• Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  10.01.2020| 00:50
  Ե­թե քն­նարկ­ման ա­ռար­կա դարձ­նենք հայ­կա­կան ար­տադ­րու­թյան տրան­զիս­տոր­նե­րում մո­լիբ­դե­նի բա­ցա­կա­յու­թյան խն­դի­րը, ա­պա կա­րող ենք այս­պի­սի պա­տաս­խա­նա­տու եզ­րա­հանգ­ման գալ. աշ­խար­հում հզո­րա­գույ­նը հա­մար­վող խոր­հր­դա­յին կայս­րու­թյու­նը ձեռ­քից բաց էր թո­ղել զար­գա­նա­լու, մյուս եր­կր­նե­րի կող­քին հա­մա­քայլ ա­ռաջ շարժ­վե­լու իր նյու­թա­կան հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը, նրա գո­յու­թյու­նը մա­զից էր կախ­ված, ե­թե հաշ­վի առ­նենք, որ ռազ­մա­կան տեխ­նի­կա­յի հա­մար կարևոր է­լե­մենտ­ներ ստեղ­ծե­լու խն­դի­րը մնա­ցել էր կի­սագ­րա­գետ ու գոր­ծից ան­տե­ղյակ մարդ­կանց հույ­սին:
 • Մեքսիկայի ջունգլիներում հայտնաբերել են մայաների 1000-ամյա դղյակը

  Մեքսիկայի ջունգլիներում հայտնաբերել են մայաների 1000-ամյա դղյակը

  28.12.2019| 13:25
  Մեքսիկայի ջունգլիներում հնագետները մայաների հսկայական դղյակ են հայտնաբերել: Դղյակը հայտնաբերել են Մեքսիկայի տարածքում գտնվող Յուկատան թերակղզու Կուլուբա հնագիտական տարածքում՝55 մետր երկարություն, 15 մետր լայնություն և 6 մետր բարձրություն չափերով:
 • Հայտնաբերվել է Հայաստանից և Հռոմից հետո քրիստոնեություն ընդունած Աքսումական կայսրության հնագույն քաղաք

  Հայտնաբերվել է Հայաստանից և Հռոմից հետո քրիստոնեություն ընդունած Աքսումական կայսրության հնագույն քաղաք

  25.12.2019| 13:25
  Եթովպիայի հյուսիսում հնագետները հայտնաբերել են հնագույն քաղաք, որը Աքսումական հզոր կայսրության մաս է:
 • ՈՒխ­տի ճամ­փից հետ չեն դառ­նում

  ՈՒխ­տի ճամ­փից հետ չեն դառ­նում

  24.12.2019| 01:57
  ...Ե­կե­ղե­ցին փոք­րի­շա­տե «ու­սում­նա­սի­րե­լուց» հե­տո Չե­թի­նին խնդ­րում ենք մեզ ու­ղեկ­ցել Լու­սա­վոր­չի լեռ­նակ: Չի հարց­նում, թե ինչ ենք ու­զում տես­նել այն­տեղ: Իր մե­ծե­րից լսել է ու գի­տի, որ ար­ծա­թե­ցի հա­յե­րը գյու­ղի թի­կուն­քում գտն­վող լեռ­նա­կի վրա ոչ միայն հոգևոր, այլև տն­տե­սա­կան հե­տաք­րք­րու­թյուն­ներ են ու­նե­ցել:
 • ՈՒխ­տի ճամ­փից հետ չեն դառ­նում

  ՈՒխ­տի ճամ­փից հետ չեն դառ­նում

  20.12.2019| 01:35
  Կար­սից դուրս գա­լուց հե­տո իմ ու­շադ­րու­թյու­նը քա­ռա­պատկ­վել է: Փոր­ձում եմ բաց չթող­նել ոչ մի բլուր, ոչ մի ժայռ, ոչ մի քերծ, ոչ մի քար, որ անց­նում են իմ աչ­քի առջևով:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  20.12.2019| 00:37
  Խոր­հր­դա­յին տա­րի­նե­րի վեր­ջում է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան գոր­ծա­րան­նե­րում կա­տար­վող ար­տադ­րա­կան ժու­լի­կու­թյուն­նե­րը հա­սել էին ի­րենց գա­գաթ­նա­կե­տին, ոչ ոք չէր ցան­կա­նում ըն­դու­նել ար­տադ­րու­թյան մեջ թույլ տված սե­փա­կան սխալ­նե­րը, ո­րոնք պատ­ճառ էին դար­ձել ռազ­մա­կան տեխ­նի­կա­յի խա­փա­նում­նե­րի ու բե­րել խո­շոր ա­ղետ­նե­րի:
 • Նոր մասնաշենք՝ «Էրեբունի» արգելոց-թանգարանում

  Նոր մասնաշենք՝ «Էրեբունի» արգելոց-թանգարանում

  17.12.2019| 14:40
  Երևանի ավագանին հավանություն է տվել 2019-ի հոկտեմբերի 3-ին Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի և «Ջոն և Սոս Բալյան հիմնադրամի» միջև կնքված համագործակցության պայմանագրին: Ներդրումային ծրագրով նախատեսվում է «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի նոր մասնաշենքի կառուցում:
 • Գա­րե­գին Նժ­դե­հը Սո­վե­տա­կան Միու­թ­յան քա­ղա­քա­ցի չէր և որևէ պար­տա­վո­րու­թ­յուն չու­ներ այդ երկ­րի նկատ­մամբ

  Գա­րե­գին Նժ­դե­հը Սո­վե­տա­կան Միու­թ­յան քա­ղա­քա­ցի չէր և որևէ պար­տա­վո­րու­թ­յուն չու­ներ այդ երկ­րի նկատ­մամբ

  17.12.2019| 01:39
  Միան­գա­մից ա­սեմ՝ ես նժ­դե­հա­գետ չեմ, սա­կայն այդ ա­կա­նա­վոր մար­դու մա­սին ու­նե­ցածս ընդ­հա­նուր ի­մա­ցու­թյունն ինձ թույլ է տա­լիս, որ­պես­զի նման հար­ցադ­րում կա­տա­րեմ:
 • ԱՄՆ Սենատը հետևեց Ներկայացուցիչների պալատին

  ԱՄՆ Սենատը հետևեց Ներկայացուցիչների պալատին

  13.12.2019| 11:51
  ԱՄՆ Սենատը միաձայն ընդունեց Օսմանյան կայսրությունում 1915-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը: «Սա ճշմարտության պահ է, որ չափազանց երկար ժամանակ էր հետաձգվել»՝ հայտարարեց հանրապետական սենատոր Թեդ Կրուզը: