• 2019-ին ՀՀ 17 հազար քաղաքի ՌԴ քաղաքացիություն է ստացել. Известия

  2019-ին ՀՀ 17 հազար քաղաքի ՌԴ քաղաքացիություն է ստացել. Известия

  25.11.2019| 23:10
  Ուկրաինայի 146 000 հազար քաղաքացի այս տարի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն է ստացել։ Նրանց մեծ մասը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանի բնակիչներ են եղել, որոնց համար, հիշեցնենք, վերջերս էլ ավելի էր պարզեցվել ռուսական անձնագիր ստանալու ընթացակարգը։
 • «Քա­ղա­քա­կան որևէ են­թա­տեքստ չկա, զբաղ­վե­լու ենք բա­ցա­ռա­պես սո­ցիա­լա­կան խն­դիր­նե­րով»

  «Քա­ղա­քա­կան որևէ են­թա­տեքստ չկա, զբաղ­վե­լու ենք բա­ցա­ռա­պես սո­ցիա­լա­կան խն­դիր­նե­րով»

  25.11.2019| 00:15
  «Վեր­ջին ժա­մա­նակ­նե­րում տար­բեր քա­ղա­քա­կան հար­թակ­նե­րում մար­դիկ հա­մախ­մբ­վում են, հա­վաք­վում են, ե­լույթ­ներ են ու­նե­նում, սա­կայն չկա մի հար­թակ, որ­տեղ հա­վաք­ված լի­նի ժո­ղո­վուր­դը: Փաս­տում եմ՝ սա ա­ռա­ջին հար­թակն է, որ­տեղ հա­վա­քել է ժո­ղո­վուր­դը՝ բարձ­րաց­նե­լու ի­րեն հու­զող հար­ցե­րը»:
 • Մահակով ցուցմունք կորզելու տեսանյութում երևացող ոստիկաններից մեկի լիազորությունները դադարեցվել են

  Մահակով ցուցմունք կորզելու տեսանյութում երևացող ոստիկաններից մեկի լիազորությունները դադարեցվել են

  24.11.2019| 13:53
  NewsMedia.am կայքում «Սկանդալային տեսանյութ. հայրենի ոստիկանները մահակով ու հակագազով ցուցմունք են կորզում» վերտառությամբ հրապարակված տեսանյութի շրջանակներում ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում իրականացվող ծառայողական քննության ընթացքում վարչություն է կանչվել ոստիկանության ծառայող։ Զուգահեռաբար աշխատանքներ են տարվում տեսանյութում երևացող մյուս անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։
 • Արթուր Վանեցյան. Առաջիկայում կխոսեմ ամեն ինչի մասին

  Արթուր Վանեցյան. Առաջիկայում կխոսեմ ամեն ինչի մասին

  22.11.2019| 14:07
  168.am-ի պրեսինգ հաղորդման վերջում ԱԱԾ նախկին տնօրեն, ՀՖՖ նախկին նախագահ Արթուր Վանեցյանը պատասխանել է քաղաքական բլից հարցերի։
 • Երբ ան­գամ մեկ ըն­տա­նիքն է դառ­նում հո­գա­ծու­թ­յան ա­ռար­կա

  Երբ ան­գամ մեկ ըն­տա­նիքն է դառ­նում հո­գա­ծու­թ­յան ա­ռար­կա

  22.11.2019| 01:26
  Դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րի ու իշ­խա­նու­թյան հրա­պա­րա­կա­յին աղմ­կա­հա­րույց հա­կա­մար­տու­թյան պայ­ման­նե­րում հա­զիվ թե Հա­յաս­տա­նում ու­շադ­րու­թյան ար­ժա­նա­նար Ռու­սաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցած մի երևույթ-ի­րա­դար­ձու­թյուն, ո­րը դար­ձել էր ռու­սաս­տա­նյան հա­սա­րա­կու­թյան ու լրատ­վա­տա­րած­քի քն­նարկ­ման ա­ռաջ­նա­կարգ թե­մա­նե­րից մե­կը:
 • Ինչու են բարձ­րա­նում տաք­սի ծա­ռա­յութ­յան սա­կագ­նե­րը

  Ինչու են բարձ­րա­նում տաք­սի ծա­ռա­յութ­յան սա­կագ­նե­րը

  22.11.2019| 01:18
  Վեր­ջին օ­րե­րին GG առ­ցանց ծա­ռա­յու­թյու­նը ա­ռա­վո­տյան և ե­րե­կո­յան պիկ ժա­մե­րին գրե­թե կրկ­նա­կի բարձ­րաց­րել է սա­կագ­նե­րը։ Նախ­կի­նում նման պրակ­տի­կա կի­րա­ռում էին նաև առ­ցանց տաք­սի այլ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը։
 • Գա­զա­տար խո­ղո­վակ­նե­րը կան, բայց բնա­կի­չը գե­րա­դա­սում է փայ­տը

  Գա­զա­տար խո­ղո­վակ­նե­րը կան, բայց բնա­կի­չը գե­րա­դա­սում է փայ­տը

  22.11.2019| 01:15
  Կո­տայ­քի մար­զի Մաքրավան գյու­ղում, որն այ­սօր որ­պես թա­ղա­մաս ընդգրկված է Հրազ­դան քա­ղա­քի կազ­մում, մար­դիկ պատ­րաստ­վում են ձմ­ռան: Փո­ղոց­նե­րի եր­կայն­քով ձգ­վող գա­զա­տար խո­ղո­վակ­նե­րը բնա­կիչ­նե­րի խոս­քով «դար­դին դար­ման չեն ա­նում, ու բնա­կիչն է­լի մնում է փայ­տի հույ­սին, հե­տո ի՞նչ, որ դար­ձել է Հրազ­դա­նի թա­ղա­մաս»:
 • Սայ­լը տե­ղից շարժ­վեց

  Սայ­լը տե­ղից շարժ­վեց

  22.11.2019| 00:55
  Վեր­ջա­պես հեր­թը հա­սավ վա­ղուց մո­ռաց­ված սո­ցիա­լա­կան կար­գա­վի­ճակ ու­նե­ցող խա­վին։ Տա­սը տա­րի անց ա­ռա­ջին ան­գամ կա­ռա­վա­րու­թյունն անդ­րա­դար­ձավ Ադր­բե­ջա­նից բռ­նա­գաղ­թած ըն­տա­նիք­նե­րին բնա­կա­րա­նով ա­պա­հո­վե­լու խնդ­րին։
 • Ծաղ­կա­ձո­րը` հա­րուստ­նե­րի հանգս­տ­յան գո­տի

  Ծաղ­կա­ձո­րը` հա­րուստ­նե­րի հանգս­տ­յան գո­տի

  22.11.2019| 00:49
  Մաս­նա­վո­րի ձեռ­քից` պե­տու­թյա­նը, պե­տու­թյու­նից` մաս­նա­վո­րին, կամ «գու­մա­րե­լի­նե­րի տե­ղա­փո­խու­թյու­նից գու­մա­րը չի փոխ­վում» սկզ­բունքն է գոր­ծում։ Մաք­սա­յին կո­մի­տեի նախ­կին նա­խա­գահ Ար­մեն Ա­վե­տի­սյա­նի սե­փա­կա­նու­թյուն հան­դի­սա­ցող Ծաղ­կա­ձո­րի «Գոլ­դեն փե­լես» հյու­րա­նո­ցա­յին հա­մա­լի­րը, ո­րը պե­տա­կա­նաց­վել էր, կր­կին կմաս­նա­վո­րեց­վի։
 • Ասք ըն­տա­նի­քի պաշ­տա­մուն­քի

  Ասք ըն­տա­նի­քի պաշ­տա­մուն­քի

  19.11.2019| 01:35
  Երբ մեր օ­րե­րում այդ­քան հա­ճախ ոչ ան­տե­ղի տագ­նա­պով ու հու­սա­հա­տու­թյամբ խոս­վում է ազ­գի բա­րո­յա­կան ար­ժեք­նե­րի անկ­ման, հա­սա­րա­կու­թյան այ­լա­սեր­ման, ազ­գա­յին ար­մատ­նե­րից հե­ռա­նա­լու, հո­գու սո­վի, նյու­թա­կա­նի գե­րիշ­խա­նու­թյան մա­սին, այդ միայն խոր­հր­դա­վոր վա­խից ու վատ կան­խազ­գա­ցու­մից է, որ կոր­ծան­ված ար­ժեք­նե­րի շար­քում չենք հն­չեց­նում նաև «ըն­տա­նիք» սր­բա­զան բա­ռը: