• «Փա­շի­ն­յա­նը բա­ցար­ձակ զուրկ է պե­տա­կան մտա­ծե­լա­կեր­պից»

  «Փա­շի­ն­յա­նը բա­ցար­ձակ զուրկ է պե­տա­կան մտա­ծե­լա­կեր­պից»

  04.10.2019| 00:42
  Հա­յաս­տա­նի ներ­քին և ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը, ըստ քա­ղա­քա­գետ ԳԱ­ԳԻԿ ՀԱՄ­ԲԱ­ՐՅԱ­ՆԻ, տա­պալ­ված է։ Քա­ղա­քա­գե­տը մեզ հետ զրույ­ցում ներ­կա­յաց­րեց այն պատ­ճառ­նե­րը, ո­րոնք նրան նման եզ­րա­հանգ­ման հիմ­քեր են տվել։
 • «Այս իշ­խա­նու­թ­յան դեմ ոչ միայն քրեա­կան գոր­ծեր հա­րու­ցե­լու ա­ռիթ­ներ կան, այլև ցուց­մունք­ներ ան­գամ պետք չեն»

  «Այս իշ­խա­նու­թ­յան դեմ ոչ միայն քրեա­կան գոր­ծեր հա­րու­ցե­լու ա­ռիթ­ներ կան, այլև ցուց­մունք­ներ ան­գամ պետք չեն»

  01.10.2019| 00:20
  Վեր­ջին մե­կու­կես տա­րում ա­մեն օր սպա­սում ենք, թե վաղն ում են ձեր­բա­կա­լե­լու։ Քրեա­կան գոր­ծե­րի տա­րափ է, իսկ թե դրան­ցից քա­նի­սը տրա­մա­բա­նա­կան ա­վարտ կու­նե­նան, դժ­վար է ա­սել։ Ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կի առն­չու­թյամբ իր դի­տար­կում­ներն է ներ­կա­յաց­նում ի­րա­վա­բան, Ար­ցա­խի մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի նախ­կին պաշտ­պան ՌՈՒ­ԲԵՆ ՄԵ­ԼԻ­ՔՅԱ­ՆԸ։
 • Վրաստանը պետք է վերադառնա Ռուսաստանի հետ քննարկվող հարցերին

  Վրաստանը պետք է վերադառնա Ռուսաստանի հետ քննարկվող հարցերին

  28.09.2019| 12:51
  Ֆրանսիայի Les Echos թերթը հարցազրույց է վերցրել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիից.
 • «Վար­չա­պետն անգ­րա­գետ ու պրի­մի­տիվ ձևով ոչ թե իր թեր­թը, այլ եր­կիրն է խմ­բագ­րում»

  «Վար­չա­պետն անգ­րա­գետ ու պրի­մի­տիվ ձևով ոչ թե իր թեր­թը, այլ եր­կիրն է խմ­բագ­րում»

  27.09.2019| 00:48
  «Մեծ գա­վա­ռա­կան թատ­րո­նում ենք ապ­րում, որ­տեղ խա­ղաց­վող բե­մադ­րու­թյու­նը լի է պա­թո­սով ու տար­բեր է­մո­ցիա­նե­րով, բայց ա­ռանձ­նա­պես բո­վան­դա­կու­թյուն չու­նի, ու որևէ մե­կը չի կա­րող ա­սել՝ ին­չով է ա­վարտ­վե­լու»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց ՀՀԿ-ա­կան նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ԿԱ­ՐԻ­ՆԵ Ա­ՃԵ­ՄՅԱ­ՆԸ:
 • «Վա­խե­նամ՝ այ­սօր հա­յի վեր­ջին խելքն էլ մեզ չօգ­նի»

  «Վա­խե­նամ՝ այ­սօր հա­յի վեր­ջին խելքն էլ մեզ չօգ­նի»

  27.09.2019| 00:24
  Երկ­րում ար­ժե­հա­մա­կար­գի, բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան մթ­նո­լոր­տի փո­փո­խու­թյունն ա­ռա­ջի­նը զգում են ի­րա­կան մտա­վո­րա­կան­նե­րը, ո­րոնք քա­ղա­քա­կան վայ­րի­վե­րում­նե­րի ժա­մա­նակ եր­բեք չեն կորց­նում մարդ­կա­յին դեմ­քը, չեն քծ­նում օր­վա իշ­խա­նու­թյա­նը։ Այս իշ­խա­նու­թյուն­ներն ի­րենց ա­մե­նա­մեծ ձեռք­բե­րու­մը հա­մա­րում են մարդ­կանց բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան վի­ճա­կի փո­փո­խու­թյու­նը, իսկ ի՞նչ կար­ծի­քի է մտա­վո­րա­կա­նը։ Գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս ԴԱ­ՎԻԹ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ է մեր զրույ­ցը։
 • «Նա­խա­պես հռ­չա­կած նպա­տակ­նե­րից կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը շեղ­վել է գրե­թե 180 աս­տի­ճա­նով»

  «Նա­խա­պես հռ­չա­կած նպա­տակ­նե­րից կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը շեղ­վել է գրե­թե 180 աս­տի­ճա­նով»

  24.09.2019| 00:16
  Քա­ղա­քա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ ՄԻ­ՆԱ­ՍՅԱ­ՆԻ կար­ծի­քով՝ քա­ղա­քա­կան թեժ ա­շու­նը ծա­վա­լուն քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­ներ է են­թադ­րում, ո­րոնք կա­րող են իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գում վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րի, կո­նյունկ­տու­րա­յի փո­փո­խու­թյան հան­գեց­նել:
 • Արթուր Վանեցյանը շարունակում է խոսել

  Արթուր Վանեցյանը շարունակում է խոսել

  20.09.2019| 13:07
  ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը Armtimes.com-ի հետ զրույցում աբսուրդ և ամոթ է որակել լուրերը, որ ինքն ու ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել են։ Մամուլում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Արթուր Վանեցյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել են. ըստ այդմ՝ հանդիպումը տեղի է ունեցել Ծառուկյանի առանձնատանը և տևել մի քանի ժամ:
 • «Այս խորհր­դա­րանն ի սկզ­բա­նե մե­ռե­լա­ծին էր, պետք է կազ­մա­կեր­պել ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թ­յուն­ներ»

  «Այս խորհր­դա­րանն ի սկզ­բա­նե մե­ռե­լա­ծին էր, պետք է կազ­մա­կեր­պել ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թ­յուն­ներ»

  20.09.2019| 00:18
  «Ի­րա­տե­սի» այ­սօր­վա հյու­րը` ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՇՈ­ՏՅԱ­ՆԸ, այս իշ­խա­նու­թյան խն­դիր­նե­րը թվար­կե­լով, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին հոր­դո­րում է ի­րա­վի­ճա­կը փր­կե­լու հա­մար գնալ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ար­տա­հերթ ընտ­րու­թյուն­նե­րի, իսկ կա­ռա­վա­րու­թյան այ­սօր­վա վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րը ո­չինչ չեն փո­խի, ա­վե­լին կհան­գեց­նեն իշ­խա­նու­թյան հյուծ­ման։ Իշ­խա­նու­թյան և ընդ­դի­մու­թյան խն­դիր­նե­րի շուրջ է մեր զրույ­ցը նրա հետ։
 • «Հույս ունեմ, որ Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նը կշա­րու­նա­կի լի­նել ռե­ժի­սոր-սցե­նա­րիստ»

  «Հույս ունեմ, որ Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նը կշա­րու­նա­կի լի­նել ռե­ժի­սոր-սցե­նա­րիստ»

  17.09.2019| 00:14
  Վեր­ջերս ստեղծ­ված «Ա­դեկ­վադ» կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­գահ ըն­տր­վեց ԱՐ­ԹՈՒՐ ԴԱ­ՆԻԵ­ԼՅԱ­ՆԸ, ո­րը հա­մա­գու­մա­րում բա­վա­կան ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րու­թյուն ա­րեց։ Այդ և այլ հար­ցե­րի շուրջ զրու­ցե­ցինք նրա հետ։
 • «Այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րից ես սպա­սում եմ ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նակ ու ա­մե­նաանտ­րա­մա­բա­նա­կան ո­րո­շում­նե­րը»

  «Այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րից ես սպա­սում եմ ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նակ ու ա­մե­նաանտ­րա­մա­բա­նա­կան ո­րո­շում­նե­րը»

  17.09.2019| 00:08
  «Օր­վա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­պաշ­նորհ ու չկա­յա­ցած իշ­խա­նա­վար­ման հետևան­քով պե­տու­թյունն այ­սօր քանդ­ման ու քայ­քայ­ման է գնում: Ու­ժեր, կան, ո­րոնք ի­րենց հետ ցան­կա­նում են նախ­կի­նի ազ­դե­ցու­թյու­նը բե­րել, սա­կայն պետք չէ բո­լո­րին դնել նույն հար­թա­կի վրա ու հան­րու­թյա­նը ստի­պել ընտ­րել միայն նախ­կի­նի ու ներ­կա­յի միջև»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց քա­ղա­քա­կան-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ, Երևա­նի ա­վա­գա­նու նախ­կին ան­դամ ՄԱ­ՐԻ­ՆԱ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԸ՝ ա­վե­լաց­նե­լով, որ բազ­մա­թիվ քա­ղա­քա­ցի­ներ կան, որ դեմ են թե՛ նախ­կին քրեաօ­լի­գար­խիկ ռե­ժի­մին, թե՛ գոր­ծող ան­փորձ, «ման­կա­պա­տա­նե­կան» հա­մա­կար­գին։