Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Կքա­ղա­քա­կա­նաց­վի՞, թե՞ չի քա­ղա­քա­կա­նաց­վի

Կքա­ղա­քա­կա­նաց­վի՞, թե՞ չի քա­ղա­քա­կա­նաց­վի
20.09.2019 | 00:31

Եվ այս­պես, ԱԺ-ում վա­ղուց չարչ­րկ­ված հար­ցը կր­կին օ­րեն­սդ­րի դաշ­տում է և կար­ծես թե ստա­ցել է իր «դաբ­րոն». խոսքն ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րին քա­ղա­քա­կան ստա­տուս տա­լու մա­սին է։ Կա­րե­լի է ա­սել, որ այս հար­ցը եր­րորդ ըն­թերց­մամբ դրա­կան լու­ծում կս­տա­նա, քա­նի որ իշ­խա­նա­կան վեր­նա­խա­վը դեմ չէ այս մո­տեց­մա­նը, հա­կա­ռակ դեպ­քում այն ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ չէր հաս­տատ­վի ԱԺ-ում։ Հե­տաքր­քիրն այն է, որ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ժա­մա­նա­կին ընդ­դի­մա­դիր դիր­քե­րից խո­սել է այդ պաշ­տոն­նե­րը չքա­ղա­քա­կա­նաց­նե­լու օգ­տին, իսկ այ­սօր ԱԺ-ում քն­նարկ­վում է այդ հար­ցը։ Ի՞նչ է սա նշա­նա­կում, կոնկ­րետ բա՞ն է փոխ­վել։ «Ա­սեմ այս­պես. կար­ծում եմ` վար­չա­պե­տը կողմ էր այն ֆոր­մա­տին, ո­րը գո­յու­թյուն ու­նի հի­մա»,- պա­տաս­խա­նե­լով մեր հար­ցին` ա­սաց վար­չա­պե­տի մա­մու­լի խոս­նակ Վլա­դի­միր Կա­րա­պե­տյա­նը։

Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2127

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ