• Մակրոն. Մերձավոր Արևելքում տեղակայված են ֆրանսիական «Յագուար» հատուկ ուժերը

  Մակրոն. Մերձավոր Արևելքում տեղակայված են ֆրանսիական «Յագուար» հատուկ ուժերը

  17.01.2020| 15:12
  Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտնել է Մերձավոր Արևելքում ֆրանսիական հատուկ նշանակության ուժերի ստորաբաժանումների տեղակայման մասին:
 • Մարությանը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպման մասին

  Մարությանը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպման մասին

  17.01.2020| 15:09
  Արձանագրեցինք, որ այն խնդիրները, որոնք հրատապ լուծում էին պահանջում, քաղաքային իշխանություններն արդեն լուծել են՝ լրագրողների հետ զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը՝ անդրադառնալով իր ևՀՀ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանի հետ անցկացրած հանդիպմանը։
 • Պուտինն ամեն ինչ շրջեց գլխիվայր՝ իր ապագայի համար

  Պուտինն ամեն ինչ շրջեց գլխիվայր՝ իր ապագայի համար

  17.01.2020| 14:27
  Երբեք այսպես չի եղել ու ահա նորից՝ ինչպես սիրում են ասել ռուսները: Չորեքշաբթի ցերեկը Վլադիմիր Պուտինը բոլորին հանկարծակիի բերեց՝ ընդունելով իր վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ու նրա կառավարության հրաժարականը:
 • Պուտինը զարմացրեց բոլորին

  Պուտինը զարմացրեց բոլորին

  17.01.2020| 14:20
  Սահմանադրական բարեփոխումների և Մեդվեդևի կառավարության անսպասելի հրաժարականի հայտարարությամբ Պուտինը սեփական էլիտայի քթից բռնած պտտեցրեց և ի դեմս Միխայիլ Միշուստինի բոլորին անհայտ տեխնոկրատին բարձրացրեց վարչապետի մակարդակի: Ու նա ուներ որոշակի պատճառներ՝ գրում է Պավել Լոկշինը Die Welt-ում:
 • Նա­խիջևա­նի հետ ես կապ­ված եմ պոր­տա­լա­րով

  Նա­խիջևա­նի հետ ես կապ­ված եմ պոր­տա­լա­րով

  17.01.2020| 01:10
  Զրու­ցում են գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս ԴԱՎԻԹ ՄԿՐ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԸ և հա­յա­գետ, Հա­յաս­տա­նի մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, ՀՀ նա­խա­գա­հի 2011 թ. մր­ցա­նա­կի դափ­նե­կիր ԱՐ­ԳԱՄ ԱՅՎԱ­ԶՅԱ­ՆԸ:
 • Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

  Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

  17.01.2020| 00:56
  Երբ տես­նում ես, թե 2020 թ. հուն­վա­րին ինչ ա­րա­գու­թյամբ են զար­գա­նում ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի շուր­ջը, սկ­սում ես հաս­կա­նալ, որ կյանքն ին­քը ժա­մա­նակ չի տա­լիս վեր­լու­ծա­բան­նե­րին ու փոր­ձա­գետ­նե­րին, որ ամ­փո­փեն ան­ցած 2019 թվա­կա­նը։ Բայց ա­վան­դույթն ա­վան­դույթ է, և հաս­կա­նա­լու հա­մար, թե ին­չու է ա­մեն ինչ զար­գա­նում հենց այդ­պես, անհ­րա­ժեշտ է գի­տակ­ցել 2019 թ. հա­մաշ­խար­հա­յին ռազ­մա­վա­րու­թյան զար­գաց­ման տրա­մա­բա­նու­թյու­նը։
 • Վար­չա­պե­տին այլևս չի հա­ջող­վում սոսն­ձել իշ­խա­նա­կան թի­մի տար­բեր բե­կոր­նե­րը

  Վար­չա­պե­տին այլևս չի հա­ջող­վում սոսն­ձել իշ­խա­նա­կան թի­մի տար­բեր բե­կոր­նե­րը

  17.01.2020| 00:54
  Նա­խորդ հոդ­վա­ծում 2020 թվա­կա­նի հնա­րա­վոր զար­գա­ցում­նե­րը վեր­լու­ծե­լիս անդ­րա­դար­ձանք հա­սա­րա­կու­թյանն ա­մե­նից շատ հե­տաք­րք­րող հար­ցին՝ ի՞նչ մի­տում­ներ կա­րող են նկատ­վել ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում։ Ըստ էու­թյան‚ ըն­թա­ցիկ տա­րում ընդ­դի­մա­դիր թևում սպաս­վում է ֆոր­մա­տա­վո­րում։ Սա­կայն հե­տաքր­քիր է նաև‚ թե ինչ զար­գա­ցում­ներ կա­րող են զար­գա­նալ իշ­խա­նա­կան հատ­վա­ծում։
 • «1 տար­վա ըն­թաց­քում այս խորհր­դա­րա­նը հասց­րել է ա­վե­լի շատ կտր­վել ժո­ղովր­դից, քան ՀՀԿ մե­ծա­մաս­նու­թ­յու­նը 10 տար­վա ըն­թաց­քում»

  «1 տար­վա ըն­թաց­քում այս խորհր­դա­րա­նը հասց­րել է ա­վե­լի շատ կտր­վել ժո­ղովր­դից, քան ՀՀԿ մե­ծա­մաս­նու­թ­յու­նը 10 տար­վա ըն­թաց­քում»

  17.01.2020| 00:50
  Հա­յաս­տա­նի մայր օ­րեն­քը հեր­թա­կան ան­գամ փո­փո­խու­թյան է են­թարկ­վում։ Տե­սա­կետ է ար­դեն հն­չում, որ այս բա­րե­փո­խում­նե­րով Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ցան­կա­նում է իր իշ­խա­նու­թյունն ա­վե­լի ամ­րապն­դել։ ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր, ՀՀԿ ան­դամ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐԻՏ Ե­ՍԱ­ՅԱ­ՆԻ հետ «Ի­րա­տե­սը» զրու­ցեց այս և այլ խն­դիր­նե­րի շուրջ։
 • Նյար­դայ­նաց­նում է

  Նյար­դայ­նաց­նում է

  17.01.2020| 00:46
  Սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րի հան­դեպ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ան­վս­տա­հու­թյու­նը գնա­լով խո­րա­նում է։ Ա­մենևին պա­տա­հա­կան չէ, որ նա «պա­տաս­խա­նա­տու» գոր­ծե­րը վս­տա­հում է միայն սե­փա­կան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, Փա­շի­նյա­նին ա­մե­նից շատ մտա­հո­գում է այն, որ իր թի­մի ո­րոշ ան­դամ­ներ սկ­սել են այլ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի, ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ «խա­ղեր» տալ և հար­մար պա­հի կա­րող են դաշ­տը փո­խել ու մե­նակ կթող­նել ի­րեն։
 • Փո­ղը՝ ի­րենց, հոգ­սը՝ բնակ­չին

  Փո­ղը՝ ի­րենց, հոգ­սը՝ բնակ­չին

  17.01.2020| 00:41
  Հաշ­վի առ­նե­լով, որ Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թյան զգա­լի հատ­վա­ծը մա­յրա­քա­ղա­քում է ապ­րում, Երևա­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը Փա­շի­նյա­նին գրե­թե հա­վա­սար իշ­խա­նու­թյուն ու­նի։ Պարզ­վում է՝ այս իշ­խա­նու­թյունն էլ իր բա­ցա­ռիկ դե­րա­կա­տար­ներն ու­նի, ճիշտ է, ոչ կո­կոր­դի­լո­սա­սեր, բայց դրան ձգ­տող։