Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Իրար ար­ժեն

Իրար ար­ժեն
01.11.2019 | 00:49

Ա­րա­րա­տի կո­կոր­դի­լո­սա­սեր, կո­կոր­դի­լո­սա­բույծ մարզ­պետ Գա­րիկ Սարգ­սյա­նը ո­րո­շել է լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի հետ չշփ­վել: Նո­րա­շե­նի գյու­ղա­պե­տին մեծ աղ­մու­կով հե­ռաց­նե­լուց հե­տո այս մարզ­պե­տին, ըստ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, հրա­հան­գել են քիչ երևալ ու քիչ խո­սել, այ­լա­պես լուրջ սխալ­ներն ան­պա­կաս են:


Իսկ Ա­րա­րա­տի մար­զում Գա­րիկ Սարգ­սյա­նից բո­ղո­քող­նե­րի թի­վը գնա­լով ա­վե­լա­նում է: Նա ա­նար­գել կա­րո­ղա­նում է ա­մեն տեղ խց­կել իր մեր­ձա­վոր­նե­րին, իսկ ԽԾԲ-ն միշտ քն­նա­դա­տող այս իշ­խա­նու­թյան վեր­նա­խավն այդ ա­մե­նին շատ հան­գիստ է վե­րա­բեր­վում: Մար­զի բնա­կիչ­նե­րի պնդ­մամբ, տպա­վո­րու­թյուն է, թե Գա­րիկ Սարգ­սյա­նի բո­լոր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ կա­նաչ լույս են վա­ռել, ու նա, ինչ խել­քին փչում, այդ­պես էլ ա­նում է: Ստաց­վում է` մար­զե­րի զար­գաց­ման որևէ ծրա­գիր չներ­կա­յաց­րած այս իշ­խա­նու­թյա­նը շատ էլ հա­մա­պա­տաս­խան կադր է, ինչ­պես կու­զի, մար­զը կզար­գաց­նի, մի օր կո­կոր­դի­լոս կբու­ծի, մյուս օրն էլ ա­ղավ­նու նման օդ կթռց­նի:


Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1745

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ