Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • ՀՅԴ-ն ի՞նչ է քն­նար­կել Փա­շի­ն­յա­նի հետ

  ՀՅԴ-ն ի՞նչ է քն­նար­կել Փա­շի­ն­յա­նի հետ

  06.03.2020| 01:44
  Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վեն բոյ­կո­տե­լու կոչ ա­նող ՀՅԴ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն օ­րերս հան­դի­պում են ու­նե­ցել վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հետ:
 • ՔՊ դրա­մա­հա­վա­քին հյու­րե­րից շա­տե­րը ո­րո­շա­կի ակն­կա­լի­քով են մաս­նակ­ցել

  ՔՊ դրա­մա­հա­վա­քին հյու­րե­րից շա­տե­րը ո­րո­շա­կի ակն­կա­լի­քով են մաս­նակ­ցել

  28.02.2020| 11:05
  «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թյան դրա­մա­հա­վաք-ե­րե­կո­յին, ո­րի ժա­մա­նակ ա­ռանց բան­կա­յին փո­խան­ցում­նե­րի ա­վե­լի քան 205 մլն դրամ է հա­վա­քագր­վել, հիմ­նա­կա­նում իշ­խող կու­սակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ու նրանց շր­ջա­պա­տի մար­դիկ են ե­ղել:
 • «Այո»-ի բրենդինգը հաղթած ընկերության պարզաբանումը

  «Այո»-ի բրենդինգը հաղթած ընկերության պարզաբանումը

  27.02.2020| 14:40
  Հարգելի հայրենակիցներ, ստորև պարզաբանում եմ ստեղծված իրավիճակը։ Հանդիսանալով մարքեթինգային կազմակերպություն, և ծանոթ լինելով հեղինակային իրավունքի խախտման մասին օրենքներին, տիրապետելով դիզայնի, առաջխաղացման և գովազդի բոլոր մանրամասներին, պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ մենք, իհարկե, տեղյակ ենք եղել պաստառի գոյությանը։
 • Մանրամասներ «Այո»-ի շտաբի դրամահավաքից

  Մանրամասներ «Այո»-ի շտաբի դրամահավաքից

  26.02.2020| 14:12
  «Ժողովուրդը» գրում է. «Երեկ «Դվին» ռեստորանում «Այո»-ի շտաբը կազմակերպել էր դրամահավաք-երեկո՝ Սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավի ծախսերը հոգալու նպատակով: Հավաքվեց 205 մլն դրամից ավելի գումար՝ առանց բանկային փոխանցումները հաշվարկելու:
 • «Այո»-ի քարոզարշավը սկսվեու է Մեղրիից

  «Այո»-ի քարոզարշավը սկսվեու է Մեղրիից

  26.02.2020| 14:06
  «Այո»-ի քարոզարշավը սկսվելու է Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքից: Երևանում քարոզչությանը նվիրելու ենք 4 օր: Վարչապետը լինելու է և մարզերում, և Երևանում՝ ասուլիսում ասաց սահմանադրական հանրաքվեի «Այո»-ի նախընտրական շտաբի ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը: Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավին միանալու է մարտի 10-11-ից սկսված:
 • ՀՀԿ-ն հայտարարել է

  ՀՀԿ-ն հայտարարել է

  25.02.2020| 13:30
  Այսօր մեկնարկում է մի քրեական գործով դատավարություն, որի շրջանակներում շինծու և անհեթեթ պատրվակով որպես մեղադրյալ ներգրավված է նաև ՀՀԿ նախագահ, ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը:
 • Ծխե­լու դեմ օ­րենքն «Իմ քայ­լում» «կռիվ է գցել»

  Ծխե­լու դեմ օ­րենքն «Իմ քայ­լում» «կռիվ է գցել»

  21.02.2020| 00:27
  Օ­րերս Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում երկ­րորդ ըն­թերց­մամբ ըն­դուն­ված ծխե­լու մա­սին օ­րեն­քը բա­վա­կան բուռն քն­նար­կում­նե­րի, ան­գամ վե­ճե­րի պատ­ճառ է դար­ձել հենց իշ­խող խմ­բակ­ցու­թյան ներ­սում: Պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մի մասն ընդ­գծ­ված բա­ցա­սա­կան վե­րա­բեր­մունք է ու­նե­ցել նա­խագ­ծի առն­չու­թյամբ: Ոչ միայն ներ­քին խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րում, այլև հենց նա­խագ­ծի քն­նարկ­ման ու քվեար­կու­թյան ժա­մա­նակ մի քա­նի պատ­գա­մա­վոր­ներ բա­վա­կան կոշտ ար­տա­հայտ­վե­ցին՝ այն հա­մա­րե­լով խո­ցե­լի ու թե­րի մշակ­ված:
 • Դեմ­քով ընդ­դի­մա­դիր, հո­գով՝ ան­հաս­կա­նա­լի մի բան

  Դեմ­քով ընդ­դի­մա­դիր, հո­գով՝ ան­հաս­կա­նա­լի մի բան

  18.02.2020| 12:07
  Հան­րաք­վեին մաս­նակ­ցել չցան­կա­ցող Գա­գիկ Ծա­ռու­կյանն օ­րերս, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, հան­դի­պել է ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նին։ Թե որն է ե­ղել նրա հան­դիպ­ման պատ­ճա­ռը, մեզ չհա­ջող­վեց ճշ­տել։ Սա­կայն ակն­հայտ է, որ ընդ­դի­մա­դիր ուժ ստեղ­ծե­լու ցան­կու­թյուն հայտ­նած Վա­նե­ցյա­նի հետ հաս­տատ «իշ­խա­նա­հա­ճո» զրույց­նե­րի հա­մար չէ, որ Ծա­ռու­կյա­նը նրա դուռն է գնա­ցել։
 • «Իմ քայ­լը» չի հս­տա­կեց­նում՝ ինչ­պես է քա­րո­զար­շավ ի­րա­կա­նաց­նե­լու

  «Իմ քայ­լը» չի հս­տա­կեց­նում՝ ինչ­պես է քա­րո­զար­շավ ի­րա­կա­նաց­նե­լու

  17.02.2020| 19:43
  Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղովն ար­դեն հրա­պա­րա­կել է այն պատ­գա­մա­վոր­նե­րի ա­նուն­նե­րը, որ «Ա­յո»-ի շտաբն են ներ­կա­յաց­նում, այ­սինքն՝ լի­նե­լու են քա­րոզ­չու­թյան հիմ­նա­կան մաս­նա­կից­նե­րը:
 • ՀՅԴ-ա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կշա­րու­նա­կեն պա­հան­ջել ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նը

  ՀՅԴ-ա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կշա­րու­նա­կեն պա­հան­ջել ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նը

  14.02.2020| 00:59
  Կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը պա­հան­ջող դաշ­նակ­ցա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րի պա­սի­վու­թյու­նը ժա­մա­նա­կա­վոր է: Բու­հե­րում հայ­րե­նա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րի դա­սա­վանդ­ման ոչ պար­տա­դիր ձևա­չա­փի դեմ պայ­քա­րող­նե­րը չեն նա­հան­ջե­լու: