Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Վա­նա­ձո­րի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նը` Ղա­զախս­տա­նում

Վա­նա­ձո­րի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նը` Ղա­զախս­տա­նում
01.11.2019 | 01:09

Վա­նա­ձո­րի Հով­հան­նես Ա­բե­լյա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նը մաս­նակ­ցել է Ղա­զախս­տա­նի Ակ­տաու քա­ղա­քում կա­յա­ցած «Ա­բիշ Ա­լե­մի» (Ա­բի­շի աշ­խար­հը) մի­ջազ­գա­յին թա­տե­րա­կան փա­ռա­տո­նին: Հայ­կա­կան և Ղա­զախս­տա­նի թատ­րոն­նե­րը գրա­վել են երկ­րորդ տե­ղե­րը, իսկ ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նը զբա­ղեց­րել է Ի­րա­նը` «Լիր ար­քա» ներ­կա­յաց­մամբ: Հրա­վի­րող կող­մից նշել են, որ վեր­ջին ա­վե­լի քան 30 տա­րի­նե­րին Ղա­զախս­տա­նում հայ­կա­կան որևէ թա­տե­րա­խումբ չի հյու­րըն­կալ­վել: Վա­նա­ձո­րի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նը ներ­կա­յաց­րել է Մար­կե­սի «Ես միայն զան­գա­հա­րե­լու եմ ե­կել» հո­գե­բա­նա­կան դրա­ման` ե­րի­տա­սարդ ռե­ժի­սոր Մա­րիամ Մնա­ցա­կա­նյա­նի բե­մադ­րու­թյամբ` ար­ժա­նա­նա­լով հանձ­նախմ­բի ան­թա­քույց հիաց­մուն­քին:


Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2079

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ