• Երբ մար­դը ու­ներ ա­մեն ինչ, նրա ու­նե­ցա­ծը շատ չէր, կամ քիչ

  Երբ մար­դը ու­ներ ա­մեն ինչ, նրա ու­նե­ցա­ծը շատ չէր, կամ քիչ

  10.04.2020| 11:48
  Եվ ես ձեզ ա­սում եմ. ա­նի­րավ մա­մո­նա­յից ձեզ հա­մար բա­րե­կամ­ներ ա­րեք, որ­պես­զի, երբ այն պա­կա­սի, հա­վի­տե­նա­կան հար­կե­րի տակ ըն­դու­նեն ձեզ (Ղուկ.16;9)
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.04.2020| 11:34
  Դե­պի Վիա Դո­լո­րո­սա` տա­ռա­պան­քի ու­ղիով, Կքայ­լես կր­կին` միայ­նակ ու հեզ, Մեր մեղ­քի Խա­չը Քո ու­սին դրած:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.04.2020| 11:34
  Նա­յե­ցե՛ք հին ազ­գե­րին և տե­սեք` ո՞վ հա­վա­տաց Տի­րո­ջը և ա­մո­թով մնաց։ Կամ ո՞վ մնաց Տի­րոջ եր­կյու­ղի մեջ և հու­սա­հատ­վեց. կամ ո՞վ կան­չեց Տի­րո­ջը, և նա ան­տես ա­րեց նրան։
 • Ճա­նա­չեք գոր­ծե­րի պտուղ­նե­րից

  Ճա­նա­չեք գոր­ծե­րի պտուղ­նե­րից

  07.04.2020| 00:05
  Մեղ­քի տա­րա­ծու­մը, կամ այլ կերպ ա­սած` «վա­րա­կը», հնա­րա­վոր է ոչ միայն այն դեպ­քում, երբ մարդ գի­տակ­ցա­բար և իր ցան­կու­թյամբ է հակ­վում մեղ­քին, այլև...
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  07.04.2020| 00:04
  Որ­դյա՛կ, ե­թե նվիր­վում ես Տի­րո­ջը ծա­ռա­յե­լու, քո ան­ձը փոր­ձու­թյուն­նե­րի պատ­րաս­տիր։ ՈՒղ­ղի՛ր քո սիր­տը, համ­բե­րի՛ր և շփո­թու­թյան մի՛ մատն­վիր ա­ղետ­նե­րի ժա­մա­նակ։ Փար­վի՛ր Տի­րո­ջը և մի՛ հե­ռա­ցիր, որ­պես­զի հե­տա­գա­յում բարձ­րա­նաս։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  07.04.2020| 00:02
  Ա­րե­գակ Լու­սե, Որ կա­միս փր­կել մե­ղա­վոր­նե­րին Բան­սար­կուի մեծ, սև ճի­րան­նե­րից... Ա­րի, ապ­րեց­րու գառ­նե­րիդ տկար, Ո­րոնց մա­յու­նը աշ­խարհն է լց­րել:
 • Թո­՛ւյլ տվեք այդ մա­նուկ­նե­րին և մի՛ ար­գե­լեք, որ նրանք Ինձ մոտ գան, ո­րով­հետև Երկն­քի ար­քա­յութ­յու­նը այդ­պի­սի­նե­րինն է

  Թո­՛ւյլ տվեք այդ մա­նուկ­նե­րին և մի՛ ար­գե­լեք, որ նրանք Ինձ մոտ գան, ո­րով­հետև Երկն­քի ար­քա­յութ­յու­նը այդ­պի­սի­նե­րինն է

  03.04.2020| 00:02
  Մեր ժա­մա­նակ­նե­րում ա­վե­լի ու ա­վե­լի մտա­հո­գիչ է դառ­նում մեր ե­րե­խա­նե­րի դաս­տիա­րա­կու­թյան խն­դի­րը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  03.04.2020| 00:01
  Գլուխներս հենած հողին, Քո Գալստյանն ենք լուռ սպասում։ Կշռեցիր` թեթև եղանք, Այցելեցիր` չհասկացանք:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.04.2020| 00:01
  Ո՞վ կա­րող է քն­նել եր­կն­քի բարձ­րու­թյու­նը, երկ­րի լայ­նու­թյու­նը և ի­մաս­տու­թյան խոր­քե­րը։ Ի­մաս­տու­թյունն ստեղծ­վեց ա­մեն ին­չից ա­ռաջ, զգո­նու­թյու­նը և հան­ճա­րը ի հա­վիտ­յա­նից կա­յին։ Ի­մաս­տու­թյան աղ­բյու­րը բարձ­րյալ Աստ­ծու խոսքն է, և նրա ճա­նա­պարհ­նե­րը հա­վի­տե­նա­կան պատ­գամ­ներ են։ Ի­մաս­տու­թյան ար­մատ­նե­րը նրա մեջ հայ­տն­վե­ցին։
 • Աղանդ­նե­րը ա­նօ­րեն ու ան­բա­րո նկա­րա­գիր ու­նեն

  Աղանդ­նե­րը ա­նօ­րեն ու ան­բա­րո նկա­րա­գիր ու­նեն

  31.03.2020| 00:09
  Ընդ­հան­րա­պես ա­ղան­դը հոգևոր հյու­ծախտ է և աղ­վե­սադ­րոշմ այն ըն­դու­նո­ղի ճա­կա­տին, լի­նի դա ան­հատ քա­ղա­քա­ցի, թե հոգևո­րա­կան, ազգ, թե Ե­կե­ղե­ցի: