• ...Որ Ար­ցա­խը կա­յա­նա ու օ­րի­նակ դառ­նա աշ­խար­հին

  ...Որ Ար­ցա­խը կա­յա­նա ու օ­րի­նակ դառ­նա աշ­խար­հին

  27.09.2019| 00:54
  1993 թվա­կա­նից սկ­սած, Հա­յաս­տա­նի մի խումբ գիտ­նա­կան­նե­րի ու ին­ժե­ներ­նե­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, մշակ­վել է արևա­յին տեխ­նի­կա­յի ու տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի ստեղծ­ման ու զար­գաց­ման մի հա­մա­լիր ծրա­գիր, ո­րը մեր հան­րու­թյա­նը հայտ­նի է որ­պես «Եր­կր­նե­րի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրա­գիր»:
 • «Մենք գնա­հա­տում ենք ար­ված աշ­խա­տան­քը, ոչ թե աշ­խա­տող­նե­րի քա­նա­կը»

  «Մենք գնա­հա­տում ենք ար­ված աշ­խա­տան­քը, ոչ թե աշ­խա­տող­նե­րի քա­նա­կը»

  27.09.2019| 00:16
  Վեր­ջերս ա­հա­զանգ ստա­ցանք, որ մար­զա­յին ՓՄՁԶ-ե­րում հեր­թեր են գո­յա­նում, քա­նի որ գրա­սե­նյակ­նե­րի օպ­տի­մա­լա­ցու­մից հե­տո միայն մեկ աշ­խա­տող է մնա­ցել։ Նկա­տենք, որ այդ նույն մեկ աշ­խա­տո­ղը այ­սօր պար­տա­վոր է և՛ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին ըն­դու­նել, և՛ տար­բեր գյու­ղե­րում ու­սում­նա­սի­րել ար­դեն ի­րա­կա­նաց­վող ծրագ­րե­րի ըն­թաց­քը, և՛ պա­տաս­խա­նել բո­լո­րի հար­ցե­րին։
 • ՆԱՍԱ-ն Լուսինը «նվաճելու» համար 12 տիեզերանավ է պատվիրել

  ՆԱՍԱ-ն Լուսինը «նվաճելու» համար 12 տիեզերանավ է պատվիրել

  24.09.2019| 22:42
  Lockheed Martin ընկերությունը մինչև 2030-ը Orion տեսակի մինչև 12 տիեզերանավ կկառուցի: Պատվիրատուն ՆԱՍԱ-ն է, տիեզերանավերը պետք է Լուսին թռչեն: Այս մասին գրում է Лента-ն՝ հղում անելով ՆԱՍԱ-ի պաշտոնական կայքին:
 • Վարչապետը հանդիպել է Սիլիկոնյան հովտում աշխատող հայ մասնագետներին

  Վարչապետը հանդիպել է Սիլիկոնյան հովտում աշխատող հայ մասնագետներին

  24.09.2019| 22:30
  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սիլիկոնյան հովիտում ՏՏ ոլորտի առաջատար ընկերությունների ղեկավարության հետ հանդիպումներից և քննարկումներից հետո «Սինոփսիս» ընկերության գրասենյակում հանդիպել է Սիլիկոնյան հովտում բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառում աշխատող հայ մասնագետների հետ։
 • Պապ թագավորի սինդրոմը

  Պապ թագավորի սինդրոմը

  24.09.2019| 12:07
  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը ԱՄՆ-ը պարզապես ցնցող է: Մեկը մեկի հետևից նա անում է հայտարարություններ, որոնց հակասականությունը ականջ է քերծում: Օրինակ՝ աշխարհի բոլոր հայերը պետք է ՀՀ անձնագիր ունենան:
 • «Պետք է խա­ղի հա­մընդ­հա­նուր կա­նոն­նե­րը պահ­պան­վեն»

  «Պետք է խա­ղի հա­մընդ­հա­նուր կա­նոն­նե­րը պահ­պան­վեն»

  24.09.2019| 00:50
  Նի­կոլ Փա­շի­նյանն էլ իր նա­խորդ­նե­րի պես տն­տե­սա­կան վի­ճա­կի բա­րե­լավ­ման ցու­ցա­նիշ է հա­մա­րում վի­ճա­կագ­րա­կան տվյալ­նե­րը, բայց թվե­րից ան­դին կա ի­րա­կա­նու­թյուն, որն ա­մենևին էլ հու­սադ­րող չէ։ Տն­տե­սու­թյան թռիչ­քաձև աճ, կա­խար­դա­կան փայ­տիկ, ճամպ­րուկ­նե­րով ներդ­րում­ներ խոս­տա­ցած կա­ռա­վա­րու­թյու­նը մե­կու­կես տա­րի անց ի՞նչ է մա­տու­ցում հա­սա­րա­կու­թյա­նը։ Տն­տե­սա­գետ, «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ ԱՐ­ՏԱԿ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԻՑ փոր­ձե­ցինք պար­զել` ի՞նչ վի­ճա­կում է Հա­յաս­տա­նի տն­տե­սու­թյու­նը։
 • Հարբել առանց ալկոհոլի՝ մանրէների «օգնությամբ»

  Հարբել առանց ալկոհոլի՝ մանրէների «օգնությամբ»

  22.09.2019| 23:07
  Պեկինում տեղի ունեցած արտասավոր դեպքից հետո տեղի գիտնականները հետաքրքիր բացահայտում են արել. մարդիկ ոչ միայն ալկոհոլից, այլ նաև «մանրէներից» կարող են հարբել:
 • Չինաստանում նոր մեգա-օդանավակայան են շահագործել

  Չինաստանում նոր մեգա-օդանավակայան են շահագործել

  22.09.2019| 23:06
  Օդանավակայանը, որի շինարարությունը 11.5 միլիարդ դոլար է արժեցել, ֆուտբոլային 97 դաշտի տարածություն է զբաղեցնում: Այս մասին գրում է CNN-ը:
 • Ես քո մաս­նիկն եմ, հո՛ղ

  Ես քո մաս­նիկն եմ, հո՛ղ

  20.09.2019| 00:52
  Յոթ տաս­նյա­կից մի քիչ անց էր, ու Վա­յոց ձո­րի տաք արևի լույ­սը կա­րող էր վա­յե­լել, ե­թե սիր­տը դի­մա­նար մինչև սեպ­տեմ­բե­րի 20-ը, քա­նի որ հե­ռա­վոր Ռու­սաս­տա­նից զա­վակ­ներն ու թոռ­նե­րը շնոր­հա­վո­րե­լու էին հեր­թա­կան տա­րե­դար­ձը, իսկ Հա­յաս­տա­նում ապ­րող դուստ­րը, թոռ­ներն ու հա­րա­զատ­նե­րը հեր­թա­կան ա­նակն­կա­լով նրա օ­րը լց­նե­լու էին խին­դով:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  20.09.2019| 00:48
  Ա­մուլ­սա­րի մա­սին շատ են գրում ու խո­սում, բայց այս խնդ­րին պետք է մո­տե­նալ նաև մեկ այլ, զուտ տեխ­նի­կա­կան տե­սա­կե­տից ու փոր­ձել հաս­կա­նալ, թե ին­չու է Փա­շի­նյա­նը շա­րու­նա­կում այդ­պի­սի հա­մա­ռու­թյամբ շարժ­վել ժա­ղովր­դի կամ­քին հա­կա­ռակ, ին­չու է մո­ռա­ցել, որ ոչ վաղ ան­ցյա­լում նա լսում էր մարդ­կանց ձայ­նը, կի­սում նրանց մտա­հո­գու­թյուն­նե­րը և, ա­ռանց եր­կմ­տե­լու, պատ­րաստ էր կանգ­նե­լու ժո­ղովր­դի կող­քին: