• Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը և Մո­բիԴ­րամ-ը` օն­լայն գնում­նե­րի և «Սև ուր­բա­թի» կի­զա­կե­տում

  Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը և Մո­բիԴ­րամ-ը` օն­լայն գնում­նե­րի և «Սև ուր­բա­թի» կի­զա­կե­տում

  29.11.2019| 03:38
  Նո­յեմ­բե­րի ա­մե­նաս­պաս­ված օր­վան՝ «Սև ուր­բա­թին» ըն­դա­ռաջ, «Ար­մե­նիա Մա­րիոթ» հյու­րա­նո­ցում տե­ղի է ու­նե­ցել օն­լայն գնում­նե­րի փա­ռա­տոն, ո­րի գլ­խա­վոր գոր­ծըն­կերն էր Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը: Փա­ռա­տո­նին ներ­կա­յաց­ված էր նաև Մո­բիԴ­րամ-ը՝ Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ի ֆի­նան­սավ­ճա­րա­յին դուստր ըն­կե­րու­թյու­նը: Օն­լայն գնում­նե­րի փա­ռա­տոնն ար­դեն եր­րորդ տա­րին է, ինչ կազ­մա­կերպ­վում է «Գլոբ­բինգ»-ի կող­մից:
 • ՈՒ՞ր է Փա­շի­ն­յա­նի հանձ­նա­րա­րու­թ­յունն ԱԱԾ-ին` Երևա­նում մա­սոն­նե­րի գո­նե հեր­թա­կան հա­վա­քից հե­տո

  ՈՒ՞ր է Փա­շի­ն­յա­նի հանձ­նա­րա­րու­թ­յունն ԱԱԾ-ին` Երևա­նում մա­սոն­նե­րի գո­նե հեր­թա­կան հա­վա­քից հե­տո

  29.11.2019| 03:08
  Հա­յաս­տա­նում վեր­ջերս տե­ղի է ու­նե­ցել մա­սոն­նե­րի հեր­թա­կան հա­վա­քը, որը կազ­մա­կերպ­վել է Երևա­նի «Ար­մե­նիա Մա­րիոթ» հյու­րա­նո­ցում: Այս կա­պակ­ցու­թյամբ «Ֆեյս­բուք»-ի օգ­տա­տե­րե­րից Ի­րի­նա Դա­նիե­լյա­նը (Irina Danielyan) իր ֆեյս­բու­քյան է­ջում գրել է.
 • «Աստ­ված Ա­դա­մին տվել է Ե­վա, ոչ թե Պո­ղոս»

  «Աստ­ված Ա­դա­մին տվել է Ե­վա, ոչ թե Պո­ղոս»

  29.11.2019| 02:14
  Լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի դեմ դա­տա­կան հայ­ցերն ար­դեն սո­վո­րա­կան բնույթ են կրում: Այս ան­գամ «Ի­րա­տե­սին» (irates.am) դա­տի է տվել Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ամ­բիո­նից ե­լույթ ու­նե­ցած տրանս­գեն­դեր Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյա­նը` իբր իր պա­տիվն ա­րա­տա­վո­րող, վի­րա­վո­րա­կան ար­տա­հայ­տու­թյուն­ներ պա­րու­նա­կող հոդ­վա­ծի հա­մար:
 • Իրավապահ մարմինների գործունեության հետևանքով երկիրը միջազգային հարթակներում ունենալու է լրջագույն պրոբլեմներ

  Իրավապահ մարմինների գործունեության հետևանքով երկիրը միջազգային հարթակներում ունենալու է լրջագույն պրոբլեմներ

  28.11.2019| 13:40
  «Հրապարակը» գրում է. «Այսօր լրանում է Սասուն Խաչատրյանի` Ձեզ տրված 48 ժամը, Դուք Մոսկվայում եք, ո՞րն է լինելու հաջորդ քայլը՝ հարցրինք նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։ «Անկեղծ ասած` չի հետաքրքրում»: Հետախուզո՞ւմ։ «Չի հետաքրքրում»: Ինչո՞ւ։ «Գործընթացը խիստ արհեստական է»:
 • Թա­փա­ռող կեն­դա­նի­նե­րի հար­ցը «լուծ­վել է»

  Թա­փա­ռող կեն­դա­նի­նե­րի հար­ցը «լուծ­վել է»

  26.11.2019| 00:40
  Ինչ­պես տես­նում եք‚ Երևա­նում թա­փա­ռող կեն­դա­նի­նե­րի խն­դի­րը «լուծ­վել է»։ Լու­սան­կարն ար­վել է քա­ղա­քի սր­տում՝ Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րա­կում։ Թա­փա­ռող շնե­րը սկ­սել են շր­ջել ոհ­մակ­նե­րով‚ հար­ձակ­վում են մարդ­կանց վրա‚ կծում նրանց‚ նույ­նիսկ սկ­սել են ջուր խմել ցայ­տաղ­բյուր­նե­րից‚ հո­շո­տել կեն­դա­նա­բա­նա­կան այ­գու կեն­դա­նի­նե­րին։ Շատ շու­տով նրանք կսկ­սեն երթևե­կել տրանս­պոր­տով‚ մտ­նել խա­նութ­ներ և այլն‚ և այլն։
 • Փա­շի­ն­յանն ու իր ա­տե­լու­թ­յան կու­սակ­ցու­թ­յու­նը խարխ­լում են բո­լոր այն հիմ­քե­րը, ո­րոն­ցով ու­ժեղ է Հա­յաս­տա­նը

  Փա­շի­ն­յանն ու իր ա­տե­լու­թ­յան կու­սակ­ցու­թ­յու­նը խարխ­լում են բո­լոր այն հիմ­քե­րը, ո­րոն­ցով ու­ժեղ է Հա­յաս­տա­նը

  26.11.2019| 00:29
  Իշ­խա­նու­թյա­նը տի­րա­ցած­նե­րից շա­տե­րը հայ­րե­նիք չու­նեն, ե­թե ու­նե­նա­յին, հայ­րե­նի­քի, նրա ժո­ղովր­դի, այդ ժո­ղովր­դի լեզ­վի, կրո­նի, պատ­մու­թյան ու մշա­կույ­թի, ազ­գա­յին ար­ժե­հա­մա­կար­գի նկատ­մամբ չէին վար­վի այն­պես, ինչ­պես վար­վում են, դրանց դեմ չէին պա­տե­րազ­մի (պա­տե­րազ­մը լի­նում է նաև չհայ­տա­րար­ված):
 • Ո՞վ է փոխ­հա­տու­ցե­լու քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ժա­մա­նա­կի կորս­տի հա­մար

  Ո՞վ է փոխ­հա­տու­ցե­լու քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ժա­մա­նա­կի կորս­տի հա­մար

  26.11.2019| 00:27
  Շա­բաթ օ­րը՝ ժա­մը 16.00-ից սկ­սած‚ «Հայ­փոս­տի» բո­լոր բա­ժան­մունք­ներն ան­գոր­ծու­թյան էին մատն­ված։ Աշ­խա­տա­կից­նե­րը չէին կա­րո­ղա­նում ո՛չ փա­թեթ­ներ տրա­մադ­րել‚ ո՛չ վճա­րում­ներ ըն­դու­նել՝ պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով‚ թե «Ազ­գա­յին մեկ պա­տու­հան» ծրա­գի­րը չի գոր­ծում։
 • Փրկեա զմեզ ի չա­րէն ...

  Փրկեա զմեզ ի չա­րէն ...

  26.11.2019| 00:16
  Հն­դիկ­նե­րին և չի­նա­ցի­նե­րին Հա­յաս­տան «լց­նե­լու» ծրա­գի­րը «քայ­լա­կան» իշ­խա­նու­թյան դա­վա­նած գլո­բա­լի­զա­ցիա­յի մեծ ու դա­վա­դիր քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մեկ սպեկտրն է ըն­դա­մե­նը: Սրանք դեռ ծա­ղիկ­ներն են: Սկ­սե­ցին շա՜տ ան­մեղ կր­թա­կան հա­մա­կար­գի «բա­րե­փո­խու­մից»:
 • 2019-ին ՀՀ 17 հազար քաղաքի ՌԴ քաղաքացիություն է ստացել. Известия

  2019-ին ՀՀ 17 հազար քաղաքի ՌԴ քաղաքացիություն է ստացել. Известия

  25.11.2019| 23:10
  Ուկրաինայի 146 000 հազար քաղաքացի այս տարի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն է ստացել։ Նրանց մեծ մասը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանի բնակիչներ են եղել, որոնց համար, հիշեցնենք, վերջերս էլ ավելի էր պարզեցվել ռուսական անձնագիր ստանալու ընթացակարգը։
 • «Քա­ղա­քա­կան որևէ են­թա­տեքստ չկա, զբաղ­վե­լու ենք բա­ցա­ռա­պես սո­ցիա­լա­կան խն­դիր­նե­րով»

  «Քա­ղա­քա­կան որևէ են­թա­տեքստ չկա, զբաղ­վե­լու ենք բա­ցա­ռա­պես սո­ցիա­լա­կան խն­դիր­նե­րով»

  25.11.2019| 00:15
  «Վեր­ջին ժա­մա­նակ­նե­րում տար­բեր քա­ղա­քա­կան հար­թակ­նե­րում մար­դիկ հա­մախ­մբ­վում են, հա­վաք­վում են, ե­լույթ­ներ են ու­նե­նում, սա­կայն չկա մի հար­թակ, որ­տեղ հա­վաք­ված լի­նի ժո­ղո­վուր­դը: Փաս­տում եմ՝ սա ա­ռա­ջին հար­թակն է, որ­տեղ հա­վա­քել է ժո­ղո­վուր­դը՝ բարձ­րաց­նե­լու ի­րեն հու­զող հար­ցե­րը»: