«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 

Այսպես խոսեց...

Այսպես խոսեց...
22.05.2020 | 00:35

Հու­մա­նի­տար ա­ղե­տից խու­սա­փե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է նոր՝ հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին կա­ռա­վա­րու­թյուն, ո­րը, հա­մախմ­բե­լով բո­լոր կա­րող ու­ժե­րը, դուրս կբե­րի եր­կի­րը այս ծանր ի­րա­վի­ճա­կից:


Ար­թուր ՎԱ­ՆԵ­ՑՅԱՆ
ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն

Հ.Գ.1. Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի բարձ­րա­ձայ­նու­մից հե­տո Facebook-յան ան­պատ­կառ գրառ­մամբ իր մա­սին կր­կին հի­շեց­րեց կո­րո­նա­վի­րու­սին հա­մըն­թաց, ինք­նա­կամ ՀՀ «գլ­խա­վոր ե­ղե­րա­մոր» պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը ստանձ­նած, ա­մեն ինչ տա­պա­լած ու տա­պալ­ված ա­պաշ­նորհ ան­ձը: Հա­մա­ճա­րա­կի ա­ռաջ մեր երկ­րի դար­պաս­նե­րը կրն­կի վրա բա­ցած, աշ­խար­հում վակ­ցի­նա­նե­րի Gavi ա­լյան­սի խոր­հր­դի ան­դա­մը, որ­քան էլ տա­րօ­րի­նակ է, դեռևս շա­րու­նա­կում է զբա­ղեց­նել ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի ա­թո­ռը, զու­գա­հեռ էլ հան­րու­թյանն է մա­տու­ցում սահ­մա­նա­փակ ու­ղե­ղի գաղջ «ար­տա­նե­տում­նե­րը»:
«Ի­րա­տես»

Հ.Գ.2. Ի՜, չեք հաս­կա­նու՞մ… Սրանք սրի­կա­ներ են` հա­մա­տիե­զե­րա­կան մասշ­տա­բի: Թվում էր`«морг»-ի «коментатор» Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը, որ ա­մեն երևա­լուց ան­դր­շի­րի­մյան իր աշ­խար­հից մի լուր է սևար­ձա­կում, թե հա­մա­վա­րա­կը կտևի հինգ տա­րի, եր­կու տա­րի մաս­կա կկ­րեք, լի­քը մարդ կմեռ­նի, է՛լ ա­վե­լի լի­քը մարդ կվա­րակ­վի... Դի­վա­յին լի­նե­լուց զատ` խիստ պրագ­մա­տիկ հաշ­վար­կի Լյու­ցի­ֆեր է…
Ոչ թե այն պատ­ճա­ռով, որ ին­քը հա­վերժ ՎՕԶ-ի տղա է, և այն­տեղ «ճ կլա­սի» ծա­ռա­յու­թյուն­ներ է մա­տու­ցում մար­դա­կեր­նե­րին, կամ` պատ­վաս­տում­նե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կե­րու­թյան գոր­ծի­քա­կազմ է… Ո՛չ, պա­րո­նայք, ին­քը նաև «թավ­շից սարք­ված», բայց ար­դեն «պատռ­ված» վար­չա­պե­տի հետ… Ո­րը, ո՜վ աստ­ված­ներ, ե­րեկ ա­ռա­ջին ան­գամ իր բաց­թո­ղու­մը նշեց, թե կո­րո­նա­վի­րու­սի պա­հով մեր գոր­ծե­րը շատ վատ են (կա­րե­լի է կար­ծել` մնա­ցած խն­դիր­նե­րի մա­սով գոր­ծե­րը շո­ղար­ձա­կում են):
Իսկ գի­տե՞ք ին­չու էդ­պես վար­վեց: Ա­սեմ` նա, իր Թո­րո­սի­կի հետ, միայն հան­րաք­վեի մա­սով չի կո­րո­նա­վի­րու­սը դարձ­րել մահ­վան յա­թա­ղան մեր ազ­գի գլ­խին: Ա­վե­լի կարևոր նպա­տակ կա. մա­զից կախ­ված, ար­դեն հա­մա­րյա գե­տին ըն­կած Փա­շի­նյան Նի­կո­լին հնա­րա­վոր չէ ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նել, ե­թե երկ­րում ար­տա­կարգ ռե­ժիմ է հայ­տա­րար­ված...
Ին­քը և իր Թո­րո­սյա­նը ար­տա­կարգ ռե­ժի­մի 2-3 տար­վա պլան են գծում, որ հան­կարծ որևէ մե­կը փո­ղո­ցում ցույց չա­նի, խոր­հր­դա­րա­նում ան­վս­տա­հու­թյուն չհայտ­նի Փա­շի­նյան Նի­կո­լին ու նրա թավ­շիկ­նե­րին:


Կար­մեն ԴԱՎ­ԹՅԱՆ

Դիտվել է՝ 746

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ