• Երևանում կիրակի օրը երթ կանցկացվի՝ պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների ու գերեվարվածների լուսանկարներով

  Երևանում կիրակի օրը երթ կանցկացվի՝ պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների ու գերեվարվածների լուսանկարներով

  28.11.2020| 23:30
  Երևանում կիրակի օրը երթ կանցկացվի՝ պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների ու գերեվարվածների լուսանկարներով։ Երթի մասնակիցները կդիմեն Հայաստանում օտարերկրյա դեսպանատներին, որպեսզի միջազգային հանրությունը ստիպի Ադրբեջանին վերադարձնել հայ գերիներին՝ որոշվեց այսօր արվեստագետների նախաձեռնած հանրահավաքում։
 • ՀՀ սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում մար­դիկ սկ­սել են ա­պաս­տա­րան­ներ կա­հա­վո­րել

  ՀՀ սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում մար­դիկ սկ­սել են ա­պաս­տա­րան­ներ կա­հա­վո­րել

  27.11.2020| 02:52
  Հան­րա­պե­տու­թյան սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում սկ­սել են կա­ռու­ցել ա­պաս­տա­րան­ներ։ Մաս­նա­վո­րա­պես‚ տե­ղե­կու­թյուն հրա­պա­րակ­վեց‚ որ Տա­վու­շի մարզ­պե­տա­րա­նի և «Պա­հա­պան» հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ մար­զում ստեղծ­վում են անվ­տանգ վայ­րեր և թաքս­տոց­ներ, ո­րոնք ա­մուր ու լիար­ժեք պաշտ­պա­նու­թյուն կա­րող են դառ­նալ հա­կա­ռա­կոր­դի հնա­րա­վոր օ­դա­յին և հրե­տա­նա­յին հար­ված­նե­րից: Տա­վու­շի մար­զի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րում կա­ռուց­վել է 4 ռմ­բա­պաս­տա­րան:
 • Նա­խա­րա­րու­թ­յուն­նե­րին հանձ­նա­րար­վել է 6-ամ­ս­յա պլան ներ­կա­յաց­նել

  Նա­խա­րա­րու­թ­յուն­նե­րին հանձ­նա­րար­վել է 6-ամ­ս­յա պլան ներ­կա­յաց­նել

  27.11.2020| 00:13
  Նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րին‚ պե­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին հանձ­նա­րա­րա­կան է ի­ջեց­վել` կազ­մել և շատ կարճ ժամ­կե­տում ներ­կա­յաց­նել վե­ցամ­սյա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի պլան։ Յու­րա­քան­չյուր ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը կետ առ կետ պետք է ձևա­կեր­պեն այն ակն­կա­լիք­ներն ու ար­դյունք­նե­րը‚ որ սպա­սում են ա­ռա­ջի­կա կես տա­րում։
 • Ինչո­՞ւ չի հայ­տա­րար­վում սգո օր

  Ինչո­՞ւ չի հայ­տա­րար­վում սգո օր

  26.11.2020| 23:58
  Ար­գեն­տի­նա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ե­ռօ­րյա սուգ են հայ­տա­րա­րել երկ­րի ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի նախ­կին հար­ձակ­վող Դիե­գո Մա­րա­դո­նա­յի մահ­վան կա­պակ­ցու­թյամբ։ Ար­գեն­տի­նան հար­գում է իր հե­րո­սին։
 • Բյու­ջե­տա­յին մուտ­քե­րը գա­հա­վի­ժում են

  Բյու­ջե­տա­յին մուտ­քե­րը գա­հա­վի­ժում են

  26.11.2020| 23:41
  Մինչ գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նը ևս 6 ամ­սով իշ­խա­նու­թյուն է մու­րում «ժող ջա­նից» տե­րե­րի ա­ռաջ ստանձ­նած «պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը» մինչև վերջ «պատ­վով» կա­տա­րե­լու հա­մար, պաշ­տո­նա­կան թվերն այլ բան են վկա­յում (տես` ներ­կա­յաց­վող ա­ղյու­սակ­նե­րը):
 • Ռե­կե՞տ, թե՞ փո­ղե­րի լվա­ցում (կամ` Նի­կո­լի ըն­տա­նի­քի հեր­թա­կան զո­հը)

  Ռե­կե՞տ, թե՞ փո­ղե­րի լվա­ցում (կամ` Նի­կո­լի ըն­տա­նի­քի հեր­թա­կան զո­հը)

  26.11.2020| 23:35
  Ա­միս­ներ ա­ռաջ (հու­լի­սի 23-24, 2020) ՊԵԿ-ը «Պեր­սո­նալ սե­քյու­րի­թի» ՍՊԸ-ի գույ­քի, ա­պա նաև դրա­մա­կան մի­ջոց­նե­րի վրա ար­գե­լանք դնե­լու ո­րո­շում կա­յաց­րեց: Պատ­ճա­ռը 6,3 մի­լիոն դրա­մի հար­կա­յին պար­տա­վո­րու­թյու­նը չկա­տա­րելն էր: Բա՞յց…
 • Ֆուտբոլը կորցրեց իր լեգենդին

  Ֆուտբոլը կորցրեց իր լեգենդին

  26.11.2020| 14:16
  Արգենտինացի ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնայի՝ կյանքից վաղաժամ հեռանալն անտարբեր չի թողել ոչ միայն ֆուտբոլի միլիոնավոր երկրպագուներին, այլև համաշխարհային հանրությանը, քաղաքական գործիչներին ու հարյուրավոր մարդկանց, որ նրա հետ շփվելու հնարավորություն են ունեցել:
 • Մահացել է Արցախյան պատերազմի մասնակից, գեներալ-մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանը

  Մահացել է Արցախյան պատերազմի մասնակից, գեներալ-մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանը

  24.11.2020| 22:12
  Մահացել է ՀՀ պետական և ռազմական գործիչ, «Արծիվ մահապարտների միություն» ՀԿ ղեկավար, գեներալ-մայոր, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Աստվածատուր Պետրոսյանը։
 • Վար­կա­յին հա­մա­կար­գը «столба»-ի վրա

  Վար­կա­յին հա­մա­կար­գը «столба»-ի վրա

  24.11.2020| 00:18
  Երբ երկ­րի վար­չա­պե­տի ջան­քե­րով երկ­րում գրե­թե գո­յու­թյուն չու­նի տն­տե­սա­կան կյանք, երբ պաշտ­պա­նա­կան գե­րա­տես­չու­թյա­կան պաշ­տո­նյա­նե­րը մի­մյանց մե­ղադ­րում են «ռազ­մա­կան տրի­բու­նա­լին» հա­մար­ժեք մեղ­քե­րի մեջ, թերևս զար­մա­նա­լի չէ, որ ԿԲ կար­գա­վո­րիչ ֆունկ­ցիա­նե­րը ստանձ­նում են փո­ղո­ցա­յին սյու­նե­րը (տես լու­սան­կար­նե­րը, ո­րոնք ար­ված են մայ­րա­քա­ղա­քի փո­ղոց­նե­րում):
 • «Ղա­րա­բաղս տաք վեչ»

  «Ղա­րա­բաղս տաք վեչ»

  24.11.2020| 00:04
  Սրանք ՌԻ­ՏԱ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ՝ կյան­քի վեր­ջին օ­րե­րին ար­տա­բե­րած բա­ռերն են, ո­րոնք նա տա­րավ իր հետ հա­վեր­ժու­թյուն: Ար­ցախն ա­րյան մեջ կրող, բո­լոր բջիջ­նե­րով ար­ցախ­ցի կի­նը հայ­րե­նի հո­ղի խոր­հուրդն ու ա­ռա­քե­լու­թյունն էր պատ­գա­մում՝ նույ­նիսկ են­թա­գի­տակ­ցո­րեն չհա­մա­կերպ­վե­լով չք­նաղ բնաշ­խար­հը կորց­նե­լու հրե­շա­վոր հե­ռան­կա­րի հետ: