեա­լի» կի­սա­պաշտ­պան Լու­կա Մոդ­րի­չի հա­մար, իսկ Լիո­նել Մե­սիի ու Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուի հա­վեր­ժա­կան պայ­քա­րին ե­կել է խառն­վե­լու «Լի­վեր­պու­լի» պաշտ­պան Վիր­ջիլ վան Դեյ­կը, ո­րը Եվ­րո­պա­յի ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նի լա­վա­գույն ֆուտ­բո­լիստ էր ճա­նաչ­վել:
 • Սպաս­ված ու չս­պաս­ված ար­դ­յունք­ներ Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յում

  Սպաս­ված ու չս­պաս­ված ար­դ­յունք­ներ Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յում

  25.10.2019| 01:38
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի հեր­թա­կան տու­րի ա­ռա­ջին օր­վա դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րում ֆիքս­ված գո­լե­րի ա­ռա­տու­թյու­նը չկրկն­վեց երկ­րոր­դում, սա­կայն դա ոչն­չով չազ­դեց օր­վա մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րի ո­րա­կա­կան կող­մի վրա։ Ֆուտ­բո­լա­սե­րը դար­ձյալ լիու­լի վար­ձա­հա­տույց ե­ղավ այս մար­զաձևի նկատ­մամբ ու­նե­ցած իր սի­րո հա­մար։