«Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հուն­վա­րի 31-ին:               
 
 • Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը, և՝ ոչ միայն

  Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը, և՝ ոչ միայն

  24.01.2020| 09:32
  Հունվարի 23-ին Իսրայելում աշխատանքները սկսեց Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը: «Սա պատմական հավաք է ոչ միայն Իսրայելի ու եվրոպացիների համար, այլև՝ ամբողջ մարդկության»՝ նախօրեին հայտարարել է Իսրայելի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինը:
 • «Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»

  «Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»

  24.01.2020| 05:35
  Օ­րեր ա­ռաջ էր, որ սկու­դե­տեի միանձ­նյա ա­ռա­ջա­տա­րը հա­մո­զիչ ե­ղավ «Ռո­մա­յի» հետ մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ 2:1, այն էլ՝ վեր­ջի­նիս հար­կի տակ: Ի­տա­լա­կան «գայ­լե­րը» ան­հա­մո­զիչ էին նաև գա­վա­թի հա­մար մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ այս ան­գամ պարտ­վել են 1:3 հաշ­վով:
 • Ռո­նալ­դուն հին­գե­րորդն է

  Ռո­նալ­դուն հին­գե­րորդն է

  24.01.2020| 05:34
  Տա­րես­կզ­բյան փայ­լուն մեկ­նարկ՝ «Յու­վեն­տու­սի» կազ­մում ե­րեք խա­ղում դար­պա­սի վեց գրա­վում, և Rec.Sport.Soccer Statistics Foun­da­tion (RSSSF) վար­կա­ծով Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուն ֆուտ­բո­լի պատ­մու­թյան բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի ռմ­բար­կու­նե­րի ցու­ցա­կում ար­դեն հին­գե­րորդն է՝ մեկ գն­դա­կով շր­ջան­ցե­լով գեր­մա­նա­ցի լե­գեն­դար ֆուտ­բո­լիստ Գերդ Մյուլ­լե­րին, ում մա­սին հաշ­ված օ­րեր ա­ռաջ մենք հրա­պա­րա­կել էինք բա­վա­կան ծա­վա­լուն նյութ:
 • Առանց փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի

  Առանց փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րի

  24.01.2020| 05:33
  Մինչ այս ըն­թաց­քում եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին թոփ տե­րու­թյուն­նե­րում ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ տր­վում են գա­վա­թա­յին հան­դի­պում­նե­րի «կր­քե­րին», Անգ­լիա­յում հա­մա­ռո­րեն շա­րու­նա­կում են հա­վա­տա­րիմ մնալ ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյան օ­րա­ցու­ցա­յին պլա­նին:
 • Եվս մեկ կա­ռուց­ված տուն՝ Սյու­նի­քում. լուծ­վել է 26 տար­վա վա­ղե­մու­թ­յան խն­դիր

  Եվս մեկ կա­ռուց­ված տուն՝ Սյու­նի­քում. լուծ­վել է 26 տար­վա վա­ղե­մու­թ­յան խն­դիր

  24.01.2020| 05:27
  Սյու­նի­քի մար­զի Ախ­լա­թյան գյու­ղում բնակ­վող Մի­նա­սյան­նե­րը չեն շտա­պել ա­զատ­վել տո­նա­կան եղևնուց: 2020 թվա­կա­նը կարևոր ձեռք­բե­րում­նե­րի տա­րի է դար­ձել նրանց հա­մար. 26 տա­րի կի­սա­կա­ռույ­ցում բնակ­վե­լուց հե­տո, վեր­ջա­պես բա­րե­կար­գել և ա­վար­տուն տես­քի են բե­րել տու­նը:
 • Վար­չա­պե­տին տես­նե­լով՝ պատ­գա­մա­վոր­նե­րը վա­զե­լով դահ­լիճ են մտ­նում

  Վար­չա­պե­տին տես­նե­լով՝ պատ­գա­մա­վոր­նե­րը վա­զե­լով դահ­լիճ են մտ­նում

  24.01.2020| 04:47
  «Վա­զիր, վա­զիր»,- գոր­ծըն­կե­րոջն ա­սում էր «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը, որ շտա­պում էր կա­ռա­վա­րու­թյան հետ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի հար­ցու­պա­տաս­խա­նին: Ա­ճա­պա­րող խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան միակ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը չէր, որ րո­պե ա­ռաջ ցան­կա­նում էր ԱԺ դահ­լի­ճում իր տե­ղը զբա­ղեց­նել, նրա օ­րի­նա­կին հետևում էր խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը՝ գրե­թե ամ­բողջ կազ­մով:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  24.01.2020| 04:43
  Մեր ժո­ղո­վուրդն ապ­րե­լու է բա­րե­կե­ցիկ, պատ­վով ու մեծ ե­րա­զան­քով: Իմ բա­ժին ա­ռա­քե­լու­թյան հետևից գնա­լու եմ: Հա­ջո­ղու­թյան չհաս­նե­լու տար­բե­րակ չկա…
 • Որտեղ է խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը

  Որտեղ է խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը

  24.01.2020| 04:41
  Այն, որ իշ­խա­նու­թյու­նը հա­սա­րա­կու­թյու­նից կտր­վում է, տե­սել ենք ու հի­մա էլ նո­րերն այդ ճա­նա­պար­հին են, բայց որ ընդ­դի­մու­թյունն է այդ կար­գա­վի­ճա­կում հայ­տն­վել, պար­զա­պես ան­հաս­կա­նա­լի է։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  24.01.2020| 04:36
  ...թե Ար­ցա­խում կա­յա­նա­լիք նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րին ըն­դա­ռաջ, երբ քն­նարկ­ման հիմ­նա­կան թե­մա­նե­րը պետք է լի­նեին Ար­ցա­խի ավ­տան­գու­թյան քն­նար­կում­նե­րը, վե­րած­վել են Հա­յաս­տա­նի նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից ա­ռա­վե­լա­գույնս ա­ռանձ­նա­նա­լու, մե­ղադ­րանք­ներ հն­չեց­նե­լու, նո­րօ­րյա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին քծ­նե­լու-սի­րա­շա­հե­լու մր­ցույ­թի։
 • Կրկե­սի վե­րած­վող խորհր­դա­րան

  Կրկե­սի վե­րած­վող խորհր­դա­րան

  24.01.2020| 04:35
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դահ­լի­ճը վե­րագ­տել է նախ­կին­նե­րի «փառ­քը»: Քա­ղա­քա­կան վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րից հե­տո բո­լո­րո­վին նոր ո­րա­կի օ­րենս­դիր ձևա­վո­րե­լու մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող­ներն ար­դեն ո­րե­րորդ ան­գամ ա­պա­ցու­ցում են՝ 7-րդ գու­մար­ման ԱԺ-ն ո­րա­կա­կան ու բո­վան­դա­կա­յին որևէ ա­ռա­վե­լու­թյուն չու­նի նա­խորդ­նե­րի նկատ­մամբ: