• Պետք չէ զար­մա­նալ, պետք է վա­խե­նալ, որ ու­նես այս­պի­սի իշ­խա­նու­թ­յուն

  Պետք չէ զար­մա­նալ, պետք է վա­խե­նալ, որ ու­նես այս­պի­սի իշ­խա­նու­թ­յուն

  10.07.2020| 00:06
  Մինչ մեր Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյունն ակ­տիվ ներգ­րավ­ված է իշ­խա­նու­թյան ընդ­դի­մա­խոս­նե­րի դեմ պայ­քա­րում, թշ­նա­մին ձեռ­քե­րը ծա­լած չի նս­տում։ Տպա­վո­րու­թյուն կա, որ այս ծա­ռա­յու­թյու­նը զբաղ­վում է ա­մեն ին­չով, բա­ցի իր բուն ա­ռա­քե­լու­թյու­նից՝ ար­տա­քին սպառ­նա­լիք­նե­րի ու մար­տահ­րա­վեր­նե­րի դեմ պայ­քա­րե­լուց։
 • Պատերազմը ստվերում

  Պատերազմը ստվերում

  09.07.2020| 08:26
  Տուժել է միջուկային օբյեկտ, էլեկտրակայան և հիդրոկառույց՝ Իրանում խորհրդավոր պայթյուններ ու հրդեհներ են եղել: Միաժամանակ սրվում է միջազգային միջուկային համաձայնագրի վերաբերյալ վեճը՝ գրում է Ռանիախ Սալումը Der Spiegel-ում:
 • ՆԱՏՕ-ի հուսալիության լակմուսի տեստ

  ՆԱՏՕ-ի հուսալիության լակմուսի տեստ

  30.06.2020| 09:58
  ՆԱՏՕ-ն արագացնում է գործողությունների ծրագրի մշակումը, եթե Եվրոպայում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիք լինի՝ գրում է Մաթիաս Գեբաուերը Der Spiegel-ում: Երկու շաբաթում ալյանսի անդամները պետք է մշակեն իրենց ներդրումը միջոցառումների փաթեթում:
 • Ռուսաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ Արևմուտքի հետ պատերազմի ևս 15 տարի

  Ռուսաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ Արևմուտքի հետ պատերազմի ևս 15 տարի

  26.06.2020| 10:31
  Վլադիմիր Պուտինն առաջարկում է իրեն ևս 15 տարի նախագահ լինելու հնարավորություն տալ: Նա այդ ժամանակը կարող է անցկացնել՝ շարունակելով բռունցք ճոճել Արևմուտքի կողմը: Կամ կարող է թոթափել սառը պատերազմի սարդոստայնը և խոստովանել մարտահրավերը, որ ՌԴ իշխանությանը նետում է բարեկամ ու դաշնակից Չիանստանը՝ գրում է Ֆիլիպ Ստիվենսը Financial Times-ում: Մինչև այսօր Պուտինի քաղաքականությունը ավելի շատ մարտավարական, քան ռազմավարական է եղել:
 • Հի­շո­ղու­թ­յան ժա­ռան­գոր­դու­թ­յուն

  Հի­շո­ղու­թ­յան ժա­ռան­գոր­դու­թ­յուն

  26.06.2020| 01:33
  Մոսկ­վա­յում Հաղ­թա­նա­կի մեծ զո­րա­հան­դե­սը կա­յա­ցավ նաև այս տա­րի։ Մաս­նակ­ցում էին նաև հայ զին­ծա­ռա­յող­նե­րը։ Մնում է ափ­սո­սալ, որ Հաղ­թա­նա­կի շքեր­թին ներ­կա չեր Հա­յաս­տա­նի գե­րա­գույն գլ­խա­վոր հրա­մա­նա­տա­րը։ Բայց դա ար­դեն այլ պատ­մու­թյուն է։
 • Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  26.06.2020| 01:02
  Ռուս և խոր­հր­դա­յին արևե­լա­գետ, մու­սուլ­մա­նա­գետ, թուր­քա­գետ Վա­սի­լի Բար­տոլ­դը Ադր­բե­ջա­նի պատ­մու­թյան հա­մա­ռոտ տե­սու­թյան մեջ գրում է, որ «կով­կա­սյան Ադր­բե­ջան» ան­վա­նու­մը գոր­ծա­ծու­թյան մեջ է մտել միայն հե­ղա­փո­խու­թյու­նից հե­տո։
 • Միջուկային զինաթափման վերբեռնումը ձախողման եզրին

  Միջուկային զինաթափման վերբեռնումը ձախողման եզրին

  25.06.2020| 08:38
  Ոչ Ռուսաստանը, ոչ ԱՄՆ-ը մեծ հետաքրքրություն չեն դրսևորում СНВ-III համաձայնագրի նկատմամբ, ճեղքման մասին խոսք լինել չի կարող՝ գրում է Անդրե Բալենը Handelsblatt-ում:
 • Հայկական զորախումբը Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում

  Հայկական զորախումբը Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում

  24.06.2020| 14:25
  Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում անցկացվող Հայրենական Մեծ պատերազմում հաղթանակի 75-րդ տարեդարձին նվիրված շքերթին հանդիսավոր քայլերթով անցավ 75 հոգուց բախկացած հայկական զորախումբը՝ գնդապետ Աշոտ Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Նրանք ծածանում էին Թամանյան դիվիզիայի մարտական և ՀՀ դրոշները:
 • Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  23.06.2020| 01:21
  Բայց թե­լադ­րան­քով ընտ­րու­թյու­նը դեռ դժ­բախ­տու­թյան կեսն է և Վրաս­տա­նի հա­մար ա­մե­նա­բա­ցա­սա­կան սցե­նա­րը չէ։ ԱՄՆ-ի թե­լադ­րան­քով շատ ա­վե­լի վտան­գա­վոր սցե­նար է ծա­վալ­վում Վրաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մեջ, և Հա­րա­վա­յին Օ­սիա­յի սահ­ման­նե­րի մոտ ներ­կա­յիս սրու­մը հիմ­նա­կան գոր­ծո­ղու­թյան սոսկ նա­խեր­գանքն է։ 
 • Քար լռություն է

  Քար լռություն է

  23.06.2020| 01:06
  Վեր­ջերս նո­րից ակ­տի­վա­ցել են խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, թե պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Դա­վիթ Տո­նո­յա­նը շու­տով պաշ­տո­նանկ կար­վի: Օ­դում կախ­ված լու­րե­րի հա­մա­ձայն՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, կոնկ­րետ ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի մա­սով, ցան­կա­նում է ա­զատ­վել նախ­կին­նե­րի կադ­րե­րից: