• «Հենց գտ­նում են գր­քաշ­խար­հի՝ ի­րենց հա­մար գրա­վիչ կող­մե­րը, դառ­նում են ըն­թեր­ցա­սեր»

  «Հենց գտ­նում են գր­քաշ­խար­հի՝ ի­րենց հա­մար գրա­վիչ կող­մե­րը, դառ­նում են ըն­թեր­ցա­սեր»

  05.06.2020| 00:57
  «Մնա տա­նը» նա­խա­գի­ծը միտ­ված էր հան­րու­թյան տար­բեր խմ­բե­րի, այդ թվում փոք­րիկ­նե­րի մե­կու­սա­ցու­մը բո­վան­դա­կա­յին ու հե­տաքր­քիր դարձ­նե­լուն։ Մի կող­մից, ման­կա­կան նոր նա­խագ­ծեր են ծն­վում, մյուս կող­մից, շատ ու շատ նա­խագ­ծեր չե­ղարկ­վում են, հե­տաձգ­վում կամ նոր ձև ստա­նում։
 • Գա­յա­նե. գե­ղան­կար­չա­կան ա­սու­պը Ա­գու­լիս մո­լո­րա­կից

  Գա­յա­նե. գե­ղան­կար­չա­կան ա­սու­պը Ա­գու­լիս մո­լո­րա­կից

  05.06.2020| 00:50
  Հե­տա­գա­յում նա` հայ կեր­պար­վես­տում իր ան­կա­սե­լի հետ­քը թո­ղած Գա­յա­նե Խա­չա­տու­րյա­նը, հա­ճախ էր վե­րա­դառ­նում կեր­պար­վես­տում իր կա­յաց­ման շր­ջա­նի հի­շո­ղու­թյուն­նե­րին։ Շ
 • «Ես միշտ ազ­գա­յի­նի ջա­տա­գովն եմ, բայց և գի­տակ­ցում եմ, որ ազ­գա­յի­նը պի­տի տա­նես-բարձ­րաց­նես հա­մա­մարդ­կա­յի­նի մա­կար­դակ»
 • Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հան­րակր­թու­թ­յան վար­չու­թ­յան պե­տի «մեջ­քը» փոխ­քա­ղա­քա­պետ Վի­րա­բ­յանն է

  Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հան­րակր­թու­թ­յան վար­չու­թ­յան պե­տի «մեջ­քը» փոխ­քա­ղա­քա­պետ Վի­րա­բ­յանն է

  05.06.2020| 00:42
  Երևան քա­ղա­քի 6 դպ­րո­ցի տնօ­րեն­նե­րի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը նկա­տո­ղու­թյուն է հայ­տա­րա­րել: Պատ­ճառն այն է, որ ա­վար­տա­կան դա­սա­րան­նե­րի ա­շա­կերտ­նե­րը դպ­րո­ցում հրա­ժեշ­տի ցե­րե­կույթ են կազ­մա­կեր­պել:
 • Որ­տեղ է թաղ­ված շան գլու­խը

  Որ­տեղ է թաղ­ված շան գլու­խը

  05.06.2020| 00:31
  Մա­մու­լի ու ֆեյս­բու­քյան է­ջե­րից ա­ռայժմ չի իջ­նում «Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րոն» ՊՈԱԿ-ի տնօ­րե­նի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար Շու­շա­նիկ Միր­զա­խա­նյա­նի ա­նու­նը։ Ի­հար­կե՝ ոչ իր կամ­քով։ Կե­րա­զեր։ Պար­զա­պես հնար չկա, քա­նի որ նրա ե­րեք տա­րի­նե­րի հե­տա­գիծն է խո­րունկ։
 • Արվեստագետների փոխանակման ծրագիր

  Արվեստագետների փոխանակման ծրագիր

  04.06.2020| 13:56
  2016թ․-ին «Մշակույթների երկխոսություն» կազմակերպության նախաձեռնությամբ շվեյցարական Բազել քաղաքի «Քրիստոֆ Մերիան» հիմնադրամի (Atelier Mondial), գերմանական Ֆրայբուրգի Քաղաքապետարանի միջև մեկնարկեց «Արվեստագետների փոխանակման միջազգային Նոր ծրագիրը»։
 • Հայ-իտալական երաժշտական ուղերձ՝ նվիրված հայ-իտալական բարեկամությանը

  Հայ-իտալական երաժշտական ուղերձ՝ նվիրված հայ-իտալական բարեկամությանը

  03.06.2020| 15:58
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը և Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատունը հանդես են եկել հետաքրքիր նախաձեռնությամբ։ Հայ և իտալացի երաժիշտները, հաղթահարելով սահմանափակումներն ու կիլոմետրերի հեռավորությունը, համախմբվելով հայ-իտալական բարեկամության գաղափարի շուրջ, հղում են իրենց երաժշտական ուղերձը։
 • Արամ Խաչատրյանի հ ստեղծագործությունները՝ Երևանի տարբեր վայրերում

  Արամ Խաչատրյանի հ ստեղծագործությունները՝ Երևանի տարբեր վայրերում

  02.06.2020| 21:57
  Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանն իր հանրահռչակման գործառույթն իրականացնելիս օգտվում է նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավորություններից, որոնք այսօր առավել արդիական են և մեծ պահանջարկ ունեն:
 • Շ.Մ.-ի ի­մա­ցած եր­կու եր­գը

  Շ.Մ.-ի ի­մա­ցած եր­կու եր­գը

  02.06.2020| 01:18
  «Մեր կի­նո­կենտ­րո­նը հիմ­նադր­վել է 2006թ-ին», -Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նը նկա­տի ու­նե­նա­լով՝ այս­պես է սկ­սում իր ֆեյս­բու­քյան բազ­մա­թիվ հրա­պա­րա­կում­նե­րից մե­կը կի­նո­ռե­ժի­սոր, կի­նոպ­րո­դյու­սեր Հով­հան­նես Գալս­տյանն ու նույն ա­նա­չառ օ­բյեկ­տի­վու­թյամբ շա­րու­նա­կում. «2017-ին տնօ­րե­նին ա­զա­տել են ու ան­ժամ­կետ ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար են նշա­նա­կել կի­նո­յի կա­ռա­վար­ման հետ նույ­նիսկ հե­ռա­վոր կապ չու­նե­ցող մե­կին, ով եր­կու բան է կա­րո­ղա­նում ա­նել՝ կեղծ մատ­նու­թյամբ գոր­ծեր սար­քել իր տխ­մար կա­ռա­վար­ման հետ ան­հա­մա­ձայ­նու­թյուն հայտ­նած մարդ­կանց դեմ ու պե­տա­կան եր­կու կո­պե­կով առ­նել մյուս­նե­րի լռու­թյու­նը»։
 • «Ներ­կա­յաց­ման ըն­թաց­քում ե­րե­խան հենց ինքն է ստեղ­ծա­գոր­ծում»

  «Ներ­կա­յաց­ման ըն­թաց­քում ե­րե­խան հենց ինքն է ստեղ­ծա­գոր­ծում»

  02.06.2020| 01:16
  Սոս Սարգ­սյա­նի ան­վան «հա­մազ­գա­յին» պե­տա­կան թատ­րո­նը ներ­կա­յա­նում է ման­կա­կան նոր նա­խագ­ծով։ Փոք­րիկ հան­դի­սա­տե­սը հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նա դի­տե­լու, նաև մաս­նակ­ցե­լու Յու­րիս Զվիր­գզ­դին­շի «Փոք­րիկ մեղ­վի մեծ ճա­նա­պար­հոր­դու­թյու­նը» հե­քիա­թի բե­մա­կա­նաց­մա­նը։