«Մեջդ» մի պա­հիր, ա­սա

«Մեջդ» մի պա­հիր, ա­սա
21.01.2020 | 00:29
ՀՀԿ-ա­կան­ներն այ­սօր­վա ի­րա­վի­ճա­կի լուծ­ման բա­նա­լին հա­մա­րում են ար­տա­հերթ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի անց­կա­ցու­մը։ Սա­կայն դեռևս խու­սա­փում են ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ սկ­սե­լուց, ա­վե­լին, չի խո­սել ան­գամ Սերժ Սարգ­սյա­նը։ Բո­լո­րը, այդ թվում ՀՀԿ-ա­կան­նե­րը, սպա­սում են, թե ինչ է ա­սե­լու եր­րորդ նա­խա­գա­հը։ Իսկ նա, ա­սում են, լուռ, օր­նի­բուն աշ­խա­տում է, կու­սակ­ցու­թյու­նում ան­համ­բեր ՀՀԿ-ա­կան­նե­րին էլ շտա­պում է հան­դար­տեց­նել՝ դեռ ժա­մա­նա­կը չէ։ Ին­չի՞ն է սպա­սում Սերժ Սարգ­սյանն ու ի՞նչ է ա­սե­լու, հե­տաքր­քիր է ո­րո­շա­կի շր­ջա­նակ­նե­րի, բայց ար­դյոք հան­րու­թյու­նը սպա­սու՞մ է նրա խոս­քին։ Դժ­վար է ա­սել, քա­նի որ ՀՀԿ-ի և մաս­նա­վո­րա­պես նրա ղե­կա­վա­րի հան­դեպ դեռ մեծ է ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյու­նը։
ՈՒ­նե­նա­լով ծան­րակ­շիռ տե­ղե­կու­թյուն­ներ կա­տար­ված ու սպաս­վե­լիք ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի շուրջ, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, նա շատ քչա­խոս է ան­գամ սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րի շր­ջա­նում, որ ա­մե­նա­մեր­ձա­վոր­նե­րի հետ էլ չի խո­սում իր ծրագ­րե­րից, չի կի­սում մտ­քե­րը, սա­կայն հու­սադ­րում է՝ վաղ, թե ուշ այս ա­մենն ա­վարտ­վե­լու է։ Իսկ թե ինչ­պես է հա­սու­նա­նա­լու ա­վար­տը, և ա­մե­նա­կարևո­րը՝ ով­քեր են լի­նե­լու նոր «տե­րե­րը», ինքն ի­րե­նից էլ գաղտ­նիք պա­հող Սերժ Սարգ­սյա­նը, բնա­կա­նա­բար, չի ա­սում։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1483

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ