• Ֆուկույամայի հանգուցյալ աշխարհը, Հանտինգտոնի քաղաքակրթությունների բախումը

    Ֆուկույամայի հանգուցյալ աշխարհը, Հանտինգտոնի քաղաքակրթությունների բախումը

    07.11.2019| 10:29
    Բեռլինի պատի անկումից 30 տարի անց ժողովրդավարական ու լիբերալ աշխարհը իր պատմության մեծագույն ճգնաժամերից մեկն է ապրում՝ գրում է Le Figaro-ն:
  • Ագռա­վա­քար

    Ագռա­վա­քար

    05.11.2019| 00:41
    «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի և նրա շուրջ» ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի զար­գա­ցու­մը հիմք է տա­լիս եզ­րա­կաց­նե­լու, որ Լու­րյեի «Պատ­մա­կան ազ­գա­բա­նու­թյու­նը» պատ­րաստ­վել է տվյալ մե­նագ­րու­թյու­նը 1997 թվա­կա­նին «Բաց հա­սա­րա­կու­թյան» ինս­տի­տու­տի ա­ջակ­ցու­թյամբ հրա­տա­րակ­վե­լուց շատ ա­վե­լի վաղ, և նե­ցուկ է հան­դի­սա­ցել Հա­յաս­տա­նում իշ­խա­նու­թյան բռ­նա­զավթ­մա­նը, անգ­լիա­կան դի­վա­նա­գի­տու­թյան «արևե­լյան» ծրագ­րե­րի հե­տա­գա ի­րա­գործ­մա­նը:
  • Կա­րոտ­նե­րը կա­պող-միա­վո­րո­ղը վա­նե­ցու զա­վակ Հրանտ Մար­գար­յանն էր

    Կա­րոտ­նե­րը կա­պող-միա­վո­րո­ղը վա­նե­ցու զա­վակ Հրանտ Մար­գար­յանն էր

    05.11.2019| 00:05
    Հայ­կա­կան հար­ցը դի­վա­նա­գի­տա­կան ճա­նա­պար­հով լու­ծե­լու հույ­սը կորց­րած Խրի­մյան Հայ­րի­կը եզ­րա­հան­գեց, որ գո­յատևե­լու միակ ու­ղին մնում է ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի մի­ջո­ցով եր­կա­թե շե­րեփ ձեռք բե­րե­լը:
  • Լոնդոնում բացվել է Թութանհամոնի դամբարանից հանված իրերի ցուցահանդես

    Լոնդոնում բացվել է Թութանհամոնի դամբարանից հանված իրերի ցուցահանդես

    04.11.2019| 20:43
    Լոնդոնում բացվել է Թութանհամոն փարավոնի դամբարանում հայտնաբերված իրերի ցուցահանդես, ներկայացված է 150 ցուցանմուշ, որոնցից 60-ը Եգիպտոսից երբևէ դուրս չեն բերվել՝ հագուստներ և ինտերիերի առարկաներ, որոնք նախատեսված էին փարավոնի հանդերձյալ կյանքի համար:
  • Ագռա­վա­քար

    Ագռա­վա­քար

    01.11.2019| 01:14
    ՀՀՇ-ն պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րում է հետևյա­լը. «Մեր շար­ժումն ուղղ­ված չէ որևէ ժո­ղովր­դի դեմ: Մեր սկզ­բունքն է՝ խա­ղաղ ու հա­մե­րաշխ ապ­րել հարևան բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի հետ:
  • Ագռա­վա­քար

    Ագռա­վա­քար

    29.10.2019| 01:21
    1989 թ. ապ­րի­լի հան­րա­հա­վաք­նե­րից մե­կի ժա­մա­նակ հն­չած սադ­րիչ կո­չե­րը բազ­մա­հա­զա­րա­նոց ամ­բո­խին ուղ­ղոր­դե­ցին հան­րա­պե­տու­թյան պե­տա­կան անվ­տան­գու­թյան կո­մի­տեի (ՊԱԿ) շեն­քի գրավ­մա­նը, տվյալ կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը ո­րա­կե­լով «կաու­չու­կի գոր­ծա­րա­նից ա­վե­լի հրե­շա­վոր»:
  • Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից անցել է 20 տարի

    Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից անցել է 20 տարի

    27.10.2019| 13:36
    1999-ի հոկտեմբերի 27-ին, ժամը 17:15-ի սահմաններում, երբ Ազգային ժողովում կառավարության անդամների հետ հարցուպատասխանն էր, նիստերի դահլիճ ներխուժեցին զինված անձինք և կրակ բացեցին՝ թիրախ ընտրելով Ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին:
  • Գիտնականները պարզել են Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահվան պատճառը

    Գիտնականները պարզել են Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահվան պատճառը

    25.10.2019| 14:29
    Հունաստանում Արիստոտելի համալսարանի գիտնականները պարզել են, թե ինչից է մահացել Ալեքսանդր Մակեդոնացին՝ գրում է Greek Reporter-ը:
  • Հունաստանում հռոմեական կառույցներ են հայտնաբերվել

    Հունաստանում հռոմեական կառույցներ են հայտնաբերվել

    25.10.2019| 14:27
    Հունաստանի Տենեա հնագույն քաղաքում հնագետները հին հռոմեական բաղնիքի ավերակներ են հայտնաբերել՝ հաղորդում է Հունաստանի մշակույթի նախարարությանը:
  • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

    Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

    25.10.2019| 01:29
    Հա­յաս­տա­նում ար­դյու­նա­բե­րու­թյան գի­տա­տար ճյու­ղե­րի զար­գաց­ման գոր­ծում մեծ ա­վանդ է ու­նե­ցել ա­կա­դե­մի­կոս Իո­սի­ֆյա­նը՝ իր ան­մի­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թյամբ: Նրա շնոր­հիվ էր, որ Հա­յաս­տա­նում զար­գա­ցան ոչ միայն է­լեկտ­րո­նա­յին, այլև է­լեկտ­րա­տեխ­նի­կա­կան ար­դյու­նա­բե­րու­թյունն ու հաշ­վո­ղա­կան տեխ­նի­կան: