Չզե­կուց­վո­ղը զե­կուց­վեց

Չզե­կուց­վո­ղը զե­կուց­վեց
29.11.2019 | 02:57
Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան Ար­ման Թա­թո­յա­նի ա­ռա­ջար­կով գոր­ծա­դի­րի ե­րեկ­վա նիս­տում չզե­կուց­վող հար­ցը զե­կուց­վող դար­ձավ։ Ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Ա­տոմ Ջան­ջու­ղա­զյա­նը ներ­կա­յաց­րեց, գոր­ծա­դիրն էլ հաս­տա­տեց` Տա­վու­շի մար­զի մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նի գրա­սե­նյա­կին կհատ­կացվի 2 մլն 662 հա­զար դրամ։ «Տա­վու­շի մար­զում խն­դիր­նե­րը շատ են, հատ­կաց­վող գու­մա­րը կն­պաս­տի մարդ­կանց հա­սա­նե­լիու­թյան բարձ­րաց­մա­նը և աշ­խա­տանք­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյա­նը»,- պար­զա­բա­նե­լով չզե­կուց­վող հար­ցը զե­կուց­վող դարձ­նե­լու իր ա­ռա­ջար­կը` ա­սաց Ար­ման Թա­թո­յա­նը։
Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 5529

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ