ReAnimania 2019
 
 • ԱՄՆ-ում սուրբ ջրով բոթաս են արտադրել

  ԱՄՆ-ում սուրբ ջրով բոթաս են արտադրել

  15.10.2019| 11:47
  Ամերիկայում «Հիսուսի կոշիկ» անունով նոր բոթաս են թողարկել, ինչի մեջ սուրբ ջուր կա։ Այս մասին տեղեկացնում է Korrespondet.net-ը՝ հղում անելով բրենդի պաշտոնական էջին։
 • Վանաձորի «երգող-պարող» շատրվանները տարածաշրջանում նմանը չեն ունենա

  Վանաձորի «երգող-պարող» շատրվանները տարածաշրջանում նմանը չեն ունենա

  15.10.2019| 11:45
  Մոտ տասն օրից Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորը կընդունի ոչ միայն Հայաստանից, այլ աշխարհի տարբեր վայրերից ժամանած հյուրերին: Հոկտեմբերի 26-ին Վանաձոր քաղաքի օրը Լոռու մարզկենտրոն կայցելի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
 • Ազգային ժողովի շենքը՝ 10-ը լավագույն պառլամենտների շարքում

  Ազգային ժողովի շենքը՝ 10-ը լավագույն պառլամենտների շարքում

  15.10.2019| 11:43
  Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի շենքը ներառվել է աշխրհի տասը լավագույն խորհրդարանների ցանկում, որ կազմել է բրիտանական The Independent պարբերականը: Գաղափարը Twitter-ի օգտատերերից մեկի՝ Ալան Ֆոլդսինն է եղել:
 • Հայտնի են մեքենաշինության ոլորտի ամենահարուստ մարդկանց անունները

  Հայտնի են մեքենաշինության ոլորտի ամենահարուստ մարդկանց անունները

  15.10.2019| 11:42
  Microsoft-ի հիմնադիր Բիլ Գեյթսը գլխավորել է մեքենաշինական ոլորտի ամենահարուստ մարդկանց ցանկը, որ կազմել է Bloomberg գործակալությունը:
 • Շրջադարձ Սիրիայում՝ ռուսներն ու թուրքերը վերստին վերաձևում են պատմություն ու տարածքներ

  Շրջադարձ Սիրիայում՝ ռուսներն ու թուրքերը վերստին վերաձևում են պատմություն ու տարածքներ

  15.10.2019| 11:37
  Թուրքիայի բանակի սիրիացի քրդերի տարածք ներխուժման սկզբից միջազգային վերլուծաբանները բանավիճում էին, թե ո՞րն է Ռուսաստանի դերն ու դիրքորոշումը նոր իրավիճակում և ի՞նչ օգուտներ կամ վտանգներ են ստեղծվում Կրեմլի համար:
 • Սպասենք նոյեմբերի՞ն, թե՞ հիմա ու այստեղ

  Սպասենք նոյեմբերի՞ն, թե՞ հիմա ու այստեղ

  15.10.2019| 11:28
  Երեկ Սահմանադրական դատարանը մերժել է Հրայր Թովմասյանի պաշտոնանկության խորհրդարանի դիմումը քննարկել՝ առանց Հրայր Թովմասյանի՝ նա երեկ ու այսօր արձակուրդում է:
 • Եթե կա­րե­լի է սփո­փանք հա­մա­րել, ինչ ա­սեմ, սփոփ­վենք

  Եթե կա­րե­լի է սփո­փանք հա­մա­րել, ինչ ա­սեմ, սփոփ­վենք

  15.10.2019| 01:23
  Միան­գա­մից ա­սենք, որ վեր­նագ­րում պար­փակ­ված միտ­քը վե­րա­բե­րում է Լիխ­տենշ­տայն-Հա­յաս­տան, Նոր­վե­գիա-Իս­պա­նիա դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րում գրանց­ված 1։1 ար­դյուն­քին, բայց ոչ հետևանք­նե­րին, քան­զի դրանք բո­լո­րո­վին տար­բեր բա­նե­րի մա­սին են խո­սում, ու ե­թե հետևանք­նե­րը թո­ղած՝ պի­տի ար­դյուն­քով ոգևոր­վենք, ի՞նչ ա­սեմ, ու­րեմն ա­վե­լի քան ո­ղոր­մե­լի վի­ճա­կում ենք։ Ման­րա­մաս­նե­րի մա­սին՝ ստորև ներ­կա­յաց­վե­լիք խմ­բա­յին հատ­վա­ծում, իսկ մինչ այդ ա­սենք, որ ա­հա և ե­կավ ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի հան­դի­պում­ներն ըստ խմ­բե­րի ներ­կա­յաց­նե­լու ժա­մա­նա­կը, քան­զի ար­դեն շատ ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նենք ող­նա­շա­րա­վոր­ված ի­րո­ղու­թյան մա­սին խո­սե­լու, քա­նի որ գե­րա­զան­ցա­պես հս­տակ տա­րան­ջատ­ված են ինչ­պես բա­ցա­հայտ ա­ռա­ջա­տար­նե­րը, այն­պես էլ նույն­քան ակն­հայտ հետ­նա­պահ­նե­րը: Եվ այ­սու­հան­դերձ նշենք, որ ընտ­րյալ­նե­րի ցան­կում հայ­տն­վե­լու պայ­քարն ա­ռան­ձին խմ­բե­րում դեռևս շա­րու­նակ­վում է:
 • «Եր­ջան­կու­թ­յու­նը գե­տի նման է, լիճ չէ, անց­նում է տար­բեր հո­սանք­նե­րով, տար­բեր ժայ­ռե­րից է գա­լիս»

  «Եր­ջան­կու­թ­յու­նը գե­տի նման է, լիճ չէ, անց­նում է տար­բեր հո­սանք­նե­րով, տար­բեր ժայ­ռե­րից է գա­լիս»

  15.10.2019| 01:19
  Շու­տով ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին կլի­նի լոն­դո­նաբ­նակ բա­րե­րար, գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս, ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԳՅՈՒ­ԶԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հայ մե­ծե­րի հետ նա­մա­կագ­րու­թյուն-հու­շագ­րու­թյու­նը: Ա­սա­տուր Գյու­զե­լյա­նը ծն­վել է 1932-ին Կի­լի­կիա­յի Սո­վուղ Օ­լուխ գյու­ղում, 1939-ին տե­ղա­փոխ­վել է Սի­րիա: 1957-ին հրա­վիր­վել է դա­սա­վան­դե­լու Կալ­կա­թա­յի Հա­յոց մար­դա­սի­րա­կան ճե­մա­րա­նում: 1964-ին ըն­տա­նի­քով հաս­տատ­վել է Լոն­դո­նում: Բազ­մա­թիվ հոդ­ված­նե­րի, պատմ­վածք­նե­րի, գրա­կան, պատ­մա­բա­նա­սի­րա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի hե­ղի­նակ է:
 • 7-րդ տա­րին է, ինչ լճի մա­կար­դա­կի բնա­կա­նոն բարձ­րա­ցու­մը կա­սեց­ված է

  7-րդ տա­րին է, ինչ լճի մա­կար­դա­կի բնա­կա­նոն բարձ­րա­ցու­մը կա­սեց­ված է

  15.10.2019| 01:12
  Հա­մոզ­ված ենք, որ Սևա­նա լճի խեղ­ված ճա­կա­տագ­րով խիստ մտա­հոգ­ված մեր հան­րու­թյան ճն­շող մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը տա­րի­ներ շա­րու­նակ ան­համ­բե­րու­թյամբ էր սպա­սում մեր երկ­րի նոր, ի­րա­վա­կան և ար­դար կա­ռա­վա­րու­թյան «հայտ­նու­թյա­նը», ի­րա­վամբ հույս տա­ծե­լով, որ ա­ռա­ջին իսկ պա­հից կա­ռա­վա­րու­թյունն ան­հա­պաղ կլծ­վի լր­ջո­րեն խա­թար­ված, իր գու­ցե և ան­բու­ժե­լի է­կո­հա­մա­կար­գով ար­դեն իսկ մահ­վան եզ­րին հա­սած, եր­կար տա­րի­ներ փր­կու­թյան սպա­սած լճի շատ դժ­վա­րին խն­դիր­նե­րի լուծ­ման ա­ռա­քի­նի գոր­ծին։
 • Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  15.10.2019| 00:59
  Ցան­կա­ցած հե­ղա­փո­խու­թյուն ա­ռիթ է դառ­նում նո­րա­մու­ծու­թյուն­նե­րի, նոր, մինչ այդ գո­յու­թյուն չու­նե­ցող երևույթ­նե­րի դրսևոր­ման: Բա­ցա­ռու­թյուն չէր նաև թավ­շե հե­ղա­փո­խու­թյու­նը, ո­րից հե­տո Երևա­նը դար­ձավ աղ­բա­կու­տակ քա­ղաք: