• Թուրք աս­կ­յա­րը կանգ կառ­նի այն­տեղ, ուր կհան­դի­պի ռուս սալ­դա­թին

  Թուրք աս­կ­յա­րը կանգ կառ­նի այն­տեղ, ուր կհան­դի­պի ռուս սալ­դա­թին

  08.09.2020| 00:09
  Հա­վա­նա­կան ընդ­դի­մա­խոս­նե­րիս նախ ցան­կա­նում եմ կան­խել, որ ո՛չ արևմտա­մետ եմ, ո՛չ ռու­սա­մետ:
 • Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  04.09.2020| 01:35
  Մար­դիկ ու քա­ղաք­նե­րը զար­մա­նա­լիո­րեն հար ու նման են: Նրանք ծն­վում, գո­յատևում ու մեռ­նում են: Ես գի­տեի այդ քա­ղա­քի` հա­յի հիմ­նած բնա­կա­վայ­րի, կյան­քի ու մահ­վան պատ­մու­թյու­նը, բայց նո­րին մե­ծու­թյուն Ժա­մա­նա­կը և նրա ար­գա­սիք Covid-19-ը ստի­պե­ցին ու­սում­նա­սի­րել նաև ծնուն­դը: Իսկ դա գտն­վում էր… միջ­նա­դա­րում:
 • Այո, այ­սօր տե­րը ես եմ` հաղ­թա­նա­կած հա­յը, ու չեմ ու­զում, որ վա­ղը թշ­նա­մին տեր դառ­նա

  Այո, այ­սօր տե­րը ես եմ` հաղ­թա­նա­կած հա­յը, ու չեմ ու­զում, որ վա­ղը թշ­նա­մին տեր դառ­նա

  04.09.2020| 01:00
  Խմ­բագ­րու­թյունն ար­ձա­կուր­դում էր, երբ հրա­պա­րակ­վե­ցին «Հայ ժո­ղովր­դի պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կա­յի նոր չա­փո­րո­շիչ­նե­րը, ո­րոնք հե­ղի­նա­կել էին ԱԺ եր­կու ան­հայտ պատ­գա­մա­վոր­ներ ու մի ա­վե­լի ան­հայտ պատ­մա­բան:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  04.09.2020| 00:56
  Տա­վու­շի դեպ­քե­րը, Թուր­քիա­յի չու­շա­ցած հո­խոր­տանք­նե­րը և հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան հե­տա­գա բա­խում­նե­րի աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը բե­րում են մի պարզ եզ­րա­հանգ­ման. թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան թշ­նա­մա­կան եր­կյա­կին հա­ջո­ղու­թյամբ դի­մա­կա­յե­լու և մշ­տա­պես հաղ­թած դուրս գա­լու հա­մար պետք է զար­գաց­նել մեր ար­դյու­նա­բե­րու­թյունն ու տն­տե­սու­թյունն այն­պես, որ կա­րո­ղա­նանք մի քա­նի քայ­լով ա­ռաջ անց­նել, մի քա­նի գլ­խով բարձր լի­նել թշ­նա­մի­նե­րից, որ­պես­զի հայ ազ­գը կա­րո­ղա­նա ինք­նու­րույ­նա­բար ու վս­տա­հո­րեն պաշտ­պա­նել պատ­մա­կան հայ­րե­նի­քում ապ­րե­լու ու զար­գա­նա­լու իր ի­րա­վուն­քը:
 • Անդ­րա­նի­կը թևեր պի­տի ու­նե­նար, որ թռ­չեր-հաս­ներ Սար­դա­րա­պատ կամ Բաշ Ա­պա­րան

  Անդ­րա­նի­կը թևեր պի­տի ու­նե­նար, որ թռ­չեր-հաս­ներ Սար­դա­րա­պատ կամ Բաշ Ա­պա­րան

  04.09.2020| 00:51
  Հա­յոց նո­րա­գույն պատ­մու­թյան պայ­քա­րի ա­ներկ­րորդ հե­րոս զո­րա­վար Անդ­րա­նի­կին ար­դեն մեկ դա­րից ա­վե­լի, փա­ռա­բա­նե­լով ու նսե­մաց­նե­լով, նրան վկա­յա­կո­չե­լով ու խոս­քը մեջ­բե­րե­լով, դի­մում են տար­բեր զբաղ­մուն­քի տեր ստեղ­ծա­գոր­ծող­ներ ու քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ:
 • 1918-ի օգոստոսի 1-ին Առաջին Հանրապետության խորհրդարանը գումարեց անդրանիկ նիստը

  1918-ի օգոստոսի 1-ին Առաջին Հանրապետության խորհրդարանը գումարեց անդրանիկ նիստը

  31.07.2020| 21:15
  1918 թ-ի օգոստոսի 1-ին Հայաստանի առաջին օրենսդիր մարմինը՝ Հայաստանի Խորհուրդը գումարեց անդրանիկ նիստը։ Խորհրդի շենքի շուրջ տիրում էր տոնական եռուզեռ։ Խորհրդի համար հատկացվել էր Երևանի կենտրոնական այգու դիմաց գտնվող քաղաքային ակումբի շենքը, որը նախապես հարմարեցվել էր Խորհրդի գործունեությանը։
 • «Այն մեկ ա­մի­սը, որ Պետ­րոս­ը կռ­վեց իմ կող­քին, հա­վա­սար էր տաս­ն­յակ կյան­քե­րի սխ­րան­քի»

  «Այն մեկ ա­մի­սը, որ Պետ­րոս­ը կռ­վեց իմ կող­քին, հա­վա­սար էր տաս­ն­յակ կյան­քե­րի սխ­րան­քի»

  31.07.2020| 01:25
  Նրա սխ­րան­քը խոր­հր­դան­շող հու­շա­կո­թո­ղը կանգ­նեց­ված է Ա­խալ­քա­լա­քի շր­ջա­նի Վարևան գյուղ տա­նող ճա­նա­պար­հի ա­ջա­կող­մում ՝ մայ­րա­մա­խո­տի, խա­տու­տի­կի և ուր­ցի բույ­րե­րով պա­րուր­ված բարձ­րա­դիր վայ­րում։
 • Ոչ թե «փարթի», այլ նկարահանում

  Ոչ թե «փարթի», այլ նկարահանում

  29.07.2020| 10:27
  Սոցիալական ցանցում տարածվել է տեսանյութ, իբրև թե «Գառնի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանում «փարթի» է անցկացվում։ «Պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի լրատվության բաժնից հայտնում են, որ արգելոց-թանգարանում նկարահանվում է ապրիլյան քառօրյա պատերազմին նվիրված «Ապրի» ֆիլմը։
 • Իտալացիները պարզել են՝ ինչից է մահացել Ռաֆայելը

  Իտալացիները պարզել են՝ ինչից է մահացել Ռաֆայելը

  27.07.2020| 08:38
  Միլանի համալսարանի գիտնակաները պարզել են 500 տարի առաջ հանճարեղ նկարիչ Ռաֆայել Սանտիի խորհրդավոր մահվան առեղծվածը՝ հաղորդում է Իտալիայի Ansa գործակալությունը:
 • «Չհասց­րինք Արծ­րու­նին գո­նե վաս­տա­կա­վոր ար­տիս­տի կո­չում տալ»

  «Չհասց­րինք Արծ­րու­նին գո­նե վաս­տա­կա­վոր ար­տիս­տի կո­չում տալ»

  24.07.2020| 01:12
  Ան­ցյալ դա­րի 70-ա­կան թվա­կան­նե­րը հե­ռուս­տա­տե­սու­թյան, մաս­նա­վո­րա­պես հե­ռուս­տա­թատ­րո­նի ոս­կե­դարն էին։ Ա­մեն եր­կու­շաբ­թի որևէ պրե­միե­րա էր, և այդ ներ­կա­յա­ցում­նե­րում զբաղ­ված էին լա­վա­գույն դե­րա­սան­նե­րը տար­բեր թատ­րոն­նե­րից։ Արծ­րուն Մա­նու­կյա­նը հե­ռուս­տա­ներ­կա­յա­ցում­նե­րին շատ հա­ճախ էր մաս­նակ­ցում։ Նրան հե­ռուս­տա­դի­տո­ղը սի­րում էր, նրան սի­րում էին հե­ռուս­տա­ռե­ժի­սոր­նե­րը։