• Գե­նե­րալ Ե­րի­ց­յանն ի՜նչ ի­մա­նար, որ 7 տա­րի անց իր ոտ­նա­հետ­քե­րով անց­նե­լու է ՀՀ վար­չա­պե­տը

  Գե­նե­րալ Ե­րի­ց­յանն ի՜նչ ի­մա­նար, որ 7 տա­րի անց իր ոտ­նա­հետ­քե­րով անց­նե­լու է ՀՀ վար­չա­պե­տը

  10.03.2020| 00:54
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը մար­տի 7-ին մրց­ման մեջ մտավ հայտ­նի ֆո­տոլ­րագ­րո­ղի հետ ու փոր­ձեց միայն նրան պատ­կա­նող դափ­նի­ներն էլ իր գլ­խին քա­շել:
 • Աս­ֆալ­տի «գե­նե­րալ­նե­րը»

  Աս­ֆալ­տի «գե­նե­րալ­նե­րը»

  10.03.2020| 00:52
  Լրագ­րու­թյան այ­բու­բե­նը, նաև հա­սա­րակ տրա­մա­բա­նու­թյու­նը հու­շում են՝ նյու­թի հետգ­րու­թյու­նը տե­ղադր­վում է հրա­պա­րակ­ման վեր­ջում։ Այս ան­գամ, սա­կայն, հա­կա­ռակ­վե­լով ըն­դուն­ված կար­գու­կա­նո­նին, խոսքս սկ­սե­լու եմ վեր­ջից։ Ին­չու՛։ Օր­վա ա­սե­լի­քի թե­լադ­րանքն է այդ­պի­սին։ Եվ ու­րեմն՝
 • Ին­չու են ղե­կա­վար­նե­րը հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­ներ կա­տա­րում

  Ին­չու են ղե­կա­վար­նե­րը հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­ներ կա­տա­րում

  09.03.2020| 22:46
  Հա­յաս­տա­նի բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րը սկ­սել են կա­տա­րել նաև ի­րենց ղե­կա­վա­րած կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հան­րա­յին կա­պե­րի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի կամ մա­մու­լի քար­տու­ղար­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­նե­րը։
 • Մի մաս­նա­գետն ի՞նչ է, որ չու­նեք

  Մի մաս­նա­գետն ի՞նչ է, որ չու­նեք

  06.03.2020| 00:46
  Նի­կոլ Փա­շի­նյանն Ի­տա­լիա­յում ի­րեն հա­մե­մա­տեց Հի­սու­սի հետ, Վրաս­տա­նում էլ ա­վե­լի ա­ռաջ ան­ցավ. իր ու Հի­սու­սի «կադ­րա­յին» քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը նույն հար­թու­թյու­նում դրեց։ Դեռ մի կողմ, որ Հի­սուս լի­նե­լու բար­դույ­թը չի հաղ­թա­հար­վում, բայց հե­տաքր­քիր է՝ ով­քե՞ր են իր կա­ռա­վա­րու­թյան ա­ռա­քյալ­ներն ու ա­մե­նա­կարևո­րը՝ հու­դա­նե­րը, ո­րոնց մա­սին այդ­քան շատ է սի­րում խո­սել կա­ռա­վա­րու­թյան ղե­կա­վա­րը։
 • Ինչ ա­նել, և ով է մե­ղա­վոր

  Ինչ ա­նել, և ով է մե­ղա­վոր

  03.03.2020| 00:52
  Ռու­սա­կան փի­լի­սո­փա­յու­թյան գե­րա­գույն հարցն այ­սօր ոչ միայն հա­յե­րիս առջև է ողջ հա­սա­կով մեկ հառ­նել, այլև հա­մայն աշ­խար­հի: Ի­րա­կա­նում մեր բնո­րո­շումն ա­վե­լի տա­րո­ղու­նակ է` մի տնից չենք, մի հա­լի ենք:
 • Այս­քան ան­մի՞տ կլի­նեն

  Այս­քան ան­մի՞տ կլի­նեն

  02.03.2020| 20:33
  Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի մա­կե­րե­սայ­նու­թյու­նը սահ­ման­ներ չի ճա­նա­չում։ Ի՞նչ էին մտա­ծում, երբ կո­րո­նա­վի­րու­սով հի­վան­դին տե­ղա­փո­խում էին Ծաղ­կա­ձոր։
 • Երբ հանրահավաք է պետք, ժողովուրդը հպարտ քաղաքացիներ են, իսկ սովորական օրերին դառնում է գլխացավանք

  Երբ հանրահավաք է պետք, ժողովուրդը հպարտ քաղաքացիներ են, իսկ սովորական օրերին դառնում է գլխացավանք

  29.02.2020| 22:28
  Այդպես էլ չհասկացանք, թե Հայաստանում ինչ է ժողովուրդը: Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ՀՀ ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գեւորգ Պետրոսյանը:
 • Փա­շի­ն­յա­նի «հա­նե­լու­կը»

  Փա­շի­ն­յա­նի «հա­նե­լու­կը»

  28.02.2020| 11:35
  Երբ այ­սօր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը խո­սում է «Մո­նու­մեն­տի» տնե­րի օ­րի­նա­կան և ա­պօ­րի­նի լի­նե­լու մա­սին ու հրա­հան­գում զբաղ­վել այդ հար­ցով, ա­կա­մա­յից հի­շում ես ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին, ո­րը տևա­կան ժա­մա­նակ խոր­հր­դա­րա­նում բարձ­րա­ձայ­նում էր ՎՊ-ի նախ­կին նա­խա­գահ Իշ­խան Զա­քա­րյա­նի ա­ռանձ­նա­տան խն­դի­րը։
 • ՈՒր է տա­նում այս բա­ցա­սա­կան է­ներ­գիան

  ՈՒր է տա­նում այս բա­ցա­սա­կան է­ներ­գիան

  28.02.2020| 11:34
  Հե­ղա­փո­խու­թյուն­նե­րը սո­վո­րա­բար հին աշ­խար­հա­կար­գերն են քան­դում ու նո­րը ստեղ­ծում։ Ի­հար­կե, դժ­վար է ա­սել, թե մե­զա­նում հե­ղա­փո­խու­թյուն է ե­ղել, բայց դա են պն­դում նոր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը։ Ե­թե ի­րենց ա­սե­լով «հե­ղա­փո­խու­թյուն» է ե­ղել, ին­չու՞ այս 2 տար­վա ըն­թաց­քում մեր հան­րա­յին կյան­քում ա­մեն ինչ միայն քանդ­վում է՝ տե­ղը ո­չինչ չս­տեղ­ծե­լով։
 • Գրա­գո­ղու­թ­յու­նը՝ հան­րաք­վեի կրե­դո

  Գրա­գո­ղու­թ­յու­նը՝ հան­րաք­վեի կրե­դո

  28.02.2020| 11:22
  Խել­քից դուրս ան­նա­խա­դեպ ի­րո­ղու­թյուն­ներ ար­ձա­նագ­րե­լու ա­ռու­մով իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հան­գիստ կա­րող են Գի­նե­սի ռե­կորդ­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղով դի­մել 2020-ին տպագր­վե­լիք գր­քում տեղ գտ­նե­լու հա­մար: