Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • «Գի­տու­թ­յու­նը մի գոր­ծիք է, ո­րի մի­ջո­ցով մարդ­կու­թ­յու­նը կար­դում է հա­մակ գո­յութ­յան սկզբ­նաղ­բ­յու­րի՝ Աստ­ծո ձե­ռա­գի­րը»

  «Գի­տու­թ­յու­նը մի գոր­ծիք է, ո­րի մի­ջո­ցով մարդ­կու­թ­յու­նը կար­դում է հա­մակ գո­յութ­յան սկզբ­նաղ­բ­յու­րի՝ Աստ­ծո ձե­ռա­գի­րը»

  18.09.2020| 00:03
  Դեռևս իր ժա­մա­նա­կին Ա­րիս­տո­տելն ա­սում էր, որ փի­լի­սո­փա­յու­թյու­նը սկս­վում է զար­ման­քից: Զար­մա­նա­լի չի լի­նի,ե­թե ա­սեմ, որ փի­լի­սո­փա­յու­թյան վեր­ջին շուրջ 2500-ա­մյա պատ­մու­թյան վեր­լու­ծու­թյու­նը ցույց է տա­լիս, որ մար­դը բա­ցի ֆի­զի­կա­կան ու­ղե­ղից ու­նի նաև հոգևոր ու­ղեղ:
 • «Գո՛րծն է ան­մահ, լա՛վ ի­մա­ցեք»

  «Գո՛րծն է ան­մահ, լա՛վ ի­մա­ցեք»

  15.09.2020| 00:30
  Տե­սա նաև մի մեծ, սպի­տակ գահ և նրան, ով նս­տել էր դրա վրա. նրա ներ­կա­յու­թյու­նից եր­կինք ու եր­կիր եր­կյուղ կրե­ցին ու փա­խան. և նրանց հա­մար տեղ չգտն­վեց: Եւ տե­սա մե­ռել­ներ, մեծ ու փոքր, ո­րոնք կանգ­նել էին գա­հի ա­ռաջ. և բաց ար­վե­ցին գր­քեր. բաց­վեց նաև մի այլ գիրք՝ Կյան­քի գիր­քը:
 • «Հներն ան­ցան, և ա­մեն բան նոր ե­ղավ»

  «Հներն ան­ցան, և ա­մեն բան նոր ե­ղավ»

  11.09.2020| 00:14
  Հույ­սը կա­մուրջ է ան­ցո­ղիկ ու հա­վի­տե­նա­կան կյան­քե­րի միջև, հա­վա­տը՝ բազ­րիք, ով այդ կամր­ջով չի անց­նում, չի հաս­նում հա­վի­տե­նա­կան կյան­քին։ Հույ­սը հա­վի­տե­նա­կան կյան­քին ա­ռաջ­նոր­դող կողմ­նա­ցույց է, հա­վա­տը՝ քար­տեզ, ա­ռանց ո­րոնց Աստ­ծուն չենք տես­նի:
 • Երբ ժո­ղո­վուրդն է կա­ռու­ցում ե­կե­ղե­ցին

  Երբ ժո­ղո­վուրդն է կա­ռու­ցում ե­կե­ղե­ցին

  11.09.2020| 00:11
  Աստ­ծո ա­նու­նով կա­տար­ված յու­րա­քան­չյուր բա­րի գործ նման է մա­տա­ղի, և ա­նո­ղի առջև բաց­վում են Եր­կն­քի դռ­նե­րը:
 • Ով ու­զում է աշ­խար­հը սի­րել, Աստ­ծուն ի­րեն թշ­նա­մի կա­նի

  Ով ու­զում է աշ­խար­հը սի­րել, Աստ­ծուն ի­րեն թշ­նա­մի կա­նի

  08.09.2020| 00:02
  Ինչ­պես Աստ­ված աշ­խար­հը ստեղ­ծել է ո­րո­շա­կի օ­րի­նա­չա­փու­թյուն­նե­րով, սահ­մա­նել է օ­րենք­ներ և հաս­տա­տել է իշ­խա­նու­թյուն այդ աշ­խար­հի վրա, այն­պես էլ չա­րը ցան­կա­նում է և փոր­ձում է, մինչև իր մո­տա­լուտ կո­րուստն ու կոր­ծա­նու­մը, սե­փա­կան աշ­խար­հը ստեղ­ծել, սե­փա­կան օ­րենք­նե­րը սահ­մա­նել իր «ա­րար­չու­թյան» հա­մար և սե­փա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը հաս­տա­տել իր «ա­րա­րած­նե­րի» վրա:
 • Դա­տե­լը ա­նազն­վու­թ­յան նշան է

  Դա­տե­լը ա­նազն­վու­թ­յան նշան է

  04.09.2020| 00:02
  Հի­սուս բա­ցում է ի ծնե կույ­րե­րի աչ­քե­րը և խու­լու­համ­րե­րին լսե­լու և խո­սե­լու հնա­րա­վո­րու­թուն է տա­լիս:
 • Մենք ու­նենք ա­ղոթ­քի հրաշ­քը

  Մենք ու­նենք ա­ղոթ­քի հրաշ­քը

  28.07.2020| 00:02
  Տերն ա­սաց. «Ե­թե Սո­դո­մում` այդ քա­ղա­քում, գտն­վի հի­սուն ար­դար, հա­նուն նրանց Ես կխ­նա­յեմ ամ­բողջ քա­ղա­քը»:
 • «Քա­հա­նա­յին ա­նար­գո­ղը ի­մա­նա, որ Աստ­ծուն է ա­նար­գում»

  «Քա­հա­նա­յին ա­նար­գո­ղը ի­մա­նա, որ Աստ­ծուն է ա­նար­գում»

  24.07.2020| 00:06
  Սի­րե­լի­նե՛ր, Մայր ե­կե­ղե­ցուց դուրս գտն­վող քրիս­տո­նյա խմ­բա­վո­րում­նե­րը մեծ մա­սամբ չու­նեն նն­ջե­ցյալ­նե­րի խոր­հուր­դը և այդ խոր­հր­դից այն­քան էլ բան չեն հաս­կա­նում: Սա­կայն այդ ա­մե­նի մա­սին կան հին և նոր կտա­կա­րան­նե­րում:
 • Ձեր կյան­քի մո­լո­րու­թ­յամբ ձեզ մահ մի՛ ցան­կա­ցեք

  Ձեր կյան­քի մո­լո­րու­թ­յամբ ձեզ մահ մի՛ ցան­կա­ցեք

  21.07.2020| 14:06
  «Ար­դարև, ա­նի­րավ խոր­հուրդ­նե­րը բա­ժա­նում են մար­դուն Աստ­ծուց, ո­րով­հետև Աստ­ված վկա է նրա ներ­քին ցան­կու­թյուն­նե­րին, նրա սր­տի ճշ­մա­րիտ վե­րա­կա­ցուն է և նրա լեզ­վի ուն­կն­դի­րը, և Նա, ով պա­հում է ա­մեն ինչ, գի­տի, թե ով ինչ է բար­բա­ռում:
 • Ով Տի­րոջ ա­նու­նը կան­չի, պի­տի փրկ­վի

  Ով Տի­րոջ ա­նու­նը կան­չի, պի­տի փրկ­վի

  21.07.2020| 14:04
  Ար­դարև, Աստ­ված մահ չի ստեղ­ծել, և Նա չի ու­րա­խա­նում ող­ջե­րի կորս­տյան հա­մար: Նա ա­մեն ինչ հաս­տա­տել է լի­նե­լու հա­մար, և աշ­խար­հի գոր­ծե­րը փր­կու­թյան հա­մար են: Ո՛չ մա­հա­բեր թույն կա նրանց մեջ, ո՛չ էլ դժոխ­քի թա­գա­վո­րու­թյուն՝ երկ­րի վրա, քան­զի ար­դա­րու­թյունն ան­մահ է: