Ասում են...

Ասում են...
19.05.2020 | 00:45

...թե սո­րո­սա­կան­ներն ան­չափ դժ­գոհ են Փա­շի­ն­յա­նից, ինչն էլ այլևս չեն թաքց­նում. հե­ղա­փո­խո­թ­յան ժա­մա­նակ ձեռք բե­րած պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րը վեր­ջինս չի կա­տա­րում, սահ­մա­նափա­կում, ար­գե­լա­պատ­նե­շում է նրանց «ա­ռա­ջըն­թա­ցը»: Սո­րո­սա­կան­նե­րը կաս­կած ու­նեն, որ Փա­շի­ն­յա­նը դա ա­նում է ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կեր Ռու­սաս­տա­նին դուր գա­լու հա­մար, իսկ ի­րա­կա­նում Փա­շի­ն­յա­նը չի ցան­կա­նում քարտ-բլանշ տալ սո­րո­սա­կան­նե­րին` դո­ղա­լով իր մե­նիշ­խա­նու­թ­յան վրա։ Սո­րո­սա­կան­նե­րը կար­ծում են նաև, որ ի­րենց ան­կ­յուն քշե­լով` Նի­կո­լը փոր­ձում է տե­րե­րից էլ ա­վե­լի մեծ սա­տա­րում ստա­նալ, այդ թվում` Ղա­րա­բա­ղ­յան հար­ցում (պետ­դե­պի պաշ­տո­ն­յան, ո­րին Նի­կո­լը վկա­յա­կո­չեց վեր­ջին ա­սու­լի­սում, շատ ցածր «ռան­գի» է, որ­պես­զի ամ­րա­կայ­վի, թե Լավ­րո­վի հետ նրա ան­հա­մա­ձայ­նութ­յու­նը ԵԱՀԿ ՄԽ ա­մե­րի­կ­յան հա­մա­նա­խա­գահու­թ­յան մո­տե­ցումն է): Ա­սում են նաև` Փա­շի­ն­յան-սո­րո­սա­կան­ներ անջր­պե­տի կարևո­րա­գույն պատ­ճառն այն է, որ վեր­ջին­ներս գի­տեն` Նի­կո­լը կոր­ծան­վում է, իսկ նրա հետ խոր­տակ­վե­լու ցան­կու­թ­յուն ոչ ոք չու­նի։

Դիտվել է՝ 21850

Մեկնաբանություններ