• Ալա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­րանն էլ ռուս­նե­րին ան­ցավ

  Ալա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­րանն էլ ռուս­նե­րին ան­ցավ

  01.11.2019| 00:36
  Ա­լա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­կան գոր­ծա­րա­նը, ո­րը մոտ մեկ տա­րի չի աշ­խա­տում, աշ­խա­տա­կից­նե­րի մի մա­սին հար­կա­դիր պա­րա­պուր­դի է ու­ղար­կել, մյուս մա­սին էլ ա­զա­տել աշ­խա­տան­քից, ըստ մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, ան­ցել է ռու­սա­կան կող­մին՝ «ՎՏԲ» բան­կին:
 • «Փայ չենք մտ­նե­լու, չենք խան­գա­րե­լու» հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով ներդ­րում­նե­րը չեն հո­սում»

  «Փայ չենք մտ­նե­լու, չենք խան­գա­րե­լու» հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով ներդ­րում­նե­րը չեն հո­սում»

  29.10.2019| 01:03
  Տն­տե­սա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՊԱՐ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ «Ի­րա­տե­սը» զրու­ցել է 2020-ի բյու­ջեի և այդ բյու­ջեով ռազ­մա­կան ծախ­սե­րի կր­ճատ­ման, 2019-ի բյու­ջեի կա­տա­րո­ղա­կա­նի, խո­շոր ներ­դում­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան և հա­րա­կից այլ հար­ցե­րի շուրջ:
 • Հի­մա պահ­պա­նո­ղա­կա՞ն, թե՞ հե­ղա­փո­խա­կան

  Հի­մա պահ­պա­նո­ղա­կա՞ն, թե՞ հե­ղա­փո­խա­կան

  29.10.2019| 00:42
  Ե­րեկ խոր­հր­դա­րա­նի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րում սկս­վեց 2020 թ. պե­տա­կան բյու­ջեի նա­խագ­ծի քն­նար­կու­մը։ Տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թյուն խոս­տա­ցած Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ներ­կա­յաց­րած ե­կող տար­վա բյու­ջեն 4,9 տո­կոս տն­տե­սա­կան աճ է կան­խա­տե­սում։
 • Խելացի վերմակներն իրենք կորոշեն՝ ինչպես ու ինչքան ջերմացնեն մարդկանց

  Խելացի վերմակներն իրենք կորոշեն՝ ինչպես ու ինչքան ջերմացնեն մարդկանց

  26.10.2019| 21:54
  Xiaomi ընկերությունը ջերմաստիճանը կարգավորող «խելացի» վերմակներ է արտադրել: Այս մասին տեղեկացնում են ռուսական լրատվամիջոցները:
 • Թռչող ցախավելն իրականություն է դառնում

  Թռչող ցախավելն իրականություն է դառնում

  26.10.2019| 21:53
  Չար կախարդների թռչող ցախավալը մուլտֆիլմերից ու հեքիթաներից իրականություն է տեղափոխվել: Toyota ընկերությունը Տոկիոյի ավտոսրահում ներկայացրել է էլեկտրական թռչող ցախավելը: Այս մասին գրում են ռուսական լրատվամիջոցները՝ հղում անելով Toyota-ի պաշտոնական կայքէջին։
 • Անտառ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված բնա­կա­վայրն իր ջե­ռուց­ման հար­ցը լու­ծել չի կա­րո­ղա­նում, օ­րեն­քը թույլ չի տա­լիս

  Անտառ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված բնա­կա­վայրն իր ջե­ռուց­ման հար­ցը լու­ծել չի կա­րո­ղա­նում, օ­րեն­քը թույլ չի տա­լիս

  25.10.2019| 01:09
  Սյու­նի­քի մար­զի Լիճք հա­մայն­քի միակ խա­նու­թը պատ­կա­նում է հա­մա­գյու­ղա­ցի ԽԱՉԻ­ԿԻՆ, որ թեև ըն­տա­նի­քի հետ ապ­րում է Մեղ­րիում, սա­կայն գյու­ղում մնա­ցած ծնող­նե­րին չի ցան­կա­նում մե­նակ թող­նել, եր­բեմն գա­լիս է գյուղ, նրանց հետ ապ­րե­լու, միա­ժա­մա­նակ էլ խա­նութ է բա­ցել:
 • Փաս­տո­րեն, ճիշտ էր Գա­լուստ Սա­հա­կ­յա­նը՝ թա­քու­նը դեռ գաղտ­նին չէ

  Փաս­տո­րեն, ճիշտ էր Գա­լուստ Սա­հա­կ­յա­նը՝ թա­քու­նը դեռ գաղտ­նին չէ

  25.10.2019| 00:52
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի բա­ցատ­րու­թյու­նից ո՞վ հաս­կա­ցավ, թե ի վեր­ջո, ին­չու է գաղտ­նի ո­րոշ­մամբ կա­ռա­վա­րու­թյան ան­դամ­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձը կրկ­նա­պատկ­վել։ Հի­շե­ցինք ան­գամ հայտ­նի «դա­սա­կա­նին»՝ «թա­քու­նը դեռ գաղտ­նին չէ»։ Բայց հեր­թով անդ­րա­դառ­նանք Փա­շի­նյա­նի պար­զա­բա­նում­նե­րին։
 • Որպես միակ այ­լընտ­րանք

  Որպես միակ այ­լընտ­րանք

  22.10.2019| 00:33
  Պա­րոն Ճշ­մա­րի­տյա­նը նույն­պես, ինչ­պես ըն­դուն­ված է այ­սօր­վա տն­տե­սա­գի­տա­կան մտա­ծո­ղու­թյան մեջ, մաս­նա­վո­րին դի­տար­կում է որ­պես ար­դյու­նա­վետ տն­տե­սա­վար­ման է­տա­լոն: Սա­կայն փաստ է, որ այ­սօր այդ մաս­նա­վոր տն­տե­սու­թյունն այն­պի­սի խն­դիր­նե­րի ա­ռաջ է կանգ­նել և կանգ­նեց­րել հա­սա­րա­կու­թյա­նը, ո­րոնց լու­ծումն իր ու­ժե­րից վեր է:
 • Երկի­րը միայն թվե­րով է զար­գա­նում

  Երկի­րը միայն թվե­րով է զար­գա­նում

  22.10.2019| 00:23
  Ոչ վաղ ան­ցյա­լում, իշ­խա­նու­թյա­նը քն­նա­դա­տե­լիս, նախ­կին ընդ­դի­մա­դիր­ներն ա­սում էին, թե իշ­խա­նու­թյան ու ժո­ղովր­դի միջև կա­պը խզ­վել է, իշ­խա­նա­վոր­նե­րը միայն ի­րենց թան­կար­ժեք մե­քե­նա­նե­րի պա­տու­հա­նից են նա­յում խն­դիր­նե­րին։
 • Volvo ընկերության առաջին էլեկտրամեքենան կարող է անցնել մինչև 400 կմ

  Volvo ընկերության առաջին էլեկտրամեքենան կարող է անցնել մինչև 400 կմ

  20.10.2019| 11:27
  Volvo XC40 Recharge-ը կլինի Volvo ընկերության առաջին էլեկտրամեքենան։ Այս մասին տեղեկացնում է motor1.com-ը: