Ասում են...

Ասում են...
22.05.2020 | 00:33

...թե վեր­ջին բա­ցա­հայ­տում­ներն «Իմ քայ­լում» ուղ­ղա­կի շոկ են ա­ռա­ջաց­րել: Ա­ռանց այն էլ Նի­կո­լի վեր­ջին պահ­ված­քը ՔՊ վար­չու­թյան, խմ­բակ­ցու­թյան նիս­տե­րի ժա­մա­նակ, երբ ոչ ա­դեկ­վատ լեք­սի­կո­նով ու խիստ ան­հա­վա­սա­րակ­շիռ «շան լափ» էր թա­փել «անհ­նա­զանդ» պատ­գա­մա­վոր­նե­րի, հան­րաք­վեի հար­ցում ի­րեն «քա­շած» Վա­հագն Հո­վա­կի­մյա­նի վրա, բա­զում հար­ցա­կան­ներ էր ա­ռա­ջաց­րել իմ­քայ­լա­կան­նե­րի մոտ, իսկ սի­գա­րե­տա­յին ու ա­դա­ման­դա­յին բու­մե­րը, մա­նա­վանդ Մի­քա­յել Մի­նա­սյա­նի վեր­ջին ակ­նար­կից հե­տո (թիմն ու­նի Նի­կո­լին փո­խա­րի­նող մեկ-եր­կու ա­դեկ­վատ­ներ), շատ հե­ռուն գնա­ցող եզ­րա­կա­ցու­թյուն­նե­րի տե­ղիք են տվել: «Իմ քայ­լում» բո­լո­րը նոր տե­րեր են ո­րո­նում ար­դեն. սո­րո­սա­կան­նե­րը հա­մախ­մբ­վել են մի ֆլան­գում, նախ­կին­նե­րի կող­մից ներ­դր­ված ա­կան­նե­րը «հան­գիստ նս­տած են տեղ­նե­րը»` սպա­սում են հրա­հան­գի, մի մասն էլ, Կոն­ջո­լյա­նի շե­րեփն ա­ռած, մոտ-մոտ է ա­նում «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան»-Էդ­մո­նին, տա­կը մնա­ցած­նե­րի հույսն Ա­վի­նյանն է, Ա­վի­նյա­նի հույսն էլ «նախ­կին­ներն» են, ո­րոնք հույ­սի կա­մուրջ­նե­րը վերջ­նա­կա­նա­պես դեռ չեն բա­ցում նրա ա­ռաջ:

Դիտվել է՝ 20734

Մեկնաբանություններ