• Կրեմլը խաղից դուրս է մնում

  Կրեմլը խաղից դուրս է մնում

  05.09.2020| 10:31
  Բողոքի ակցիաները Մինսկում շարունակվում են: Բայց աննախադեպ դժգոհության մեջ, որ ցնցում է Բելառուսը օգոստոսի 9-ի վիճելի նախագահական ընտրություններից հետո, ավելի ու ավելի է զգացվում Մոսկվայի ստվերը՝ գրում է Բենժամեն Քենելը Les Echos-ում:
 • Մակրոնն առաջին անգամ Իրաքում է

  Մակրոնն առաջին անգամ Իրաքում է

  04.09.2020| 10:28
  Սեպտեմբերի 2-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարճատև այցով Իրաքում էր՝ հաստատելով Ֆրանսիայի վճռականությունը՝ օգնել և աջակցել Իրաքի իշխանություններին ու ժողովրդին ահաբեկչության դեմ պայքարում ու իրական ինքնիշխանության ձգտումներում:
 • Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը պաշտոնանկել է գեներալներին

  Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը պաշտոնանկել է գեներալներին

  04.09.2020| 10:24
  Սաուդցի 6 բարձրաստիճան գեներալներ, նրանց թվում՝ 2 արքայազն, պաշտոնանկվել են զինված ուժերից: Նրանց դեմ սկսվել է հետաքննություն «ՊՆ-ում կասկածելի ֆինանսական գործողությունների» պատճառով՝ նշված է արքունիքի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ:
 • Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  04.09.2020| 01:35
  Մար­դիկ ու քա­ղաք­նե­րը զար­մա­նա­լիո­րեն հար ու նման են: Նրանք ծն­վում, գո­յատևում ու մեռ­նում են: Ես գի­տեի այդ քա­ղա­քի` հա­յի հիմ­նած բնա­կա­վայ­րի, կյան­քի ու մահ­վան պատ­մու­թյու­նը, բայց նո­րին մե­ծու­թյուն Ժա­մա­նա­կը և նրա ար­գա­սիք Covid-19-ը ստի­պե­ցին ու­սում­նա­սի­րել նաև ծնուն­դը: Իսկ դա գտն­վում էր… միջ­նա­դա­րում:
 • «Անդ­րա­նիկ Քո­չա­ր­յա­նը Հա­յաս­տա­նի և հա՞յ պաշ­տո­ն­յա է, թե՞ Ադր­բե­ջա­նի պաշ­տո­ն­յա` թուրք, հրեա կամ չգի­տես ով»

  «Անդ­րա­նիկ Քո­չա­ր­յա­նը Հա­յաս­տա­նի և հա՞յ պաշ­տո­ն­յա է, թե՞ Ադր­բե­ջա­նի պաշ­տո­ն­յա` թուրք, հրեա կամ չգի­տես ով»

  04.09.2020| 01:09
  Թերևս բո­լո­րին է հայտ­նի, որ պա­տե­րազ­մը ոչ միայն ռազ­մի դաշ­տում է լի­նում, այլ նաև տե­ղե­կատ­վա­կան, հո­գե­բա­նա­կան և այլ աս­պա­րեզ­նե­րում: Նույ­նիսկ հա­տուկ հաս­կա­ցու­թյուն­ներ կամ եզ­րեր կան` «տե­ղե­կատ­վա­կան պա­տե­րազմ»...
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  04.09.2020| 00:56
  Տա­վու­շի դեպ­քե­րը, Թուր­քիա­յի չու­շա­ցած հո­խոր­տանք­նե­րը և հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան հե­տա­գա բա­խում­նե­րի աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը բե­րում են մի պարզ եզ­րա­հանգ­ման. թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան թշ­նա­մա­կան եր­կյա­կին հա­ջո­ղու­թյամբ դի­մա­կա­յե­լու և մշ­տա­պես հաղ­թած դուրս գա­լու հա­մար պետք է զար­գաց­նել մեր ար­դյու­նա­բե­րու­թյունն ու տն­տե­սու­թյունն այն­պես, որ կա­րո­ղա­նանք մի քա­նի քայ­լով ա­ռաջ անց­նել, մի քա­նի գլ­խով բարձր լի­նել թշ­նա­մի­նե­րից, որ­պես­զի հայ ազ­գը կա­րո­ղա­նա ինք­նու­րույ­նա­բար ու վս­տա­հո­րեն պաշտ­պա­նել պատ­մա­կան հայ­րե­նի­քում ապ­րե­լու ու զար­գա­նա­լու իր ի­րա­վուն­քը:
 • Բե­լա­ռու­սում տե­ղի դա­վա­ճան­նե­րը պարտ­վում են

  Բե­լա­ռու­սում տե­ղի դա­վա­ճան­նե­րը պարտ­վում են

  04.09.2020| 00:48
  Օ­գոս­տո­սի 30-ի կի­րա­կի օ­րը Մինս­կում բո­ղո­քի բա­վա­կան բազ­մա­մարդ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ ե­ղան. տե­ղա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը և բազ­մա­թիվ շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­ներ կր­կին հան­դես ե­կան հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հի դեմ։ 
 • ՈՒ­մից և ինչ զար­գա­ցում­նե­րից է վա­խե­նում Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը

  ՈՒ­մից և ինչ զար­գա­ցում­նե­րից է վա­խե­նում Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը

  04.09.2020| 00:40
  Քա­ղա­քա­կան աշ­նան մո­տե­նա­լուն պես՝ թեժ աշ­նան թե­մա­յի աշ­խու­ժաց­մա­նը զու­գա­հեռ‚ ա­վե­լի ու ա­վե­լի ակ­տի­վա­ցան հար­ցերն այն մա­սին, թե ներ­քա­ղա­քա­կան կյան­քում, ի վեր­ջո, ինչ հե­ռան­կար­ներ են սպաս­վում։ Խոս­քը նախ և ա­ռաջ իշ­խա­նու­թյուն-ընդ­դի­մու­թյուն փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ է։ Ամ­ռա­նը, երբ կար­ծես թե հա­րա­բե­րա­կան ան­դոր­րի ա­միս­ներ պետք է լի­նեին, քա­ղա­քա­կան կյան­քը ե­ռում էր։
 • Ո՞վ սպա­նեց Մե­ռ­յալ ծո­վը

  Ո՞վ սպա­նեց Մե­ռ­յալ ծո­վը

  04.09.2020| 00:29
  2020-ի ա­շու­նը, ինչ­պես հին ու բա­րի ա­վան­դույթ է Հա­յաս­տա­նում, նո­րից կան­խա­տե­սում են թեժ: Կա­րող էին չհի­շեց­նել՝ կյանքն ինքն է ուղ­ղոր­դում: Կո­րո­նա­կյանքն իր հետևանք­նե­րով: Փաս­տա­ցի՝ նա­հանջ տա­րի 2020-ն անց­նում է կո­րո­նա­վի­րու­սի մռայլ խա­րա­նով:
 • Ինչո՞ւ են սպառնալիքի տակ Եվրոպայի հարավային սահմանները

  Ինչո՞ւ են սպառնալիքի տակ Եվրոպայի հարավային սահմանները

  03.09.2020| 11:23
  Միջերկրականում Էրդողանի էքսպանսիոնիստական կամքի, լիբիական կոնֆլիկտի ու Մագրիբի հարավից միգրացիոն սպառնալիքի պատճառով Ֆրանսիային ու Եվրոպային, մայրցամաքի հարավային սահմանները սպառնալից խոցելի են՝ արձանագրում են Թոմաս Մորի ինստիտուտի գիտաշխատողներ Ժան Սիլվեստր Մոնգրենիեն և Անտոնեն Տիսերոնը Le Figaro-ում: