«Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հուն­վա­րի 31-ին:               
 
 • Վաղը կարող է ուշ լինել

  Վաղը կարող է ուշ լինել

  29.01.2020| 13:24
  ԱԱԾ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի Twitter-յան գրառումները հաճախակի են դարձել, որոնց հիմնական միտքն այն է, թե Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ կան։ Մեկ խոսում է ՍԴ-ի շուրջ զարգացումներից, մեկ հուզական, ագրեսիվ առաջնորդության վտանգներից ու խիստ անցանկալի հետևանքներից:
 • Ինքնիրավչությու՞ն, թե՞ համակարգային կոռուպցիա, կամ՝ մի գրիչի պատմություն

  Ինքնիրավչությու՞ն, թե՞ համակարգային կոռուպցիա, կամ՝ մի գրիչի պատմություն

  27.01.2020| 09:39
  Երեկ կեսօրից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց խոստացած փաստը, որ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանն իր ծառայություններն է առաջարկել իրեն: Գրիչի տեսքով: Հավանաբար՝ բավականին թանկ:
 • Երևանի նոր ոստիկանապետ է նշանակվել

  Երևանի նոր ոստիկանապետ է նշանակվել

  24.01.2020| 16:25
  Shamshyan.com-ի տեղեկություններով՝ այսօր ՀՀ ոստիկանապետի պաշտոնակատար, ոստիկանության գնդապետ Արման Սարգսյանի հրամանով Տավուշի մարզային վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Արմեն Գասպարյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Մեկ այլ հրամանով՝ նա նշանակվել է ոստիկանության Երևանի վարչության պետ։
 • Եվս մեկ կա­ռուց­ված տուն՝ Սյու­նի­քում. լուծ­վել է 26 տար­վա վա­ղե­մու­թ­յան խն­դիր

  Եվս մեկ կա­ռուց­ված տուն՝ Սյու­նի­քում. լուծ­վել է 26 տար­վա վա­ղե­մու­թ­յան խն­դիր

  24.01.2020| 05:27
  Սյու­նի­քի մար­զի Ախ­լա­թյան գյու­ղում բնակ­վող Մի­նա­սյան­նե­րը չեն շտա­պել ա­զատ­վել տո­նա­կան եղևնուց: 2020 թվա­կա­նը կարևոր ձեռք­բե­րում­նե­րի տա­րի է դար­ձել նրանց հա­մար. 26 տա­րի կի­սա­կա­ռույ­ցում բնակ­վե­լուց հե­տո, վեր­ջա­պես բա­րե­կար­գել և ա­վար­տուն տես­քի են բե­րել տու­նը:
 • «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  24.01.2020| 05:22
  Դեռևս նա­խորդ վար­չա­պետ­նե­րի կա­ռա­վար­ման տա­րի­նե­րից մտմ­տում էի այս վեր­նագ­րով հոդ­ված գրել հա­մա­կար­գի ինձ հե­տաք­րք­րող տն­տե­սա­կան բլո­կի և վեր­ջի­նիս անվ­տան­գու­թյունն ա­պա­հո­վող կա­ռույց­նե­րի մա­սին:
 • Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի զո­հե­րի թի­վը գնա­լով ա­ճում է, իսկ ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թ­յան նա­խա­րա­րու­թ­յու­նը քնած է

  Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի զո­հե­րի թի­վը գնա­լով ա­ճում է, իսկ ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թ­յան նա­խա­րա­րու­թ­յու­նը քնած է

  24.01.2020| 05:13
  Չի­նաս­տա­նում նոր տե­սա­կի կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով մահ­վան դեպ­քե­րի թի­վը հուն­վա­րի 22-ին, Մոսկ­վա­յի ժա­մա­նա­կով 19:00-ի դրու­թյամբ ար­դեն հա­սել էր 17-ի, նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­րու­ցած թո­քա­բոր­բով հի­վանդ­նե­րի ընդ­հա­նուր քա­նա­կը` 571-ի, նրան­ցից 95-ը, ըստ բժիշկ­նե­րի, ծանր վի­ճա­կում է:
 • «Միայն կոնկ­րետ ան­ձից ա­զատ­վե­լու հա­մար ՍԴ հար­ցին լու­ծում տա­լը մեզ հա­մար ան­թույ­լատ­րե­լի է»

  «Միայն կոնկ­րետ ան­ձից ա­զատ­վե­լու հա­մար ՍԴ հար­ցին լու­ծում տա­լը մեզ հա­մար ան­թույ­լատ­րե­լի է»

  24.01.2020| 04:57
  Ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը սկ­սել է սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի մաս­նա­գի­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի ձևա­վոր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: Նա­խա­րար Ռուս­տամ Բա­դա­սյա­նը օ­րերս լրագ­րող­նե­րի հետ զրույ­ցում ա­սել է՝ այն­պի­սի փո­փո­խու­թյուն­ներ են նա­խա­ձեռ­նե­լու, ո­րոնք հան­րաք­վե են են­թադ­րում: Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին «հե­ղա­փո­խա­կան» իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հայ­տա­րա­րում էին նախ­քան իշ­խա­նու­թյան գա­լը, բայց փո­փո­խու­թյուն­ներ նոր են միայն նա­խա­ձեռ­նում: Ըստ շր­ջա­նառ­վող լու­րե­րի՝ Մայր օ­րեն­քը փո­փո­խե­լու ո­րո­շում կա­յաց­նե­լը պայ­մա­նա­վոր­ված է Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի հար­ցը վերջ­նա­կա­նա­պես լու­ծե­լով: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում թե­ման ման­րա­մաս­նում է «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր, ի­րա­վա­բան ՏԱ­ՐՈՆ ՍԻ­ՄՈ­ՅԱ­ՆԸ:
 • «Օ­լի­գար­խին խո­շոր սե­փա­կա­նա­տեր հայ­տա­րա­րե­լով, նրա­նից նվեր­ներ ըն­դու­նե­լով՝ տն­տե­սու­թ­յան կա­ռուց­ված­քը չես փո­խում»

  «Օ­լի­գար­խին խո­շոր սե­փա­կա­նա­տեր հայ­տա­րա­րե­լով, նրա­նից նվեր­ներ ըն­դու­նե­լով՝ տն­տե­սու­թ­յան կա­ռուց­ված­քը չես փո­խում»

  21.01.2020| 00:51
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է «Քա­ղա­քա­ցու ո­րո­շում» սո­ցիալ-դե­մոկ­րա­տա­կան կուսակ­ցու­թ­յան գոր­ծա­դիր մարմ­նի ան­դամ ՀԱՅԿ ՍԱ­ՀԱԿ­ՅԱ­ՆԸ։
 • Տպա­վո­րու­թ­յուն է, թե Հա­յաս­տա­նում բո­լո­րը բո­լո­րին մե­ռած տես­նե­լու ե­րա­զանք ու­նեն

  Տպա­վո­րու­թ­յուն է, թե Հա­յաս­տա­նում բո­լո­րը բո­լո­րին մե­ռած տես­նե­լու ե­րա­զանք ու­նեն

  21.01.2020| 00:41
  Եր­բեմն ինձ թվում է, թե մեր հա­սա­րա­կու­թյու­նը հի­վանդ է: Գնա­հա­տա­կանս, ա­յո, խիստ է, բայց ի­րա­կա­նու­թյու­նից հե­ռու չէ: Դեռ մի կողմ թող­նենք, որ մայ­րը ե­րե­խա­յին հա­ջորդ օր­վա դա­սե­րին նա­խա­պատ­րաս­տե­լու փո­խա­րեն կա­րող է ժա­մե­րով այս կամ այն բո­ղո­քի ակ­ցիա­նե­րի ու­ղիղ ե­թե­րը դի­տել, մի կողմ թող­նենք, որ կեն­սա­թո­շա­կի ան­ցած տա­րեց­նե­րը թոռ­նե­րի հետ զբոս­նե­լու փո­խա­րեն նա­խընտ­րում են տուրք տալ «ֆեյք-նյու­զին» ու փառք տալ օր­վա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին, մի կողմ թող­նենք, որ ե­րի­տա­սարդ աղ­ջիկ­ներն ըն­կե­րու­հի­նե­րի հետ ա­վե­լի հե­տաքր­քիր ժա­մա­նակ անց­կաց­նե­լու փո­խա­րեն կա­րող են ա­մե­նա­տար­բեր մե­կնա­­բա­նու­թյուն­ներ թող­նել «նոր» Հա­յաս­տա­նի, փր­կիչ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի մա­սին ու ի­րենց «հե­ղի­նա­կա­վոր» վեր­լու­ծու­թյու­նը տե­ղադ­րել այս կամ այն լրատ­վա­մի­ջո­ցի ի­րա­պես ար­ժե­քա­վոր հրա­պա­րակ­ման ներ­քո:
 • Հանրապետական անձավաբուժական կենտրոնը կարող է փակվել

  Հանրապետական անձավաբուժական կենտրոնը կարող է փակվել

  20.01.2020| 14:11
  ՀՀ առողջապահության նախարարության Հանրապետական անձավաբուժական կենտրոնը հնարավոր է՝ կանգնի փակվելու վտանգի առաջ. այս տարվանից նախարարությունը դադարեցրել է կենտրոնին ֆինանսավորել պետպատվերով բուժծառայություններ տրամադրելու համար: