• Գլխա­վոր կռ­վախն­ձո­րը կդառ­նա Ղա­րա­բա­ղը

  Գլխա­վոր կռ­վախն­ձո­րը կդառ­նա Ղա­րա­բա­ղը

  31.01.2020| 11:30
  Վլա­դի­միր Պու­տի­նի ա­մա­նո­րյա ա­նակն­կալ ծա­վա­լուն նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րը՝ կա­ռա­վա­րու­թյան հրա­ժա­րա­կա­նը, նոր վար­չա­պե­տի նշա­նա­կու­մը, պառ­լա­մեն­տի և պետ­խոր­հր­դի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի ընդ­լայ­նու­մը, սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը և այլն, ան­նա­խա­դեպ աշ­խու­ժաց­րին ռուս քա­ղա­քա­կա­նա­գի­տա­կան-փոր­ձա­գի­տա­կան միտ­քը, ա­ռաջ բե­րե­լով բազ­մա­թիվ վեր­լու­ծու­թյուն­ներ, վար­կած­ներ, կան­խա­տե­սում­ներ, հետևու­թյուն­ներ:
 • Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նի գրա­սե­ն­յա­կի, թերևս նաև «5-րդ ա­լի­քի» աշ­խա­տա­կից­նե­րին ա­հա­բե­կե­լու օ­պե­րա­ցիան տա­պալ­վեց

  Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նի գրա­սե­ն­յա­կի, թերևս նաև «5-րդ ա­լի­քի» աշ­խա­տա­կից­նե­րին ա­հա­բե­կե­լու օ­պե­րա­ցիան տա­պալ­վեց

  31.01.2020| 11:21
  Ան­հա­ջող ու խայ­տա­ռակ ներ­կա­յա­ցում­նե­րի բե­մադ­րի­չին ե­թե թվում է, որ ս. թ. հուն­վա­րի 23-ին «Է­րե­բու­նի պլա­զա» բազ­մա­գոր­ծա­ռույ­թա­յին բիզ­նես-կենտ­րո­նում կա­տար­վա­ծից հե­տո նույն շեն­քում գտն­վող Ար­ցա­խի ա­ռա­ջին և Հա­յաս­տա­նի երկ­րորդ նա­խա­գահ, Ար­ցա­խի հե­րոս Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի գրա­սե­նյա­կի, թերևս նաև «5-րդ ա­լի­քի» աշ­խա­տա­կից­նե­րը պետք է ա­հա­բեկ­վեն և ի­րար հետևից դուրս գան աշ­խա­տան­քից, ա­պա չա­րա­չար սխալ­վում է։
 • Վա­շինգ­տո­նը՝ սիո­նիս­տա­կան վար­չա­կար­գի շա­հե­րի պաշտ­պան

  Վա­շինգ­տո­նը՝ սիո­նիս­տա­կան վար­չա­կար­գի շա­հե­րի պաշտ­պան

  31.01.2020| 11:15
  Ի­րա­նին բա­րո­յա­պես ա­ջակ­ցե­լը և նրա հետ հա­մե­րաշ­խու­թյու­նը լավ են, բայց բա­վա­րար չեն։ Դրան­ցով դժ­վար է ինչ-որ բան կան­խա­տե­սել։ Ռուս-հայ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի արևե­լա­գի­տու­թյան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն, պրո­ֆե­սոր, ի­րա­նա­գետ Գառ­նիկ Ա­սատ­րյանն ան­հա­մե­մատ շատ բան ա­սաց. «Սպան­ված է մի մարդ, ո­րը կա­րո­ղա­ցել է ա­ռա­վել ար­դյու­նա­վետ կազ­մա­կեր­պել մի­ջազ­գա­յին ա­հա­բեկ­չու­թյան հետ պայ­քա­րը Մեր­ձա­վոր Արևել­քում։
 • ՍԴ-ն և ԱԱԾ-ն չի հա­ջող­վում կազ­մա­լու­ծել

  ՍԴ-ն և ԱԱԾ-ն չի հա­ջող­վում կազ­մա­լու­ծել

  31.01.2020| 11:04
  «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թյան վեր­ջին հա­մա­գու­մա­րի ըն­թաց­քում‚ երբ ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հեր­թա­կան աշ­խար­հա­ցունց հայ­տա­րա­րու­թյամբ հան­դես ե­կավ՝ նշե­լով‚ որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյու­նը զուրկ է «իզմ»-ե­րից‚ պե­տա­կան հիե­րար­խիա­յում փաս­տա­ցի երկ­րորդ մար­դը՝ ՀՀ ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յանն էլ հան­կարծ հայ­տա­րա­րեց‚ որ Հա­յաս­տանն այ­սօր աշ­խար­հում ա­զա­տու­թյան ու ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան բաս­տիոնն է:
 • Փետր­վա­րից ա­ռաջ

  Փետր­վա­րից ա­ռաջ

  31.01.2020| 10:41
  Ա­վան­դա­բար փետր­վա­րը ե­ղել է մեր նոր ժա­մա­նակ­նե­րում կարևո­րա­գույն ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի շր­ջան՝ սկ­սած Ար­ցա­խյան շար­ժու­մից մինչև ՀՀ հիմ­նա­դիր նա­խա­գա­հի հրա­ժա­րա­կան, ու՝ նաև հե­տո: Ի՞նչ ու­նենք 2020-ի փետր­վա­րից ա­ռաջ:
 • Էմանուել Մակրոնը հիշե՞ց, թե՞ հիշեցնում է

  Էմանուել Մակրոնը հիշե՞ց, թե՞ հիշեցնում է

  31.01.2020| 00:42
  Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքին իր ելույթում անդրադարձել է Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին՝ ընդգծելով, որ Ֆրանսիան արդեն 19 տարի է, ինչ լծված է այդ գործին:
 • Ֆրանսիան կոչ է արել ճանաչել միջազգային իրավունքը Մերձավոր Արևելքում, ի՞նչ կասի Ռուսաստանը

  Ֆրանսիան կոչ է արել ճանաչել միջազգային իրավունքը Մերձավոր Արևելքում, ի՞նչ կասի Ռուսաստանը

  31.01.2020| 00:40
  Հունվարի 29-ին Ֆրանսիան հետևողականորեն հիշեցրել է միջազգային իրավունքի պահպանման անհրաժեշտությունը իսրայելապաղեստինյան կոնֆլիկտի կարգավորման մեջ:
 • Երուսաղեմը չի վաճառվում, թեև գնորդները շատ են

  Երուսաղեմը չի վաճառվում, թեև գնորդները շատ են

  30.01.2020| 10:14
  Դոնալդ Թրամփի «դարի գործարքը» միակողմանի հաշվի է առնում Իսրայելի շահերը, իսկ պաղեստինցիների պահանջները հազիվ թե ուշադրության են արժանանում:
 • Թրամփի խաղաղության ծրագիրը

  Թրամփի խաղաղության ծրագիրը

  29.01.2020| 13:32
  ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հրապարակել են Մերձավոր Արևելքում կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորման նոր ծրագրի մանրամասները:
 • Պայմանական՝ միասնական

  Պայմանական՝ միասնական

  28.01.2020| 14:49
  Համաձայնության են եկել Բելառուսի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (Գրամադա) նախագահ Իգոր Բորիսովը, Միացյալ քաղաքացիական կուսակցության նախագահ Նիկոլայ Կոզլովը, «Հանուն ազատության» շարժման ղեկավար Յուրի Գուբարևիչը, «Բելառուսական քրիստոնեական դեմոկրատիա» կուսակցության կազմկոմիտեի նախագահ Վիտալի Ռիմաշևսկին, ԲՆՖ կուսակցության նախագահ Գրիգորի Կոստուսևը: