• Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  19.11.2019| 00:45
  Այ­նու­հետև ա­վե­լի հեշտ էր. 1992 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րին ի­րա­կա­նաց­վեց դրա­մա­կան թա­լան­չիա­կան ռե­ֆորմ, ո­րի պատ­ճա­ռով բնակ­չու­թյու­նը կորց­րեց հս­կա­յա­կան դրա­մա­կան մի­ջոց­ներ, այդ թվում, «սև օր­վա» հա­մար խնա­յո­ղա­կան դրա­մարկ­ղե­րում կու­տա­կած: Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հարս­տա­ցան այդ դրա­մա­կան ռե­ֆոր­մով:
 • Քրիստոնյաներին սպանել են մուսուլմանները, հայերը դարձել են ցեղասպանության զոհերի մարմնացումը

  Քրիստոնյաներին սպանել են մուսուլմանները, հայերը դարձել են ցեղասպանության զոհերի մարմնացումը

  16.11.2019| 15:56
  Ներկայացուցիչների պալատի 296 բանաձևի, որ ճանաչում է հայերի ցեղասպանությունը, ոգեշնչող պահերից մեկը՝ բանաձևը չի բացառում և թուրք օսմանների ցեղասպանության քաղաքականությունից տուժած այլ ժողովուրդների:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  15.11.2019| 02:11
  Դառ­նանք մի­նիստր Ա­լեք­սանդր Շո­կի­նին: Իր անձ­նա­կան կա­րիե­րան նա սկ­սեց զրո­յից ու մեծ ա­վանդ ու­նե­ցավ ԽՍՀՄ է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան զար­գաց­ման ու կա­յաց­ման գոր­ծում, ստեղ­ծեց զար­գա­ցած ար­դյու­նա­բե­րու­թյան մի կարևոր ո­լորտ, որ­տեղ աշ­խա­տում էին 2,5 մի­լիո­նից ա­վե­լի բարձ­րա­կարգ բան­վոր­ներ, ին­ժե­ներ­ներ ու գիտ­նա­կան­ներ:
 • Պատվի պարտք

  Պատվի պարտք

  13.11.2019| 12:00
  Երկուշաբթի Փարիզում նշեցին առաջին աշխարհամարտի ավարտի 101-ամյակը: Նոյեմբերի 11-ին, որ Ֆրանսիայում տոնական օր է, նախագահ Էմանուել Մակրոնը բացեց 1963-ից արտասահմանում ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված ֆրանսիացի զինվորների հիշատակին առաջին համազգային հուշարձանը:
 • Ինկերի հնագույն բնակավայր է հայտնաբերվել լազերային տեխնոլոգիաներ

  Ինկերի հնագույն բնակավայր է հայտնաբերվել լազերային տեխնոլոգիաներ

  12.11.2019| 12:09
  Գիտնականները պերուական Անդերում բարձրլեռնային բնակավայր են հայտնաբերել, որն ավելի հին է, քան հանրահայտ Մաչու Պիկչուն
 • 12-րդ քա­ղա­քա­մայ­րի կաղ­նի­ներն ու կա­խա­ղան­նե­րը

  12-րդ քա­ղա­քա­մայ­րի կաղ­նի­ներն ու կա­խա­ղան­նե­րը

  12.11.2019| 01:42
  Ի պաշ­տո­նե նա Երևա­նի քա­ղա­քա­յին խոր­հր­դի գոր­ծա­դիր կո­մի­տեի նա­խա­գահն էր, իր բնույ­թով քա­ղա­քագ­լուխ էր, Վա­նի և Դվի­նի, Ա­նիի ու Սի­սի ազն­վա­կան քա­ղա­քագ­լուխ­նե­րի հո­գեոր­դին։ Նա երևե­լի ե­րա­զող էր և անն­կուն կա­ռու­ցող։
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  12.11.2019| 01:37
  Լու­րյեի էթ­նո-հո­գե­բա­նա­կան պրպ­տում­ներն ուղղ­ված են ան­գի­տակ­ցա­կա­նու­թյան ո­լոր­տի խոր շեր­տե­րին: ՈՒ­շադ­րու­թյուն է դարձ­վում ար­քե­տի­պի ման­րա­մաս­նե­րից մե­կին. «Ան­ցա­ծի մա­սին հի­շո­ղու­թյու­նը» հա­յե­րի գի­տակ­ցու­թյան կարևո­րա­գույն բա­ղադ­րիչ­նե­րից մեկն է:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  08.11.2019| 01:55
  1996 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 22-ին, նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը կեղ­ծե­լու ար­դյուն­քում, հայ­տա­րար­վեց Լ. Տեր-Պետ­րո­սյա­նի, ա­ռա­վել քան կաս­կա­ծե­լի, հաղ­թա­նա­կի մա­սին՝ 51,35 % կողմ քվեով, ընտ­րող­նե­րի 60,3 % մաս­նակ­ցու­թյամբ: Ի պա­տաս­խան ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րի միաս­նա­կան թեկ­նա­ծու Վ. Մա­նու­կյա­նի բո­ղո­քի ցույ­ցե­րի, Երևա­նի փո­ղոց­ներ բեր­վե­ցին տան­կեր:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  08.11.2019| 01:29
  Շո­կի­նը միա­կը չէր, ում Իո­սի­ֆյա­նը կա­րո­ղա­ցել էր հա­նել ստա­լի­նյան բան­տե­րից ու մահ­վան խցե­րից: Ա­զատ­ված­նե­րին նա հիմ­նա­կա­նում ու­ղար­կում էր Հա­յաս­տան՝ գի­տու­թյան ու ար­դյու­նա­բե­րու­թյան ո­լորտ­նե­րում աշ­խա­տե­լու հա­մար:
 • Ֆուկույամայի հանգուցյալ աշխարհը, Հանտինգտոնի քաղաքակրթությունների բախումը

  Ֆուկույամայի հանգուցյալ աշխարհը, Հանտինգտոնի քաղաքակրթությունների բախումը

  07.11.2019| 10:29
  Բեռլինի պատի անկումից 30 տարի անց ժողովրդավարական ու լիբերալ աշխարհը իր պատմության մեծագույն ճգնաժամերից մեկն է ապրում՝ գրում է Le Figaro-ն: