• «Ա­դաբ­ր­յամ­սի» ու «ա­սուժ­դամ­սի» ժա­մա­նակ­նե­րի ո­գով

  «Ա­դաբ­ր­յամ­սի» ու «ա­սուժ­դամ­սի» ժա­մա­նակ­նե­րի ո­գով

  19.11.2019| 01:31
  Աշ­խար­հում երևի թե ոչ մի կի­նոն­կար, այն էլ դեռևս նա­խա­պատ­րաս­տա­կան փու­լում, չի հա­նել այն­պի­սի աղ­մուկ, որ­պի­սին հա­նել ու դեռ հա­նե­լու է եր­բեմ­նի ծան­րորդ Մե­լի­նե Դա­լու­զյա­նին նվիր­վե­լիք «Մել» հայ-հո­լան­դա­կան հա­մա­տեղ ար­տադ­րու­թյան կի­նոն­կա­րը, որ­տեղ ֆի­նան­սա­վոր­ման ա­ռյու­ծի բա­ժի­նը՝ 100000 եվ­րո, հո­լան­դա­կան կող­մինն է։
 • Հեր­թա­կան լակ­մու­սի թուղ­թը կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րից և օ­րի­նա­կա­նու­թ­յու­նից խո­սող Փա­շի­ն­յա­նի և ի­րա­վա­պահ­նե­րի հա­մար

  Հեր­թա­կան լակ­մու­սի թուղ­թը կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րից և օ­րի­նա­կա­նու­թ­յու­նից խո­սող Փա­շի­ն­յա­նի և ի­րա­վա­պահ­նե­րի հա­մար

  19.11.2019| 01:24
  Ա­հա հեր­թա­կան լակ­մու­սի թուղ­թը կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րից և օ­րի­նա­կա­նու­թյան հաս­տա­տու­մից մեծ-մեծ խո­սող ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի, ՀՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զու­թյան ու գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զի, Հա­տուկ քնն­չա­կան ծա­ռա­յու­թյան ու ՀՔԾ պե­տի, թերևս նաև քնն­չա­կան կո­մի­տեի հա­մար:
 • Դի­լի­ջանն իր ռե­սուրս­նե­րով կա­րող է ապ­րել

  Դի­լի­ջանն իր ռե­սուրս­նե­րով կա­րող է ապ­րել

  15.11.2019| 02:06
  Տերևա­թափ ան­տառ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված Դի­լի­ջա­նում այս օ­րե­րին յու­րա­քան­չյուրն իր չա­փով պատ­րաստ­վում է ցր­տա­շունչ ձմ­ռա­նը: Քա­ղա­քա­յին իշ­խա­նու­թյան կող­մից մի քա­նի փո­ղոց­նե­րում ըն­թա­նում են աս­ֆալ­տա­պատ­ման վեր­ջին աշ­խա­տանք­նե­րը, լու­սա­վո­րու­թյու­նից բնակ­չու­թյու­նը գոհ է, գի­շե­րով տուն վե­րա­դար­ձող­նե­րին փո­սա­յին ա­նակն­կալ­ներ չեն սպա­սում, աղ­բա­հա­նու­թյու­նը, բնա­կիչ­նե­րի խոս­քով, ի­րա­կա­նաց­վում է երևա­ցող վայ­րե­րում, իսկ կենտ­րո­նից հե­ռու հատ­ված­նե­րում մեծ ու փոքր աղ­բա­կույ­տե­րը լուռ «նն­ջում» են:
 • Հպարտ քա­ղա­քա­ցուց մինչև «ծի­ծակ» կո­շիկ հագ­նող 1,5 տա­րի է

  Հպարտ քա­ղա­քա­ցուց մինչև «ծի­ծակ» կո­շիկ հագ­նող 1,5 տա­րի է

  15.11.2019| 01:53
  Հա­սա­րա­կու­թյու­նը եր­կու մա­սի բա­ժա­նե­լու իշ­խա­նու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը շա­րու­նակ­վում է։ Սև-սպի­տակ, հին-նոր, հե­ղա­փո­խա­կան-հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան տա­րան­ջա­տում­նե­րին ա­վե­լա­ցավ հեր­թա­կան եզ­րույ­թը՝ սա­կա­վա­գետ­ներ և լայ­նա­միտ­ներ, այն է՝ ժա­մա­նա­կա­կից­ներ և հե­տամ­նաց­ներ։
 • Ազատի ջրամբարի ջրերը հոսում են Թուրքիա

  Ազատի ջրամբարի ջրերը հոսում են Թուրքիա

  12.11.2019| 13:12
  Ազատ գետի ջրամբարի ջուրը հարակից գյուղերի բնակիչներին չի ծառայում։ «Իրատեսի» աղբյուրը հայտնում է, որ ջրամբարի ջուրն առատորեն հոսում է մեր հարևաններին, ու դրա դեմը ոչ ոք չի առնում։
 • Վարչապետի աշխատակազմի դեմ դատական հայցերի տեղատարափ է

  Վարչապետի աշխատակազմի դեմ դատական հայցերի տեղատարափ է

  12.11.2019| 12:02
  «Ժողովուրդը» գրել է. «Նոյեմբերի 7-ին դատարան է դիմել Գրետա Մելքոնյանը` պահանջելով, որ դատարանը պարտադրի վարչապետի աշխատակազմին` վերականգնել իրեն նախկին աշխատանքին և բռնագանձել հարկադիր պարապուրդի գումար` միջին աշխատավարձի չափով:
 • Քաղց­կե­ղը նա­հան­ջում է նոր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի առջև

  Քաղց­կե­ղը նա­հան­ջում է նոր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի առջև

  12.11.2019| 01:22
  «Է­րե­բու­նի» բժշ­կա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար, պրո­ֆե­սոր Հա­րու­թյուն Քուշ­կյա­նի կող­մից կա­տար­ված ներդ­րու­մը լավ նա­խա­դրյալ է օ­տա­րերկ­րյա ներդ­րող­նե­րի հա­մար վս­տա­հու­թյան դաշտ ձևա­վո­րե­լու ա­ռու­մով։ Գաղտ­նիք չէ, որ օ­տա­րերկ­րյա ներդ­րող­նե­րը հետևում են տե­ղի ներդ­րում­նե­րի քա­նա­կին և ծա­վա­լին։
 • Թոխ­մախ­գ­յո­լա­յին սար­դոս­տայ­նում

  Թոխ­մախ­գ­յո­լա­յին սար­դոս­տայ­նում

  08.11.2019| 01:48
  Երևա­նը Հայ­կա­կան աշ­խար­հի սիրտն է, ո­րի բնա­կա­նոն աշ­խա­տան­քը խա­թար­ված է ոչ միայն ճար­տա­րա­պե­տա­քա­ղա­քա­շի­նա­կան այ­լա­կեր­պում­նե­րով, այլև գե­ղար­վես­տա­կան ան­հա­մար, շատ կնե­րեք, բռ­նա­բա­րում­նե­րով։
 • Մեղ­րի ե­կո­ղը, դեռ չմեկ­նած, մտա­ծում է հա­ջորդ այ­ցի մա­սին

  Մեղ­րի ե­կո­ղը, դեռ չմեկ­նած, մտա­ծում է հա­ջորդ այ­ցի մա­սին

  08.11.2019| 01:44
  Ա­ռա­ջին ան­գամ Մեղ­րի այ­ցե­լո­ղի հա­մար քա­ղա­քի կտ­րուկ թե­քու­թյամբ նեղ­լիկ փո­ղոց­նե­րի ու հատ­կա­պես Փոքր թա­ղի ճար­տա­րա­պե­տա­կան ինք­նա­տիպ լու­ծում­նե­րով տնե­րի հա­մայ­նա­պատ­կե­րը եր­կար կպահ­պան­վի նրա հի­շո­ղու­թյան մեջ:
 • Հի­վանդ­նե­րը ստիպ­ված են հեր­թագր­վել և բուժ­ման հա­մար սպա­սել ի­րենց հեր­թին

  Հի­վանդ­նե­րը ստիպ­ված են հեր­թագր­վել և բուժ­ման հա­մար սպա­սել ի­րենց հեր­թին

  08.11.2019| 00:41
  Իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­նընդ­հատ տար­փո­ղում են ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան ո­լոր­տում ի­րենց հա­ջո­ղու­թյուն­ներն ու ձեռք­բե­րում­նե­րը‚ սա­կայն հի­վան­դա­նոց­նե­րի դռ­ներն ըն­կած մար­դիկ ար­ձա­նագ­րում են‚ որ վեր­ջին մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում այս ո­լոր­տում կա­տար­ված փո­փո­խու­թյուն­նե­րը հան­գեց­րել են շատ ու շատ բա­ցա­սա­կան հետևանք­նե­րի։