«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Իշխա­նու­թ­յա­նը նվի­րա­բե­րած գու­մար­նե­րը գոր­ծա­րար­նե­րը ժո­ղովր­դից են հետ գան­ձում

  Իշխա­նու­թ­յա­նը նվի­րա­բե­րած գու­մար­նե­րը գոր­ծա­րար­նե­րը ժո­ղովր­դից են հետ գան­ձում

  24.03.2020| 00:15
  Ա­մե­նայն հա­յոց խո­շոր գոր­ծա­րար Սամ­վել Ա­լեք­սա­նյա­նի բիզ­նես գոր­ծու­նեու­թյունն այս օ­րե­րին ծաղ­կում է ապ­րում: Սու­պեր­մար­կետ­նե­րի ա­մե­նա­խո­շոր ցան­ցի սե­փա­կա­նա­տե­րը, որ նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ ի­րեն քն­նա­դա­տող ու այն ժա­մա­նակ ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին «մեր ախ­պեր»-ով էր դի­մում, իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից հե­տո մեկ ան­գամ չէ, որ խո­շոր գու­մար է փո­խան­ցել Փա­շի­նյա­նի տիկ­նոջ՝ Ան­նա Հա­կո­բյա­նի հիմ­նադ­րա­մին:
 • Կորոնաբիզնես՝ պանդեմիայի ամենաանսպասելի հետևանքները

  Կորոնաբիզնես՝ պանդեմիայի ամենաանսպասելի հետևանքները

  23.03.2020| 10:51
  Կորոնավիրուսի պանդեմիան դարձել է ամենալուրջ հարվածը համաշխարհային տնտեսությանը: Տարբեր երկրների փորձագետներ հաշվում են ընկերությունների կորուստները և փորձում կանխատեսել սպասվելիք կորուստները:
 • ԱՄՆ-ը փորձում է միջամտել սաուդառուսական նավթային դիմակայությանը

  ԱՄՆ-ը փորձում է միջամտել սաուդառուսական նավթային դիմակայությանը

  21.03.2020| 14:29
  Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը քննարկում է սաուդառուսական նավթային գնային պատերազմին միջամտելու հնարավորությունը, Տեխասի կարգավորիչները քննարկում են՝ արժի նավթի հանույթը կրճատել՝ նրանք տուժում են նավթի պատմական գնանկումից՝ գրում է The Wall Street Journal-ը:
 • Կարևո­րը ա­ռողջ ու կրթ­ված աշ­խա­տու­ժի ստեղ­ծումն է

  Կարևո­րը ա­ռողջ ու կրթ­ված աշ­խա­տու­ժի ստեղ­ծումն է

  20.03.2020| 04:08
  Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կի նոր զե­կույցն ու­սում­նա­սի­րում է միգ­րա­ցիա­յի և փո­խան­ցում­նե­րի մակ­րոտն­տե­սա­կան եր­կա­րա­ժամ­կետ հետևանք­նե­րը, ո­րոնք 2010-ից ի վեր կազ­մում են ՀՆԱ-ի ա­վե­լի քան 10%-ը Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յի և Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի 4 եր­կր­նե­րում:
 • «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  20.03.2020| 02:54
  Հար­գե­լի ըն­թեր­ցող, նա­խորդ հոդ­վա­ծը ա­վար­տե­ցինք այն հույ­սով, որ օգ­տա­գոր­ծե­լով մեր երկ­րի ներ­քին ռե­սուրս­նե­րը` 8 մլրդ խմ ո­ռոգ­ման ջու­րը, անմ­շակ հո­ղա­տա­րածք­նե­րը, ար­տագ­նա աշ­խա­տան­քի մեկ­նող մեր մարդ­կա­յին նե­րու­ժը, հայ­րե­նա­կան գի­տա­տեխ­նի­կա­կան առ­կա նո­րույթ­նե­րը, կկա­րո­ղա­նանք ա­վե­լաց­նել ա­նաս­նա­պահ գյու­ղա­ցու շա­հույ­թը:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  20.03.2020| 02:32
  Չա­րա­բաս­տիկ կո­րո­նա­վի­րուսն ինչ-որ նոր բան մտց­րեց մո­լո­րա­կի քա­ղա­քա­կան կյան­քի մեջ։ Եվ դա նկա­տե­լի է բո­լո­րին։ Բայց մենք այժմ չենք քն­նար­կի, թե որ­տե­ղից հայ­տն­վեց այդ կո­րո­նա­վի­րու­սը, ին­չու է այդ­քան ա­րագ տա­րած­վում։ Այս­տեղ ի­րենց խոս­քը պետք է ա­սեն մաս­նա­գետ­նե­րը, այդ թվում՝ միկ­րո­կեն­սա­բան­նե­րը և հա­մա­ճա­րա­կա­բան­նե­րը։ Մենք ա­ռա­ջար­կում ենք դի­տար­կել այն, թե ինչ­պես ո­մանք ո­րո­շե­ցին օգտ­վել ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից ու լու­ծել նաև քա­ղա­քա­կան խն­դիր­ներ։
 • «Աշ­խար­հը ինքն է վե­րա­դա­սա­վոր­վում»

  «Աշ­խար­հը ինքն է վե­րա­դա­սա­վոր­վում»

  20.03.2020| 02:27
  Ե­թե աշ­խար­հի մա­կար­դա­կով հետևենք վի­ճա­կագ­րու­թյա­նը, ա­պա փաստ է, որ կո­րո­նա­վի­րու­սից մահ­վան դեպ­քե­րը, փառք Աստ­ծո, շատ չեն։ Այս վի­րու­սը, թերևս, ոչ այն­քան մար­դու ա­ռող­ջու­թյանն է վնա­սում, որ­քան տն­տե­սու­թյա­նը` ա­նուղ­ղա­կի ձևով։ Այ­սօր ար­դեն մի­ջազ­գա­յին դաշ­տում տագ­նապ են հն­չեց­նում հնա­րա­վոր գլո­բալ տն­տե­սա­կան ճգ­նա­ժա­մի մա­սին։ Որ­քա­նո՞վ է դա հա­վա­նա­կան` կա­ռա­վա­րու­թյան ե­րեկ­վա նիս­տից հե­տո ոտ­քի վրա զրույ­ցում հարց­րինք էկոնոմիկայի նա­խա­րար ՏԻԳ­ՐԱՆ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԻՆ։
 • Ֆրանսիայի կառավարությունը բիզնեսին 45 միլիարդ եվրո է հատկացրել

  Ֆրանսիայի կառավարությունը բիզնեսին 45 միլիարդ եվրո է հատկացրել

  19.03.2020| 13:07
  Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախարար Բրյունո Լե Մերը RTL ռադիոկայանի եթերում մարտի 17-ին հայտարարել է, որ կառավարությունն անհապաղ բիզնեսին ու ձեռնարկությունների աշխատակիցներին աջակցելու համար 45 միլիարդ եվրո է հատկացնում:
 • Կորոնավիրուսի պատճառով կարի արտադրամասի 500 աշխատակից ինքնամեկուսացվել է

  Կորոնավիրուսի պատճառով կարի արտադրամասի 500 աշխատակից ինքնամեկուսացվել է

  17.03.2020| 22:47
  Կորոնավիրուսի պատճառով կարի արտադրամասի 500 աշխատակից ինքնամեկուսացել է՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում հանդիպման ժամանակ ասել է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման բաժնի բժիշկ-համաճարակաբան Լուսինե Պարոնյանը:
 • Վտան­գա­վոր են կո­րո­նա­վի­րու­սի ոչ միայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, այլև տն­տե­սա­կան, ֆի­նան­սա­կան հետևանք­նե­րը

  Վտան­գա­վոր են կո­րո­նա­վի­րու­սի ոչ միայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, այլև տն­տե­սա­կան, ֆի­նան­սա­կան հետևանք­նե­րը

  17.03.2020| 01:08
  Նոր տե­սա­կի կո­րո­նա­վի­րու­սը ոչ միայն խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նում հան­րա­յին ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան‚ այլև հա­մաշ­խար­հա­յին տն­տե­սու­թյան տե­սա­կե­տից։ ՀՀ է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րարն ար­դեն հայ­տա­րա­րել է‚ որ կո­րո­նա­վի­րու­սը ազ­դե­ցու­թյուն կու­նե­նա ՀՀ տն­տե­սու­թյան վրա։ Հա­յաս­տա­նի դեպ­քում տե­սա­նե­լի են հատ­կա­պես զբո­սաշր­ջու­թյան ո­լոր­տում ու­նե­ցած բա­ցա­սա­կան հետևանք­նե­րը‚ ինչ­պես նաև ռու­սա­կան ռուբ­լու ար­ժեզր­կումն ու պղն­ձի գնե­րի ան­կու­մը հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում։