• «Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը չի սպա­սե­լու, թե իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ինչ­պես են ի­րենց գոր­ծած սխալ­նե­րի վրա կա­ռա­վա­րել սո­վո­րում»

  «Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը չի սպա­սե­լու, թե իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ինչ­պես են ի­րենց գոր­ծած սխալ­նե­րի վրա կա­ռա­վա­րել սո­վո­րում»

  13.09.2019| 00:49
  Քա­ղա­քա­գետ ԳԱ­ԳԻԿ ՀԱՄ­ԲԱ­ՐՅԱ­ՆԻ կար­ծի­քով՝ իշ­խող քա­ղա­քա­կան թի­մը հետ­հե­ղա­փո­խա­կան էյ­ֆո­րիա­յի տակ է մնա­ցել ու ա­նընդ­հատ նշում է, թե ժո­ղովր­դի վս­տա­հու­թյան 80 տո­կոսն է վա­յե­լում. հա­վա­նա­բար, նկա­տի ու­նեն մեկ տա­րի ա­ռաջ Երևա­նի ա­վա­գա­նու ու դեկ­տեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցած ար­տա­հերթ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նա իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին խոր­հուրդ տվեց «պրի­մի­տի­վու­թյու­նը» չփա­թա­թել ժո­ղովր­դի վզին ու մա­թե­մա­տի­կա­կան պարզ հաշ­վարկ կա­տա­րել. ե­թե 2018-ի մա­յի­սից մինչև 2018-ի դեկ­տեմ­բեր իշ­խա­նու­թյան վար­կա­նի­շը ո­րո­շա­կիո­րեն ան­կում էր ապ­րել, ա­պա այդ նույն չա­փա­նի­շով՝ մինչև հի­մա որ­քա­նո՞վ նվա­զած կլի­նի:
 • «Մի Նի­կո­լով Ռու­սաս­տա­նը հա­կա­հայ­կա­կան հարց չի բարձ­րաց­նի»

  «Մի Նի­կո­լով Ռու­սաս­տա­նը հա­կա­հայ­կա­կան հարց չի բարձ­րաց­նի»

  13.09.2019| 00:32
  Դեռ ա­միս­ներ ա­ռաջ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ԳՈՒՐ­ԳԵՆ ԵՂԻԱԶԱ­ՐՅԱ­ՆԸ մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց, որ չորս նպա­տա­կի հա­մար է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը իշ­խա­նու­թյան ե­կել։ Այ­սօր նրա հետ զրույ­ցում փոր­ձե­ցինք պար­զել, թե նրա հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րից որն է ի­րա­կա­նա­ցել և ինչ­պես։
 • «Քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գը կաթ­վա­ծա­հար է, գոր­ծըն­թաց­նե­րը տե­ղի են ու­նե­նում մեկ սու­բ­յեկ­տի գոր­ծու­նեու­թ­յան շուրջ»
 • «Նիկոլը պատ­մու­թ­յան մեջ մնա­լու է որ­պես պե­տա­կան հա­մա­կար­գը քան­դող մարդ»

  «Նիկոլը պատ­մու­թ­յան մեջ մնա­լու է որ­պես պե­տա­կան հա­մա­կար­գը քան­դող մարդ»

  10.09.2019| 00:51
  Ա­մուլ­սա­րը դար­ձել է այս իշ­խա­նու­թյան «ճի­տին պարտ­քը», չգի­տեն ինչ­պես վար­վել, ինչ ո­րո­շում ըն­դու­նել: Ե­րեկ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ Ա­մուլ­սար տա­նող ճա­նա­պարհ­նե­րը պետք է ա­պաշր­ջա­փա­կել, իսկ մինչ այդ մեզ հետ զրույ­ցում ՀՀԿ խոս­նակ, ԱԺ նախ­կին փոխ­խոս­նակ Է­ԴՈՒԱՐԴ ՇԱՐ­ՄԱ­ԶԱ­ՆՈ­ՎԸ վս­տա­հեց­րել էր, որ վաղ, թե ուշ այս իշ­խա­նու­թյու­նը հան­քը շա­հա­գոր­ծե­լու թույ­լտ­վու­թյու­նը տա­լու է:
 • «Հե­րո­սա­կան ճա­նա­պարհ ան­ցած մարդ­կանց համ­բե­րու­թ­յան բա­ժա­կը լց­վել է»

  «Հե­րո­սա­կան ճա­նա­պարհ ան­ցած մարդ­կանց համ­բե­րու­թ­յան բա­ժա­կը լց­վել է»

  06.09.2019| 00:13
  Մեր երկ­րի ներ­քա­ղա­քա­կան վի­ճա­կը չի հան­դարտ­վում, ա­մեն օր դժ­գո­հու­թյան նոր օ­ջախ է ա­ռա­ջա­նում, հնե­րի ու նո­րե­րի կռիվն էլ շա­րու­նակ­վում է։ Այս ա­մե­նին գու­մար­վում են նոր ո­րո­շում­ներ, ո­րոնք հան­րա­յին կյանքն ա­վե­լի են ա­լե­կո­ծում։ Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի շուրջ հան­րա­յին բո­ղո­քին հա­ջոր­դեց Ա­մուլ­սա­րի խն­դի­րը, և աղ­մու­կը փոր­ձե­ցին մա­րել հեր­թա­կան քրեա­կան գոր­ծով։ Այս ա­մե­նին զու­գըն­թաց նոր թափ է ա­ռել Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վար կազ­մի ու Ար­ցա­խի գե­նե­րալ­նե­րի միջև լար­վա­ծու­թյու­նը։ Հի­շա­տակ­ված խն­դիր­նե­րի շուրջ զրու­ցում ենք ա­զա­տա­մար­տիկ ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԻ հետ, ո­րը ևս ակ­տիվ մաս­նակ­ցում է Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի դեմ ստո­րագ­րա­հա­վա­քի աշ­խա­տանք­նե­րին։
 • «Քա­ղա­քա­կան պաշ­տոն­ներ զբա­ղեց­նող­նե­րը շատ հե­ռու են քա­ղա­քա­կան դեմք լի­նե­լուց»

  «Քա­ղա­քա­կան պաշ­տոն­ներ զբա­ղեց­նող­նե­րը շատ հե­ռու են քա­ղա­քա­կան դեմք լի­նե­լուց»

  06.09.2019| 00:12
  Խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան տար­բեր ու­ժեր աշ­նա­նը կշա­րու­նա­կեն փոր­ձել քա­ղա­քա­կան օ­րա­կարգ թե­լադ­րել, սա­կայն կս­տաց­վի, որ նրանք իշ­խա­նու­թյան տա­րե­րայ­նո­րեն ձևա­վոր­վող քա­ղա­քա­կան օ­րա­կարգն են կրկ­նում ըն­դա­մե­նը: Այս մա­սին «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց «Ար­դա­րու­թյուն» կու­սակ­ցու­թյան քա­ղա­քա­կան խոր­հր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­ՏՈՄ ՄԽԻ­ԹԱ­ՐՅԱ­ՆԸ:
 • «Այսօր Հայաստանում ստեղծվում է անձնիշխանության համակարգ»

  «Այսօր Հայաստանում ստեղծվում է անձնիշխանության համակարգ»

  01.08.2019| 11:10
  Այսօր քաղաքական օրակարգը պտտվում է երկու հարցի շուրջ՝ Ռոբերտ Քոչարյանի գործին առնչվող դատական գորընթացներ, դրա «կողմնակի ազդեցությունները», և ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ մեկնարկած ստորագրահավաքը։ Քաղաքագետ ԱՐՄԵՆ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ զարմանալի չի համարում այս սուղ օրակարգը, քանի որ նախորդ ամիսներին ևս ժողովուրդը չտեսավ երկիրը իրական զարգացման տանող արմատական քայլեր։
 • Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը «Голос Армении»-ին

  Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը «Голос Армении»-ին

  31.07.2019| 12:02
  ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանել է «Գոլոս Արմենիի» թերթի հարցերին` անդրադառնալով ներքաղաքական, արտաքին քաղաքականությանն ու իր դատավարությանն առնչվող որոշ հարցերի։
 • «Հայաստանում ջրային ռեսուրսներն արդյունավետ, նպատակային չեն կառավարվում, մինչդեռ Հայաստանը ջրային ռեսուրսներով ապահովված երկիր է»

  «Հայաստանում ջրային ռեսուրսներն արդյունավետ, նպատակային չեն կառավարվում, մինչդեռ Հայաստանը ջրային ռեսուրսներով ապահովված երկիր է»

  26.07.2019| 00:48
  Չնայած հայրենի կառավարությունը հանրությանը վստահեցնում է, թե Սևանա լիճն այլևս վտանգված չէ, կարող են մարդիկ այնտեղ հանգստանալ, իսկ ջրիմուռները իջել են լճի հատակը, սակայն այս ամենն ընդամենը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ ԵՊՀ-ի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան ՄԱՐԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ պնդում է, որ եթե շարունակենք այսօրվա տեմպերով, Սևանա լիճն այսուհետ միշտ կանաչելու է։ Լճի խնդրիրների շուրջ զրուցում ենք գիտնականի հետ։
 • «Փաշինյանը ցանկանում է դիկտատուրա հաստատել»

  «Փաշինյանը ցանկանում է դիկտատուրա հաստատել»

  23.07.2019| 00:22
  Նախկին իշխանություններին խիստ ընդդիմադիր ԳՐԻՇԱ ՎԻՐԱԲՅԱՆԸ այսօր էլ չի տեսնում իշխանության համակարգային փոփոխություն։ Ըստ նրա, հնարավոր չէ ստերով ու կեղծիքներով հասարակությանը երկար կերակրել, ուստի իր համախոհների հետ սեպտեմբերից սկսելու է հանրահավաքներ՝ օրակարգում ունենալով մի քանի հարցեր, առաջնային համարել սակայն, Սահմանադրության փոփոխությունը։